20 september 1995: Aantal pagina's: 4. Excellentie, Hiermede doe ik u de tekst toekomen van de brief van de Burgemeester van Nijmegen.

Ik moge u verzoeke de heer E.M. d'Hondt de middelen te verschaffen om het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux te ondersteunen. Vandaag heb ik aansluiting gezocht bij de beleidsvoornemens van de regering, zoals verwoord in bijgaande brief aan het Nederlands-Spaans Centrum voor Handelsbevordering. Met de meeste hoogachting, J.L. van der Heyden. Bijlagen: Brief van de Burgemeester van Nijmegen d.d. 14 september 1995, kenmerk BD11/AS. Brief aan de secretaris van het Nederlands-Spaans Centrum voor Handelsbevordering d.d. heden.

4 NOVEMBER 1995 EXPORTBEVORDERING TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN