J.L. van der Heijden Zwanenveld 91-21 6538 SH NIJMEGEN Aan de Minister van Justitie Hare excellentie Mr. W. Sorgdrager Schedeldoekshaven 100 2511 EX 's GRAVENHAGE Nijmegen, 6 juni 1995

Excellentie, Aansluitend aan mijn faxen d.d. 29 mei jl. stel ik u gaarne op de hoogte van een aantal ontwikkelingen.

A. Brieven aan Breuker

1. Van de Heer Drs. T. Breuker te Groningen ontving ik het bericht dat hij onze vertrouwelijke correspondentie heeft overgedragen aan Hoofdofficier van Justitie Van Capelle te Groningen. Dit heeft mijn volledige instemming. Hij deelde daarbij echter mede dat deze correspondentie enige tijd in handen van derden is geweest. De Groningse politie zou hiervan op de hoogte zijn.
2. Op
3 mei jl. heb ik een brief aan H.M. Koningin Beatrix verzonden waarin ik mijn motieven heb uiteengezet tot de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux en mijn merkdepot van het Instituto Cervantes Benelux.

3. Van de directie van het Kabinet van Hare Majesteit ontving ik het bericht dat Hare Majesteit deze brief in handen heeft gesteld van de Minister van Binnenlandse Zaken.

Ik ben daar zeer mee verguld. Ik deel immers de mening van de heer Dijkstal m.b.t. de aanpak van de georganiseerde criminaliteit.
4. Uiteraard heeft het mijn instemming als
Mr. van Capelle zijn door de heer Breuker ontvangen informatie aan u overdraagt. Het geeft u wellicht een beeld van de toekomstvisie die ik heb ten aanzien van de Nederlands-Spaanse betrekkingen.
5. Ik ben zeer gelukkig met de volgende uitspraak van Hare Majesteit op
5 mei jl. "hun offers leggen wèl de plicht op ons met overtuiging in te zetten voor het behoud van alles wat de mensenrechten en de werking van de democratie waarborgt. Ons scherp bewust van wat mensen elkaar kunnen aandoen zijn wij vandaag meer dan ooit verplicht de betekenis van onze fundamentele vrijheden in te zien. Dat inzicht dwingt ook tot waakzaamheid tegen misdadige ideologieën en totalitaire systemen en helpt ons tevens gevaarlijke voortekenen van het "kwade denken" vroegtijdig te herkennen...." Kortom, de hele toespraak heeft mij zeer sterk getroffen en ik vind het ook van het grootste belang te blijven kiezen voor "positief denken".

B. Gezondheidsethiek

6. In dit licht ben ik verontrust over een artikel dat vandaag in de Gelderlander verscheen waarin wordt vermeld dat de Gezondheidsraad heeft geadviseerd heroïneverslaafden harddrugs te verstrekken. Dit hoort uiteraard thuis in de euthanasiewetgeving, aangezien op deze wijze de Nederlandse artsen de verantwoordelijkheid wordt opgelegd om hun patiënten behulpzaam te zijn bij geleidelijke zelfdoding.
7. De uitspraak van de Gezondheidsraad geeft de georganiseerde criminaliteit eveneens weer nieuwe hoop om de productie van drugs te handhaven c.q. te verhogen. Zij houden er dan immers een gelegaliseerde klant aan over. Deze situatie is zeer onwenselijk. De Brandpunt-reportage over Terneuzen m.b.t. deze aangelegenheid is illustratief. Zelfs de burgemeester is niet meer bij machte zijn burgers de nodige bescherming te bieden tegen drugscriminelen.
8. De uitspraak van de Gezondheidsraad brengt mij thans ook in de verleiding om mij te buiten te gaan aan allerlei verslavingen en de rekening daarvoor straks bij de belastingbetaler te deponeren.

C. Instituto Cervantes

9. In strijd met mijn merkenrecht is het Spaanse Instituto Cervantes onlangs met een advertentie in de Volkskrant verschenen. Ik heb daar in twee brieven op gereageerd. In de eerste brief heb ik hen laten weten dat ik hierdoor schade heb geleden. In de tweede brief heb ik hen een zetel in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux aangeboden. Ik vind het uitermate belangrijk dat deze stichting als Nederlands-Belgisch-Spaans overlegplatform wordt gebruikt teneinde positieve krachten in onze samenlevingen te kunnen bundelen. In dit verband beschik ik ook gaarne over een bestuurslid van uw departement, met name in verband met het feit dat er belangrijke juridische en staatsrechtelijke aspecten een rol kunnen gaan spelen waarvan ik geen kennis heb. Dit speelt nu zeker een rol nu ik de Nederlandse en Spaanse vorstenhuizen bij mijn ideeën heb betrokken. Gaarne ontvang ik van u op korte termijn een voordracht voor een bestuurslid vanuit Justitie. Ook hoop ik van de Staat der Nederlanden op financiële steun te kunnen rekenen. Ik ben gaarne bereid u van alle informatie m.b.t. mijn plannen tot in detail in kennis te stellen. Met de meeste hoogachting, Johannes L. van der Heijden Bestuurslid Stichting Cervantes Benelux P.S. Meer dan ooit wil ik langs deze weg mijn erkentelijkheid betuigen voor de steun die ik van velen in de afgelopen periode heb ontvangen. Dit zal zeker een belangrijke bijdrage leveren aan mijn herstel.

7 JUNI 1995 HALF KRAT BIER TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN