4 november 1995: Aantal pagina's: 3. Excellentie, Volgens Fenedex-directeur Hauwert verliest het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks miljarden omzet ten gevolge van een gebrekkige talenkennis. Zo heeft hij gezegd: "Naar Duitsland, onze grootste afnemer, exporteren we voor fl. 75 miljard. Frankrijk is ongeveer net zo'n grote markt als Duitsland en daaraan verkopen we maar voor fl. 28 miljard. Dat verschil van fl. 47 miljard kan nooit alleen worden verklaard door de geografische nabijheid van de Duitse markt. Daar is meer aan de hand." De oorzaak wordt gezocht in de gebrekkige kennis van de Franse taal en handelscultuur. Het zal u duidelijk zijn welke markt wij laten liggen wanneer wij spreken over Spanje en Latijns Amerika, die uit ongeveer 400 miljoen consumenten bestaat (inclusief Brazilië, waar het Spaans als tweede taal wordt onderwezen)." De Nederlands-Spaanstalige handelsrelatie is thans verstoord ten gevolge van het stilliggen van de ontwikkelingen van het Instituto Cervantes Benelux. Het onderzoek naar de aanslag op mijn naamgenoot in Alkmaar op 10 april 1993, hetgeen ik beschouw als een aanslag op het Instituto Cervantes Benelux totdat het tegendeel is bewezen, wordt thans door een team van dertig rechercheurs van de rijksrecherchedienst met voortvarendheid aangepakt. Ik ben u, collega Sorgdrager en de parlementaire enquêtecommissie hier zeer erkentelijk voor. De laatste versie van het beleidsplan Instituto Cervantes Bemelux heb ik in de derde week van september aangevuld met beleidsvoornemens van de Nederlandse regering. Verdere mededelingen omtrent de ontwikkelingen heb ik aan Minister Sorgdrager doen toekomen. Supra-nationaal belang. Mijn beleidsplan voorziet in de volgende ontwikkelingsdoelstellingen: 1995 beleidsontwikkeling; 1996 marktpenetratie in Nederland; 1997 break-even en marktpenetratie in Spanje; 1998 winst en continuïteit. Gezien het supra-nationale belang van het Instituto Cervantes Benelux heeft de verdere ontwikkeling van het beleidsplan thans de allerhoogste prioriteit. Gaarne wil ik hieraan mijn medewerking verlenen. Dit houdt voor mij persoonlijk in dat ik bereid ben mijn dissertatie-onderzoek enige tijd aan de beleidsontwikkeling ondergeschikt te maken. Er is mij ook veel aan gelegen in de toekomst niet meer afhankelijk te zijn van overheidsvoorzieningen, zoals thans het geval is. Wellicht is er rechtspositioneel een voorziening te treffen binnen het kader van het verlenen van naamsrechten en licenties. Ik ben van mening dat de uitvoering van het beleidsplan met onmiddellijke ingang krachtig ter hand genomen dient te worden en verzoek u in het eerstvolgende kabinetsberaad een daartoe strekkend besluit te laten nemen, met als prioriteiten. 1. het toekennen van een werkkapitaal. 2. voorstel tot invulling van het bestuur. 3. de aanstelling van een directeur per 1 januari 1996. 4. uitwerking rechtspositionele regeling initiatiefnemer. 5. vaststelling overlegstructuur . Directeur Voor de directiefunctie heb ik mijn oog laten vallen op een mogelijke kandidaat die aan al mijn selectiecriteria voldoet. De kandidaat is uitstekend op de hoogte van de onderhavige materie, spreekt vloeiend Spaans, heeft een ruime ervaring op het gebied van onderwijs en management, uitstekende diplomatieke eigenschappen en is - voor zover mij bekend - vanaf 1 januari a.s. voor de arbeidsmarkt beschikbaar. Alcalá de Henares Heden verzond ik bijgaand faxbericht aan de directie van het Instituto Cervantes in Alcalá de Henares. Samengevat luidt het bericht dat het Nederlandstalige beleidsplan thans in het Spaans wordt bewerkt en ik bereid ben tot nader overleg nadat het Alkmaarse probleem is opgelost. Voor een mondelinge toelichting kom ik graag op korte termijn naar Den Haag. Een uitnodiging hiertoe zie ik met veel belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet. Instituto Cervantes Benelux, J.L. van der Heyden.