17 juli 1998. Betreft: EUROPEES ONDERWIJSSYSTEEM Kenmerk: JH/PO980717. Beste Peter, Vandaag ontving 'Purple John' bijgaande brief uit Zoetermeer:

"heer J.L. van der Heyden. Instituto Cervantes. Postbus 689. 3500 AR Utrecht. Uw brief van 5 juni 1998. Ons kenmerk PO/PJ/98/297077 U. Contactpersoon W. Filippo. Zoetermeer 10 juli 1998. Onderwerp Stille reserve. Doorkiesnummer 4843. Geachte heer van der Heyden, Hartelijk dank voor uw brief. Het is goed dat u mij hierin herinnert aan ons gesprek tijdens het laatste taalcongres in Amsterdam. Uw brief is een bevestiging van hetgeen ik al wist. Een terugkeer in het basisonderwijs is wat u betreft niet meer aan de orde en uiteraard respecteer ik uw keuze. Ik vind het prettig te horen dat u mij in de nieuwe Kabinetsperiode graag op dit ministerie wilt terugzien. Ik dank u voor het vertrouwen dat u in mij stelt. Ik wens u veel succes toe met uw werkzaamheden voor de totstandkoming van een Europees Onderwijssysteem. Met vriendelijke groet, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, (T. Netelenbos). "Het is een reactie op de volgende brief: BASISONDERWIJS. Het idee van een Europees Onderwijssysteem is mij ingegeven door een verre bloedverwant, Graaf Karel. Ik heb van hem de volgende informatie:

"Naam: Karel van der Heyden, Graaf. Geboortejaar: 1749. Geboorteplaats: Kasteel ter Worm onder Heerlen. Overleden: 22 januari 1826 te Parijs (ook al). Aantekeningen: "BELDERBUSCH. Hij bezat een groot fortuin en eene rijke boekerij, die hij van zijn vaderlijken oom, die erfelijk grootmeester van aartshertog Maximiliaan, keurvorst van Keulen en een der laatste commandeurs der balie Biesen van de Duitsche Orde was geweest, had geërfd. In 1785 werd hij agent van den keulschen Keurvorst Max. Franciscus te Parijs. Onder het Consulaat, toen Limburg onder Frankrijk behoorde, werd hij prefect van het departement der Oise. Hij droeg daar vooral zorg voor verbetering van het lager onderwijs, dat er veel te wenschen overliet, en trachtte ook de positie van de geestelijkheid te verbeteren, die ten gevolge van het Concordaat was teruggeroepen en in zeer bescheiden omstandigheden verkeerde. Beide doeleinden te zamen trachtte hij te bereiken door de voormalige kloosterlingen, die zich aan het onderwijs der jeugd wijdden, te beschermen. Hij stelde de meest energieke pogingen in het werk en ontzag daarbij geen geldelijk offer om de landelijke bevolking te bewegen de achterlijke wijze van landbouw en veeteelt, door haar gevolgd, te verlaten. Bij decreet van 8 Febr. 1810 benoemde Napoleon I hem om deel uit te maken van den senaat en toen vestigde hij zich te Parijs. Hij schreef zonder vermelding van zijn naam een vijftal politieke brochures, bijna niet meer te vinden en in de Biogr. Nat. de Belg. vermeld." Research: Zie: Michaud, Biogr. univ. LVII, i.v.; J. Habets, Notice biographique de l'archéologue limbourgeois Martin Cudell in Publ. de Limb. VIII (1871) 298-299; J.J. Thonissen in Biogr. Nat. de Belgique II (1868) 113. Flament. Uit: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek Dl. 2 - 1912. Laatst bijgewerkt: 7 februari 1996".

Ik beschouw mijn bedrijf thans dus ook als erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en stel voor een leergang omtrent een te ontwikkelen Europees Onderwijssysteem in ons opleidingspakket op te nemen ten behoeve van ambtenaren van dit Ministerie. Het programma van de Baak dient daarbij als leidraad. Gisteren heb ik ons rekenmodel van een opleidingsinstituut losgelaten op het programma van de Baak. Toegepast op ons Instituto Cervantes moet dit binnenkort eveneens tot een miljoenenomzet gaan leiden. Van belang zijn thans dus het geld en de 'poppetjes' of andersom. In dit verband ben ik benieuwd hoe ver je al bent gevorderd op dit punt. Blijf vooral uit de buurt van Henk van der Meyden. Hij zit er altijd naast. Ik sluit niet uit dat Diana Parijs heeft bezocht in verband met bovengemeld familielid, waarover ik haar heb geïnformeerd. Vandaar dat de European Cervantes Foundation een prachtig juridisch kader kan vormen waarbinnen een Europees Onderwijsbestel kan worden ontwikkeld. Als je met een geliefde eens wilt gaan eten, adviseer ik je het restaurant 't Kompas in het dorp Kaag.

Daar ligt een gele boei in het water met nummer zes. Nummer zeven moet de European Cervantes Foundation worden. Het door Gerda ontwikkelde rekenmodel ten behoeve van het maken van een spreadsheet is mij goed van pas gekomen. Met behulp van dit model heb ik in 1990 samen met Liesbeth de Baak weer een gezonde start kunnen geven. Ik stel mij voor dat het voor jou ook een prima instrument is om je budgetten niet te overschrijden en je geld kunt overhouden. Daarmee kun je dus ook investeren in mijn bedrijf. Ik ben immers zeer gesteld op actieve capital investors. Ik heb vastgesteld dat het bord van de SBO bij Element nog niet is veranderd. Dat is ook niet nodig. Volgens het boekje "Wat bezielt....?" van o.a. Harry Starren is het tegenwoordig een normale zaak om meerdere werkgevers te dienen. In dat verband zijn jouw investeringen dus ook van harte welkom. Het zal zijn rendement zeer zeker opbrengen. Vooral als je erin slaagt ons kampioenselftal compleet te krijgen. Aan Tineke zal het niet liggen. Vandaar dat ik je hierbij dus ook een kopie van haar brief doe toekomen. Het is wel belangrijk dat wij zo snel mogelijk een studiegids hebben samengesteld, zoals de Baak. Dan kunnen we snel beginnen met het omscholen van haar departement. Want dat is wel hard nodig voordat er wederom ongewenste elementen zonder mijn toestemming een weg proberen te vinden op dat bedrijf. Als je iets kwijt bent ga dan maar eens kijken in Zoetermeer. Ik ben zeer goed thuis op de Europaweg. Zowel aan de ene kant als aan de ander. Poppetje Nummer Één ook, naar ik heb begrepen uit dat liedje van die jongens uit Sint Maarten. Ik kan mij goed voorstellen dat jij tot op vandaag op flinke tegenstand hebt kunnen rekenen bij zakelijke onderhandelingen. Daartoe beschikte je waarschijnlijk nog over te weinig goodwill bij de overheid. Vandaar dat je deze brief van de Staatssecretaris van mij krijgt toegestuurd. Je kunt er dan ogenblikkelijk mee aan het werk. Het zou immers niet prettig zijn wanneer zij geen Minister zou worden. We kunnen ons niet veroorloven om nóg een keer figuren invloed te geven die al te vaak misbruik hebben gemaakt van onze goede naam en faam. Dus dat departement wordt voor Tineke, wat mij betreft. Wellicht weet jij nog een geschikte Onderminister. Dan krijgen we deze keer Paars II met een Geel randje, waarin de Gouden Driehoek uiteraard centraal blijft staan. Je kunt echter van Liesbeth niet verwachten dat zij jou een handje zal helpen. Zij heeft haar handen al vol aan haar eigen toko. Ik adviseer jou een bezoek te brengen aan Althorp House. Graaf Spencer ontvangt zijn gasten daar persoonlijk en leidt hen rond door mijn Dianatempel. Wees daarbij inderdaad niet te zwaar op de hand. Ik herinner mij jou uit onze ZEISTER tijd nog als de 'vrolijke flierefluiter'. Het was voor mij altijd een genoegen als ik hard zat te werken en ik hoorde jou fluitend de trap op komen. Houdt dat er maar in. Dat is de basis voor SUCCES! Fijn weekend en hartelijke groeten aan Charles, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LTD. J.L. VAN DER HEYDEN Vice President. Bijlage: Kopie brief PO/PJ/98/29707 U van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen d.d. 10-07-98, verzonden 16.07.98. P.S. Kasteel ter Worm is niet ver verwijderd van de Open Universiteit. Daar heb ik ook nog heel wat goodwill opgebouwd dat ten goede kan komen aan Onze Business.

18 JULI 1998 FOLLOW UP