J.L. van der Heijden NIJMEGEN. College van Bestuur van de Katholieke Universiteit van Nijmegen T.a.v. mevrouw H. Linders Afdeling Onderwijs & Onderzoek Postbus 9102 6500 HC NIJMEGEN. Nijmegen, 13 juli 1995. Geachte mevrouw Linders, Gisteren had ik een gesprek met mevrouw M.L. Bluyssen in verband met een door mij voorgenomen promotie-onderzoek. Op 28 maart jl. is mij door de studiecoördinator van de faculteit Geschiedenis, na telefonisch overleg met het bureau van de pedel, medegedeeld dat mijn eerste graads M.O.-akte Spaans me het recht verschaft te promoveren. Mijn M.O.-akte valt mijns inziens in de categorie 'een getuigschrift van vierjarig hoger beroepsonderwijs (dagonderwijs, of equivalent deeltijdsonderwijs)' zoals vermeld in uw promotiereglement van 3 februari 1992 op blz. 27. De M.O.-akte Spaans staat niet expliciet in het reglement vermeldt. Derhalve verzoek ik u mij namens het College van Bestuur een formele toestemming te doen toekomen om aan het dissertatieprogramma deel te nemen. Prof. Dr. H.C.C. de Schepper heeft mij toegezegd als mijn promotor op te treden. Een kopie van mijn M.O.-akte Spaans treft u hierbij aan. Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. Hoogachtend, J.L. van der Heijden.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN