Instituto Cervantes Benelux De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Telefoon 024-3781959 AANGETEKEND De Minister van Financiën Dr G. Zalm Postbus 20201 2500 EE 's-GRAVENHAGE Datum: 27 januari 1997 Betreft: BETALING Kenmerk: ICB/FIN970127 Geachte heer Zalm, Aansluitend aan mijn brief UITSTAANDE VORDERING (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN met kenmerk ICB/FIN961230.1 verzoek ik u hiermede dringend mijn openstaande rekening per 31 december 1996, groot Hfl. 80.184.176,-- omgaand over te maken op rekening 66834465 van de National Westminster Bank te Folkestone ten name van Instituto Cervantes Limited. Voor de goede orde ontvangt U bijgaand de inschrijvingsbescheiden van deze nieuwe organisatie. Uiteraard behoud ik mij het recht voor de wettelijke rente aan te houden zodra er verdere vertraging in de betaling zou komen te ontstaan. Ik dank U bij voorbaat hartelijk voor Uw medewerking. Met de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN Bijlagen: Certificate of incorporation of a private limited company, Company No. 3300636, Instituto Cervantes Limited d.d. 10 januari 1997; Memorandum of Association of Instituto Cervantes Limited d.d. 17-12-1996; Declaration on application for registration d.d. 17-12-96

27 FEBRUARI 1997 FAXBERICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN