Datum: 13 november 1999. Betreft: OPENSTAANDE FACTUREN Kenmerk: JH/OU991113. Geacht College, Ik bevestig de goede ontvangst van uw betalingsherinnering d.d. 29/10/1999 in verband met een openstaand bedrag groot Hfl. 535. In dit verband verwijs ik naar mijn brief VRIJSTELLINGSVERZOEK met de mededeling: "Tijdens mijn bezoek aan ons familiekasteel Terworm op dinsdag 17 augustus jongstleden heb ik uw receptie laten weten dat ik graag met de heer Datema van gedachten wil wisselen omtrent de ontwikkeling van de Open Universiteit in Spanje onder auspiciën van onze organisatie. Ik verzoek u derhalve een kopie van deze brief aan de heer Datema te verstrekken." Ik heb hierop van de heer Datema tot op heden nog geen reactie ontvangen. Eerlijk gezegd heb ik in het geheel nog geen gelegenheid gehad om mij met dit onderwerp bezig te houden, gezien het feit dat het gemelde in de reader Inleiding tot de Politicologie volledig is achterhaald vanaf het moment dat ik met mijn Noordwijkse collega's De Derde Weg ben ingeslagen, waar onze Minister-President thans - terecht - voor wordt geprezen. Voorts moet het mij van het hart dat ik in de voorbereidingsfase van de OU vele manuren onbezoldigd heb geïnvesteerd in het in kaart brengen van de vooropleidingen voor de Open Universiteit als lid van de werkgroep deficiënties en toenmalig directeur van NIOW-Talen B.V. Niet te verwarren met het toendertijd gelijknamige bedrijf NIOW B.M.O. B.V. dat handig van mijn inspanningen gebruik heeft gemaakt binnen uw organisatie. Met het bedrijf Dun & Bradstreet heb ik ook ervaring. Ik had gehoopt dat zij mij toendertijd werk uit handen konden nemen op het gebied van de incasso, zodat ik mij op mijn Core Business zou kunnen concentreren. Dat werkte niet zo best. Vandaar dat ik daar in die tijd een punt achter heb gezet. Volgende week ga ik weer naar Nederland. Zodra ik in de gelegenheid ben zal ik mij wenden tot mevrouw Jacobs van het studiecentrum in Nijmegen. Ik vind overigens wel dat er nog wel iets tegenover mijn werkzaamheden mag komen te staan van de zijde van de OU. De heren Leibbrandt, Schuyer, Van Seventer, Brouwer en de dames Stevens en Douwes zijn van deze activiteiten op de hoogte. Voor nadere informatie dienaangaande kunt u zich eveneens wenden tot de heer Dr Jac. Koolschijn, te Maastricht, voormalig voorzitter van de VBMO. Ik heb hem in mei 1993 terzake ook nog in contact gebracht met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs en Justitie. Dit heeft geleid tot een uitstekende samenwerking binnen het paarse kabinet. Hoogachtend,

7 FEBRUARI 2000 UW KENMERK 837573705 ONS KENMERK L9168-4 ONDERWERP VRIJSTELLINGSVERZOEK (FAXBERICHT AAN DE OPEN UNIVERSITEIT)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN