Centros de Estudio, Empleo, Management Group, Business Consultancy, Viajes, Traducciones, Interpretaciones, Relaciones Públicas, Comunicaciones, Cervantes Ediciones, Español en España y América Latina, Estados Unidos, Cervantes Enterprises, Royal Cervantes Airlines, Tecnologías, Cervantesonline, Producciones, Cervantes Seguros, Hoteles, Fútbol, Estadio Princesa Diana, Televisión, Inmobiliaria.

J.L. van der Heijden NIJMEGEN AANGETEKEND Casa de España T.a.v. de directie Domplein 4 3512 JC UTRECHT Nijmegen, 30 mei 1995 Betreft: Uw advertentie in de Volkskrant van 27 mei jl. onder de naam 'Instituto Cervantes' Geachte directie, Heden kreeg ik bijgaande advertentie onder ogen. In een eerder stadium heb ik u gemeld dat ik rechtmatig eigenaar ben van het handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de Benelux. Wellicht bent u van de veronderstelling uitgegaan dat dit handelsmerk is verlopen. Dit is echter niet het geval. Onlangs heb ik een herhalingsdepot verricht. Formeel handelt u thans dus in strijd met mijn merkenrechten. Voor mij persoonlijk beloopt de schade door het plaatsen van deze advertentie thans in de honderdduizenden tot miljoenen guldens. Dat laat zich nog becijferen. Ik denk dat het goed is dat ik u thans op de hoogte breng van een aantal ontwikkelingen rond het Instituto Cervantes Benelux in de afgelopen jaren. In de periode 1988/1989 heb ik meegewerkt aan een samenwerkingsproject tussen De Baak/VNO en CEOE. In januari 1991 heb ik de huidige directie van de Baak mijn voornemen medegedeeld om een instituut op te zetten onder de naam 'Instituto de Comunicación Internacional y Gestión de Empresas Cervantes' ofwel kortweg 'Instituto Cervantes', omdat ik in 1977 op Cervantes ben afgestudeerd. Mijn dienstverband bij de Baak is per 15 juli 1991 beëindigd, zodat ik nadien uitvoering kon geven aan het in ontwikkeling zijnde bedrijfsplan of beleidsplan. Dit plan is vooral gericht op de organisatie van trainingen en opleidingen ten behoeve van managers binnen de sector Nederlands-Spaans bedrijfsleven. Teneinde mijn rechten te bewaken heb ik op 25 maart 1992 het merkdepot 'Instituto Cervantes' verricht. Volgens het beleidsplan zijn de activiteiten vooral gericht op managers van bonafide bedrijven in de Nederlands-Spaanse handelsrelatie. Er was te dien tijde echter geen duidelijk beeld van bonafide en malafide bedrijven binnen onze handelsrelatie. Het Nederlandse Ministerie van Justitie verricht momenteel een onderzoek op dit punt. Zodra dit onderzoek een duidelijk beeld heeft verschaft van het segment bonafide Nederlands-Spaanse bedrijven, kan het 'Instituto de Comunicación Internacional y Gestión de Empresas Cervantes' ofwel Instituto Cervantes Benelux haar activiteiten hierop afstemmen. Ik heb op 8 oktober 1992 de Stichting Cervantes Benelux opgericht. Deze stichting kan als overlegplatform worden gebruik teneinde een gezamenlijk beleid te kunnen ontwikkelen. Het lijkt paradoxaal, maar ik bied u hiermede een zetel aan in het Bestuur, zodat wij gezamenlijk een nieuwe koers kunnen bepalen. Er hebben zich binnen het veld de afgelopen jaren veel ontwikkelingen voorgedaan en het is goed om de krachten te bundelen. In het kader van de Europese integratie lijkt het me goed uit te gaan van het beginsel 'Eenheid, Recht en Vrijheid', zoals dat ooit door mijn familielid Josef Haydn op muziek is gezet. Gaarne bereid tot nader overleg. Hoogachtend. Bijlage: Vertaling van deze brief in het Spaans P.S. 'Hollandse wetgeving' bestaat niet. 'Holland' bestaat uit twee provincies van Nederland. Wij kennen wel een 'Nederlandse' wetgeving.

Instituto Cervantes Benelux

J.L. van der Heijden NIJMEGEN CARTA CERTIFICADA Casa de España At. la dirección Domplein 4 3512 JC UTRECHT Nimega, el 30 de mayo de 1995 Concierne: Su anuncio en 'De Volkskrant' del 27 de mayo bajo el nombre de 'Instituto Cervantes' Estimada dirección, Hoy me llegó el anuncio anexo bajo ojos. En una situación anterior le comuniqué que soy derecho-habiente del marco comercial 'Instituto Cervantes' en la Benelux. Probablemente usted partió de la idea de que se acabó el derecho de esta marca comercial. Esto no es el caso. Recientemente repetí el depósito. Formalmente usted actúa en contradicción con mis derechos de la marca. Para mí personalmente el daño causado por la colocación de este anuncio se calcula de cien miles hasta millones de florines neerlandeses. Pienso que convendría ponerle al corriente de algunos desarrollos acerca del 'Instituto Cervantes Benelux' en los años pasados. En el período 1988/1989 trabajé en un proyecto de colaboración entre De Baak/VNO y Confederación Española de Organizaciones Empresariales. En enero de 1991 comuniqué a la dirección actual de De Baak mi propósito de erguir un instituto bajo el nombre de 'Instituto de Comunicación Internacional y Gestión de Empresas Cervantes' o sea brevemente 'Instituto Cervantes', porque en 1977 gradué bajo el tema de Cervantes. Mi empleo en De Baak se acabó el día 15 de junio de 1991 (corrección 21-8-2003: 15 de julio de 1991), de modo que después tuve la posibilidad de ejecutar el proyecto empresarial en desarrollo. Este proyecto sobre todo está dirigido hacia la organización de entrenamientos y cursos en favor de empresariales dentro del segmento de gestión empresarial Neerlandés-Español. A propósito de defender mis derechos deposité el 25 de marzo de 1992 la marca de Instituto Cervantes. Según la proyectada situación las actividades se dirigirán sobre todo hacia gestionarios de empresas de buena fe en la relación comercial neerlandés-española. En aquellos tiempos sin embargo no había un imagen exacto de empresas de buena y mala fe dentro de nuestra relación comercial. El Ministerio Neerlandés de Justicia de momento ejecuta una investigación acerca de este tema. Así que esta investigación dará un imagen claro del sector de empresas neerlandés-españolas de buena fe el 'Instituto de Comunicación Internacional y Gestión de Empresas' o sea Instituto Cervantes Benelux podrá sintonizar sus actividades a esta situación. El día 8 de octubre de 1992 fundé la Fundación Cerantes Benelux. Esta fundación se puede usar como plataforma de deliberación para poder desarollar un gobierno unido. Parece paradójico, pero le ofrezco con esto un sede en el Gobierno de la fundación, así que juntamente podremos determinar una nueva rumba. Dentro del mercado durante los últimos años había muchos desarrrollos y convendrá unir las fuerzas. Dentro del rámen de la Integración Europea me parece bien partir del principio de 'Unidad, Justicia y Libertad' como mi miembro de familia, Josef Haydn, una vez lo puso en música. Gustosamente dispuesto para deliberación más detallada. Muy atentamente, JOHN L.VAN DER HEYDEN Anexo: traducción de esta carta en neerlandés. P.S. "legislación holandesa" no existe. 'Holanda' consta de dos provincias de los Países Bajos. Sí conocemos una legislación neerlandesa.

 

RESERVADO TODOS LOS DERECHOS