10 maart 1998 Betreft: VILLA FELDERHOF Kenmerk: JH/LH980310 Dinsdag 10 maart 1998 Gisteravond heb ik naar Villa Felderhof gekeken. Dat zag er leuk uit. Ik lees een artikel over Rik Felderhof. In de uitzending van gisteren waren het Willeke Alberti en JEROEN KRABBÉ. Zij zaten lekker met hun tweeën bij Rik in het bubbelbad. Op dit moment ben ik bij Rik Felderhof al onderwerp van gesprek. André zal mij daarover na onze reis naar Spanje over berichten. Het thema 'van de ene stoel in de andere' lijkt mij goed gekozen door André. Ik denk eerder dat wij in het programma 'Villa Felderhof' thuis horen. JEROEN KRABBÉ behoort ook tot mijn relatiecircuit. In november 1985 maakte ik op het Malaca Instituto kennis met Cesar Rennert uit New York. Jeroen was een goede vriend van hem. Mijn operatiebasis kan het Malaca Instituto worden. Ik heb immers ooit eens gedroomd over het runnen van zo'n bedrijf, zoals Ida Wiladsen en Joaquín Chacón dat deden. Die droom werd in 1990 waar toen wij samen 'het fort bewaakten' in NOORDWIJK AAN ZEE. De Middellandse Zee lokt mij echter meer. Rik Felderhof kan mij een goede dienst bewijzen. Volgende week heeft hij onder meer Emile Ratelband in zijn programma. Emile zou nog contact met mij opnemen. Ik heb begrepen dat hij in Oosterbeek woont. Daar woont ook die aardige heer die ik altijd in Oss in de sauna trof ("Je moet naar het hart toewerken"), die mij zo veel aan jou deed denken. Ik heb Emile gesproken tijdens Diana's Concert for Life op 28 november in Leiden.

Wellicht kan Emile iets organiseren ten behoeve van de European Cervantes Foundation. Ik vraag jou vandaag ook toestemming om mijn brieven te publiceren. Het is vandaag ook een gunstige dag om te denken aan de ontwikkeling van CERVANTES EDITIONS. De fusie tussen WOLTERS-KLUWER en Reed-Elsevier gaat namelijk niet door. Dat is een gunstige ontwikkeling. Zo houden we Silvia Tóth in onze familie. Haar ex-man Pierre Vinken is immers als topman aan Elsevier verbonden. Menselijke aspecten spelen nog altijd een belangrijke rol. Ook bij mega-fusies. Uiteindelijk gaat het altijd om de mensen. Als het onderling niet klikt weet je al van te voren dat een plan tot mislukken is gedoemd. Ik zal de heer Knol dus vandaag ook verzoeken hierover na te denken. Wat organisatie en planning betreft denk ik uiteraard aan de operationalisering van 'Sparrenheuvel' vanaf 1 augustus aanstaande. Daar heb ik Peter voor nodig. Peter heeft in het verleden vaak zijn handen voor mij uit de mouwen gestoken. Ook als hij gekweld werd door een kwaal: zijn gezichtsvermogen. Ik hoop dat hem dat niet meer opspeelt. Het is waarempel geen lolletje als je een maand met de ogen dicht in een ziekenhuis moet liggen en niet weet of ze nog ooit opengaan. Ook die tijd herinner ik mij nog als de dag van gisteren. Hij was mijn belangrijkste steunpilaar en plotseling was ik hem kwijt. Elke dag zocht ik hem op in het ooglijdersgasthuis. Daar bracht ik hem cassettebandjes waarnaar hij kon luisteren. In de geest van Management Selectuur. Het uitprinten van jouw brieven is niet afgekomen gisteren. Daar ga ik vandaag mee verder.

De sterke operatiebasis wordt evenwel Stratford-upon-Avon. In dit verband ontving ik vandaag de volgende brief van het Haags Juristen College.

"De weledele heer J.L. Van der Heyden. Instituto Cervantes Ltd. Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. 6 maart 1998. Betreft: Nieuwe wetgeving buitenlandse vennootschappen. Geachte heer Van der Heyden, Een dezer dagen heeft (zult) u een brief van de Kamer van Koophandel ontvangen waarin u gevraagd wordt vast te stellen of in geval van Instituto Cervantes Ltd. sprake is van een Formeel Buitenlandse Vennootschap in de zin van de Wet formeel buitenlandse vennootschappen.

Hoewel daar op dit moment nog geen absolute uitspraken over gedaan kunnen worden - er is immers nog geen enkele jurisprudentie over deze wet - lijkt het ons onwaarschijnlijk dat Instituto Cervantes Ltd. als Formeel Buitenlandse Vennootschap in de zin van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen moet worden aangemerkt. Deze Limited heeft immers een vestiging in Engeland, alwaar zij b.v. rechtsgeldig kan worden gedagvaard en vanwaar zij haar correspondentie met de Engelse overheid dient te voeren; zij voldoet in Engeland aan haar verplichtingen t.a.v. annual returns en annual accounts; zij voldoet aan haar informatieplicht jegens de Inland Revenue betreffende de vennootschapsbelasting; is zij ingeschreven in het Britse handelsregister en betaalt daaraan tijdig haar bijdrage. Door deze feiten en omstandigheden heeft de band die zij met het land van oprichting heeft een zeer feitelijk karakter met dusdanig praktische consequenties dat die band in redelijkheid niet als slechts formeel of niet van enige betekenis kan worden afgedaan.

Wij denken derhalve dan ook dat geen aangifte als bedoeld in art. 2, lid 1 van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen hoeft te worden gedaan en dat het door de Kamer bijgevoegde formulier 18 niet hoeft te worden ingevuld. De Limited hoeft dan ook geen Fl. 40.000,- vol te storten of aan enige andere in de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen genoemde additionele verplichting te voldoen.

Evenwel bestaat voor elke buitenlandse vennootschap die haar werkzaamheden (nagenoeg) uitsluitend binnen Nederland verricht, ook wanneer er zoals vermoedelijk in geval van Instituto Cervantes Ltd. geen sprake is van een formeel buitenlandse vennootschap in de zin van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen, enig risico dat zij, bv. ex art. 4, lid 4 van die Wet, in een procedure mogelijk ooit genoodzaakt kan raken te bewijzen een werkelijke band met het land waarin zij is opgericht te onderhouden. Hoewel het in de praktijk vermoedelijk niet vaak zal voorkomen dat een Engelse Limited bij een dergelijke procedure betrokken zal raken, omdat deze van nature doorgaans al de zeer sterke hierboven beschreven band met het land van oprichting behoudt en bovendien dergelijke procedures alleen te verwachten zijn als een vennootschap insolvabel is of in staat van faillissement verkeert, kan aan dit risico toch niet geheel voorbij worden gegaan.

Aangezien het uiteindelijk toch de rechter zal zijn die in zo'n procedure het laatste woord heeft, kan ook over de uitkomst daarvan tot dan niets met absolute zekerheid worden gezegd. Reden waarom wij hebben gemeend aan de cliënten die van mening zijn dat zij het risico dat de rechter hun Limited uiteindelijk toch als formeel buitenlandse vennootschap zal aanmerken, niet willen, kunnen of mogen nemen, de mogelijkheid te moeten bieden de Limited uit Nederland terug te trekken om deze vervolgens deel te laten nemen in een nieuw op te richten C.V. (Commanditaire Vennootschap). Deze kan in Nederland, in plaats van de Limited, als zelfstandige Nederlandse vennootschap werken; e.e.a. is beschreven in de brochure die u eerder van ons heeft ontvangen (z.o.z. voor een kopie van de betreffende passage van die brochure). De normale oprichtingskosten voor een dergelijke vennootschap bedragen fl. 1650,- terwijl de jaarlijkse kosten fl. 950,- bedragen. Omdat wij het ongemak dat bovengenoemde wetgeving mogelijk voor u ten gevolge heeft zoveel mogelijk willen beperken, bieden wij u aan de omzetting van uw Ltd. in bovengenoemde C.V.-constructie voor fl 350,- te verwezenlijken. Bovendien zullen wij in dat geval voor het eerste jaar de jaarkosten tot het thans geldende bedrag van fl. 650,- beperken.

De overgangsbepalingen van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen, maken dat u uiterlijk 31 maart 1998 uw definitieve strategie dient te bepalen en eventueel dient te hebben uitgevoerd. Wij raden u derhalve aan het ons uiterlijk 15 maart a.s. te laten weten wanneer u van bovengenoemd aanbod gebruik wilt maken. Indien een en ander nog vragen bij u oproept, dan kunt u ons daar natuurlijk altijd over bellen. Hoogachtend, Mr. B.J.R.H. Quaedvlieg."

14.30 Terug van de kapper. Hofmans was gesloten. Daarom ben ik weer naar de buren van "Liesbeth" gegaan. De kapster - Brigitte uit Terborg - kent het model (Mario Testino). Nog even wat familiegeschiedenis opgehaald. Dichtbij Terborg lag het kasteel de Schuylenburg. Arnold van der Heyden was daar Drost in de tijd van Karel V. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog heeft hij de Staatse troepen aangevoerd bij het beleg van Nijmegen. Daar liep hij Wendelina Kanis tegen het lijf, een halfzusje van Petrus Canisius, de grootste protestantenhater aller tijden. Arnold is toen overgelopen en met Wendelina in het huwelijk getreden. Dat zal Willem van Oranje niet leuk hebben gevonden. Het is echter wel de rijkste familietak gebleven. Daarom stel ik Willem-Alexander's kerstkaart zeer op prijs.

Ik heb Brigitte verteld dat ik een audiëntie heb aangevraagd bij 'JC'. Brigitte wil wel mee. Ik heb haar echter verteld dat ik een collega heb uitgenodigd, maar dat zij nog niet heeft gereageerd. Voorts heb ik de heer Quaedvlieg de volgende brief doen toekomen: STRATEGIEBEPALING.15.45 Terug van 'JGK'. Daar heb ik de stukken in de brievenbus gedeponeerd met de volgende begeleidende brief: WOLTERS/KLUWER. Ik ga nu lekker eten. Italiaans. Geen spaghetti of macaroni deze keer, maar tagliatellle. Dat heb ik voor het eerst gegeten in Rimini, zo'n 36 jaar geleden. Mijn vriendin heeft zich daar enige tijd geleden nog een nieuw kapsel laten aanmeten. Dat stond haar goed. In Spanje hebben ze overigens ook goede kappers. Bij voorbeeld de Barbier van Sevilla. Daar komt ook Don Juan vandaan. Met hartelijke groet en ¡Hasta Luego! JOHANNES L. VAN DER HEYDEN.

11 MAART 1998 REISVOORBEREIDINGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA