15 augustus 1998. Betreft: SILVER SERAPH Kenmerk: JH/LH980815.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, ZEIST, vrijdag 14 augustus 1998. Ik ben nog even bij Hessing binnengelopen voor de Silver Seraph. Zoëven (11.30) werd ik hierover gebeld door de heer Griffioen. De prijs ligt rond de Hfl. 700.000,- Het is een flink bedrag, maar ik zet hem toch op de balans. Op mijn Macintosh Powerbook 100 trof ik nog wat verouderde informatie van Nieuw Elan. Nog uit de tijd dat ik werkte in de trein. Het stond nog op mijn schijf. Dat is wel aardig als houvast voor het opzetten van het nieuwe bedrijf. Leuk is dat ik dit Powerbook heb gekocht bij hetzelfde bedrijf dat EasyStart heeft geproduceerd. Ik zie dat er nogal wat discrepantie bestond tussen mijn zelfbeoordeling en jouw visie hierop. Ik heb o.a. in die tijd het volgende opgetekend:

"Zelfbeoordelingsformulier medewerker. In te vullen ter voorbereiding van een beoordelingsgesprek. Blijft in bezit van medewerker. A. Datum: Naam: B. Kwaliteiten gericht op de functie: OGU O=onvoldoende, G=goed, U=uitstekend. Motiveer hieronder waarom u denkt dat uw kwaliteiten als onvoldoende, goed of uitstekend kunnen worden aangeduid. 1. Kwaliteit van het werk (G). Verricht de volgende beheersmatige personeelstaken: het bijhouden van het personeelsbestand; het vastleggen van afspraken met personeelsleden; het maken van standaardcontracten; het administratief afwerken van indiensttredings- en ontslagprocedures; het vastleggen van vakantiedagen e.d.; U. Onderzoekt mogelijkheden voor te treffen personeelsregelingen zoals ziektekostenverzekeringen en pensioenregelingen e.d.; adviseert de directie hierover. G. Werkt vertrouwelijke correspondentie uit. G. Beheert de informatievoorziening, streeft naar een optimaal gebruik, bewaakt input van gegevens cq. bevordert standaardisatie. G. Doet voorstellen m.b.t. het vertalen van ontwikkelingen in de organisatie naar een automatiseringsplan, schakelt zonodig, na overleg met de adjunct-directeur, deskundigen in. G. Coördineert en plant automatiseringstaken, terminalgebruik en regelt in overleg met adjunct-directeur autorisaties. G. Bewaakt en actualiseert de procedures met betrekking tot individuele cursisten voor acquisitie, werving, contracten en afrekeningen. G Ziet toe op de eenheid in voorlichtingsmateriaal, beoordeelt in dit verband conceptteksten en zetproeven van brochures. Voor zover aan de orde geweest: G. Neemt deel aan de stafbesprekingen. Zorgt voor verslaglegging hiervan, alsmede van het projectleidersoverleg en draagt zorg voor de distributie van de verslagen. G. Is verantwoordelijk voor het aankopen en beheren van kantoor- en keukenbenodigdheden en representatiegeschenken, overlegt eventueel met de Baak over aanschaffingen; onderhandelt met leveranciers en maakt afspraken. G. Voert overleg met office-management de Baak over: centrale inkoop, centrale facilitaire ondersteuning G. Onderhoudt contacten met huiseigenaar t.a.v. huur en groot onderhoud. G. Coördineert in samenwerking met de adjunct-directeur de administratieve processen t.b.v. de projectenadministratie. Nog in ontwikkeling. Ondersteunt de projectleiders bij de organisatie van de cursushulpmaterialen. Deze taak heb ik nog niet opgepakt i.v.m. prioriteitsstelling.

2. Organisatievermogen G
De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend. Regelmatige prioriteitsstellingen zijn noodzakelijk. Ontwikkelingstaken moeten regelmatig plaats maken voor dagelijkse werkzaamheden. Onduidelijkheid m.b.t. verantwoordelijkheid voor werkzaamheden secretariaat is enige tijd van invloed geweest op de coördinerende werkzaamheden m.b.t. office-management: De verantwoordelijkheid voor het office-management is niet in het functieprofiel opgenomen. Gesprek met LH 15-1-91: LH verantwoordelijk voor werkgeverstaken, JH voor het werk.

3. Samenwerken G
Bijdrage aan staf en directie. Vanaf begin dienstverband gedacht en gehandeld vanuit verantwoordelijkheidsgevoel voor het gehele bedrijf. Het bedrijfsresultaat primair. Samenwerking m.b.t. vastleggen van afspraken G.

4. Communicatie en rapportage
Schriftelijk: G. Mondeling: kan beter.

5. Initiatief: G
Nieuwe ideeën en voorstellen t.b.v. de organisatie: Discussiebijdragen: "Het secretariaat als hart van de organisatie (5-1-90)" (gestart met knelpuntenanalyse interne processen en inkomende en uitgaande informatieprocessen); "Nieuw Elan 1990: naar een marktgericht systeem van modulering, flexibilisering en open inschrijving (14-3-90)"; "Hoe bespaar ik een miljoen? (2-5-90)"; "Informatieplanning Nieuw Elan (22-10-90)" (herstructurering geautomatiseerd informatiesysteem).

6. Klant- en servicegerichtheid G
Nota 5-1-90 + voorstel telefoontraining secretariaatsmedewerkster. Aandacht voor benadering cliënten door secretariaatsmedewerksters. Servicegerichtheid geïmplementeerd door organisatie-aanpassing.

7. Kostenbewustzijn G
Notitie: Hoe bespaar ik een miljoen? Afspraken met leveranciers. Attenderen projectleiders op budgetverantwoordelijkheid voor zowel eigen project als overheadkosten. Besparingen: drukker, centrale inkoop van kantoorartikelen. Kosten-batenanalyse begroting 1990 en 1991. Overnachting op eigen kosten (daar waar het eigen beslissing betreft).

8. Stressbestendigheid G
Met name begin 1990: dóórgaan binnen gespannen onderlinge verhoudingen t.g.v. reorganisatieproces.

9. vakinhoudelijke kennis
10. ............... (afhankelijk van de functie)

C.
Algemene kwaliteiten: OGU
1. analytisch vermogen
2. integrerend vermogen
3. realiteitszin
4. verbeeldingskracht
5. vitaliteit/daadkracht

D. Taakstelling en actieplan voor de komende periode.
Vermeld:
1. voorgenomen specifieke taken, zoveel mogelijk in concrete doelstellingen
2. voornemens ter verbetering van het functioneren
3. wensen m.b.t. training en ontwikkeling

E. Opmerkingen (bijvoorbeeld m.b.t. toekomstperspectief)
Naam beoordelaar:
Datum:

Toelichting bij het beoordelingsformulier.

B. Kwaliteiten gericht op de functie.
1. Kwaliteit van het werk: wijze waarop het geleverde werk voldoet aan de gestelde eisen. 2. Organisatievermogen: wijze waarop men zijn werk/project doelmatig indeelt, uitvoert en controleert. 3. Samenwerken: wijze waarop men een effectieve bijdrage levert aan teamprestatie en teamverband. 4. Communicatie en rapportage: wijze waarop men zowel formeel als informeel communiceert en rapporteert (mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en luistervaardigheid). 5. Initiatief en creativiteit: mate waaruit iemand vanuit zichzelf met nieuwe ideeën en voorstellen komt ten behoeve van de gehele organisatie en actie onderneemt. 6. Klant- en servicegerichtheid: wijze waarop iemand, zowel binnen als buiten het eigen team, de wensen en verwachtingen van de ontvanger van zijn diensten onderkent en dit op zakelijke en flexibele manier hanteert. 7. Kostenbewustzijn: mate waarin efficiënt gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen en besparingen worden nagestreefd. 8. Stressbestendigheid: mate waarin iemand, in situaties van hoge druk, in staat blijft werk van goede kwaliteit te leveren met gevoel voor hoofd- en bijzaken. 9. Vakinhoudelijke kennis: mate waarin iemand zich op de hoogte stelt van ontwikkelingen in zowel zijn werk/vakgebied als ook in andere relevante vakgebieden.

C. Algemene kwaliteiten.
1. Analytisch vermogen: het vermogen ingewikkelde problemen op te splitsen in werkbare delen en de verschillende aspecten kritisch te beoordelen. Kernbegrippen: inzicht, logica, ontleden, schematisch.
2. Integrerend vermogen: het vermogen om verbanden te leggen en samenhangen tussen verschillende problemen te zien en van daaruit te komen tot mogelijke oplossingen. Kernbegrippen: overzicht, samenvoegen, verbinden.
3. Realiteitszin:het vermogen om ideeën en plannen te toetsen op uitvoerbaarheid en zo tot praktische voorstellen en oplossingen te komen. Kernbegrippen: doelgerichtheid, haalbaarheid, nut, praktisch, besluitvaardig.
4. Verbeeldingskracht; het vermogen om nieuwe ideeën en niet voor de hand liggende mogelijkheden te bedenken. Kernbegrippen: creativiteit, visie.
5. Vitaliteit/daadkracht: het vermogen om collega's en werkzaamheden positief en enthousiast tegemoet te treden en op die manier resultaten weten te bereiken. Kernbegrippen: dynamisch, energiek.

Onvoldoende= voldoet niet aan functie-eisen. Goed= voldoet volledig aan functie-eisen. Uitstekend= functioneren steekt uit boven functie-eisen."

Merkwaardigerwijs bleek jij daar in een later stadium anders tegenaan te kijken. Ik voelde er in die tijd overigens weinig voor om als loopjongen dienst te doen voor een stel projectleiders. In een eerder leven was ik immers gewend dat ik instructies gaf (verantwoordelijk voor meer dan 6000 mensen). Achteraf hebben jullie dat gelukkig goed begrepen. Elke situatie dient in zijn eigen tijd te worden geplaatst. Ik vond die beoordeling van jou toen wel heel erg vreemd. Geheel buiten de realiteit. In dat verband denk ik nog terug aan een bezoek aan de Parallelboulevard nadat jij je directieverantwoordelijkheden had overgedragen. Wat een puinhoop! Ik schaamde mij diep dat ik daar had gewerkt. Alle rode mappen lagen chaotisch opgestapeld voor de ramen. Dat was geen reclame voor ons bedrijf. Het is dus goed dat het pand een nieuwe gevel krijgt. Daar neem ik dan weer graag plaats, na die grote schoonmaakbeurt. Want dat had het pand wel nodig. Ik ben ook gelukkig met de aangetroffen informatie. Die kan ik goed gebruiken in mijn nieuwe functie. Ik kom steeds meer leuke dingen tegen op mijn oude harde schijf. Uit de trein. Onder meer alle salarisgegevens van het personeel van Nieuw Elan in 1990. Dat schema kan ik ook goed gebruiken, als je het goed vindt. Leuk om al die namen zo nog een keer de revue te zien passeren: H. Anijs, P.G.M. Beck, G. Dominska, C.E. van Eibergen Santhagens, K.A. Gal, H. Glaser-van 't Hoff, M. Grandia-Feddema, H.L. Grijns, E.H. Halbertsma/J.L. van der Heijden, Y. Hoogeveen, J.A. van der Horn, L. Hortensius, M.F. van Hulsbergen-de Jager, J.M. de Jong, J.R. de Jonge, P.H.A.L. Jongeneelen, M.T.M. Jorna, C. Killinç, C.M.A. Knook, C.M.D.J. Mensen, W. Plevier, F.A.M. Ploegmakers, J. Ravenstein, E. Rensing, B. Rietmeijer, A.C. Schaafsma, A.I. Scheer, M. Sibbel, C. Slangen, J.J.M. Tegels, L.A.A.M. Tholen, L.J.M. van Velzen, J. Visser, H.M.M. Vrancken, S. Wassens, R.D. West, V.L.E. Wiedemeijer, C.M.L. Winkel en S.J. van Zwieteren. Leuk hè? Ze zitten in mijn mapje 'Zorgdrager'. Wellicht kunnen een paar oude collega's weer voor me aan het werk in NOORDWIJK. Maar alleen de hele goede. Doe jij maar een aanbeveling. Zo trof ik ook nog zo'n kleine 600 docenten Spaans aan, die ik ooit aan het werk heb geholpen. Ook nog een aantal management-docenten. De meeste van hen zijn niet meer werkzaam voor de Baak. Maar er zitten er nog verschillende tussen die voor jouw toekomstige zusterbedrijf aan het werk kunnen op korte termijn. Wat de verkoop van de jurken van Diana aangaat zal ik bij Christie's de catalogus opvragen met de uiteindelijke verkoopbedragen. Dan kan ik op dezelfde wijze reconstrueren wat mij toekomt als wij toendertijd hebben gedaan met de boekhouding van Nieuw Elan, toen daar veel rekeningen ontbraken. Ik ben van mening dat één zevende deel van de opbrengst van de veiling ten goede dient te komen aan de European Cervantes Foundation i.o. De Stichting Cervantes Benelux dus. Dat geeft weer een extra stukje zekerheid op de balans. We kunnen onze administraties overigens ook koppelen. Colette weet nu hoe het werkt. De salarisschalen van ons voormalige personeel zijn ook interessant. Ik heb alleen alle informatie in dozen opgeslagen. Zodra ik weer terug ben kan ik ze weer uitpakken in het lange kamertje naast het keukentje op de bovenetage, dat we als archief hebben gebruikt. Van het pand zelf heb ik geen gegevens meer, voor zover ik mij kan herinneren. Maar daar kan Harry Mens mij wel aan helpen. Hij heeft het pand immers voor jullie verkocht en ik heb hem nog gesproken tijdens het Concert for Life in Leiden op 28 november vorig jaar. Ik heb ook nog een goed geheugen. Het zou handig zijn als ik ook gebruik kan maken van de gegevens die ik heb opgetekend ten behoeve van de verhuizing van Hoofddorp naar NOORDWIJK. Zo kan ik dan de benodigde inventaris met behulp van de catalogus van De Overtoom volledig begroten. Ik vraag mij af wat de afschrijvingswaarde is van een Rolls-Royce van zeven ton. Naar mijn idee wordt zo'n auto alleen maar meer waard. Dat kan de heer Vink uit Epe mij wel uitleggen. Daarom reken ik geen afschrijving voor ons vervoermiddel. De Rolls van de heer Vink is ook nog acht ton waard en die is al meer dan dertig jaar oud. Ik zal de brochure naar jou toe sturen, of ik kom hem wel brengen. Geef hem dan maar aan Nico. Dan kan hij er alvast aan wennen. Heb je al een leuke pet voor hem op het oog? Ik heb enkele jaren een goede verstandhouding gehad met iemand met een pet met eikeltjes op de klep. Hij werkt thans ook in Zwolle. Niet ver van de Buitensociëteit en Grand Hotel Wientjes. Daar wil ik nog wel een keer het glas heffen met George Görtemöller en Johan Laman Trip. Dat zal hen goed doen. Wellicht na het schrijven van een leuke limmerick over rood, paars en oranje, want ik heb de cursusactiviteiten vanmiddag in Hotel Oranje gepland - in de Windsor Nassau Zaal - maar als je ruimte over hebt maak ik uiteraard ook graag van jouw bedrijf gebruik als onderhuurder. De ene dienst is de andere waard. Doe maar gewoon wat ik je schrijf. Dan hebben we dat bedrijf in no time van de grond.

Zaterdag 15 augustus 1998. Ik zit hier te typen midden in de nacht. Hier op het plein is het een leven van belang. Daarom ga ik morgen in ZEIST overnachten. Liefde is... ...twee zielen één gedachte. Dat klopt. Daarom heb ik je ook gemist. Ik ben benieuwd waar je aan denkt op dit moment. Ik denk wel dat ik het weet. Onze zielen hebben altijd dezelfde gedachte gehad. Vanmorgen kreeg ik de brochure in de bus. Van de heer Griffioen. Neude 30C is nog te koop. Voor negen ton. Dan koop ik zo snel mogelijk ook die nieuwe auto en de appartementjes in NOORDWIJK en Torremolinos. Ik reken erop dat je meedoet. Bij deze sta ik je ook toe namens mij te handelen in El Reino de España. Ik heb het nog veel te druk met mijn werk achter de computer. Het telefoonummer van mevrouw Vermeulen is ******* Volgende week kom ik de brochure wel brengen, zodra ik alle benodigde gegevens op een rijtje heb. Ik zie een leuk artikel in de Telegraaf met de titel De wens van een graaf. Het gaat over Frederik graaf van Lynden van Sandenburg. Hij laat in het artikel weten dat hij in de toekomst hoopt het kasteel bij Langbroek te kunnen bewonen. Dan moeten we maar eens bij hem langs gaan zodra de business draait. Steven Halbertsma woont daar immers ook in de buurt en het lijkt mij leuk om samen eens een familiebezoekje af te leggen. Ik hoop dat hij familie van je is. Dan is het in ieder geval vertrouwd Ik heb er immers ook nog goede vrienden in de buurt. Sinds begin dit jaar heeft de 35-jarige graaf volgens het artikel samen met een zakelijke partner Markus Konings een bedrijf, Sandenburg Business partners genaamd, dat gespecialiseerd is in het cateren van publiekslocaties, zoals museums, pretparken etc. Landgoed Sandenburg is een samenvoeging van de landgoederen Walenburg, dat in 1803 werd gekocht en Groenenstein, dat in 1853 via vererving in het familiebezit kwam en kasteel Sandenburg, dat 700 jaar geleden voor het eerst wordt vermeld. Als ik mij niet vergis ben ik het landgoed ook nog tegengekomen in het Archief van de Familie van der Heyden van Baak. In totaal omvat het zo'n 600 hectaren. Op het landgoed bevinden zich ook nog twee andere bedrijven, waaronder Informatie Management Nederland. Dit kan een leuke dépendance worden van het CMC. Dan kan ik de heren gelijk inschakelen voor het geven van bedrijfsadviezen aan mijn doelgroepen: docenten Spaans, managers en regeringsfunctionarissen. De gerestaureerde Oranjerie gebruikt het ondernemende duo volgens het artikel als party-locatie, waarbij men heel slim met de gemeente WIJK BIJ DUURSTEDE is overeengekomen dat deze schitterende ruimte ook kan worden gebruikt voor huwelijksvoltrekkingen. Daar moeten we dan ook maar gauw weer een keer naar toe als je door de drukte heen bent. We zijn er immers goed bekend. Ik vertoef daar liever dan in de Keizer Karelstad. Hier wonen immers nog mensen met een stukje gezond verstand en die heb ik weinig kunnen vinden in het AZN Sint Radboud. Ik ben benieuwd wat de heer Werner met mijn video-opnames heeft gedaan. In ieder geval zijn ze naar mijn inzichten goed bekend op Het Stadhouderlijk Hof. Ik heb daar - een medewerker van de audio-visuele dienst van de Nijmeegse Universiteit nog geholpen met het inladen van zijn video-apparatuur. Ik ben niet achterdochtig, maar mijn intuïtief vermogen is wel aardig verbeterd in de laatste jaren. Daar was ik inmiddels goed in getraind, evenals mijn partner. Het artikel sluit af met 'Als hij de mouwen flink opstroopt zou de jonge graaf, die in Utrecht rechten studeerde en die volgend jaar met een Amerikaanse in het huwelijk zal treden, zijn wens om eens kasteelheer te worden, mogelijk in vervulling zien gaan.' Leuk om Frederik zo op de foto te zien. Hij heeft wel iets weg van Hans Wijers. Vergeet de tentoonstelling niet van J.C.J. van der Heyden in het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch. Dat moet je beslist doen. Daar is voor mij immers ook een aantal jaren geleden een nieuwe etappe in mijn leven begonnen, die zo triest is geëindigd evenwel. De tentoonstelling loopt nog tot 7 september. Vanaf de heropening van het Haags Gemeentemuseum (15 oktober) wordt er semi-permanent een zaal gewijd aan zijn werk en begin 1999 zal Fuchs een overzicht in het Stedelijk Museum Amsterdam inrichten. Ik ben benieuwd of je een aantal werken kunt bemachtigen ten behoeve van je eigen exposities. Wat de communicatie aangaat lijkt het mij handig als je ook eens een keer een gesprekje voert met mijn bovenbuurvrouw. Zij werkt hard aan haar eindscriptie en zal waarschijnlijk volgende week Drs in de communicatiewetenschappen op haar visitekaartje mogen zetten. Wellicht is zij dan ook inzetbaar voor ons bedrijf. Het beleidsplan staat al op haar harde schijf. Maar ik houd je wel aan jouw geheimhoudingsplicht. Ik heb al eerder een bod gedaan op De Horsten in Wassenaar. Dat is toen niet doorgegaan omdat mijn grootste debiteur niet wilde betalen. Daarom heb ik het nadien aan Johan Friso aanbevolen. Maar als hij van dat aanbod geen gebruik wenst te maken, moeten wíj daar maar gaan wonen. Met hartelijke groet. Ik ga nu weer naar ZEIST. De Silver Seraph staat al klaar.

16 AUGUSTUS 1998 MISS LEGS