Directeur Content Beheer Mevrouw S.C. Tóth Bezuidenhoutseweg 273 2594 AN 's-GRAVENHAGE. Datum: 9 december 1996. Betreft: BUSINESS PLAN Kenmerk: ICB/CB961209. Geachte Mevrouw Tóth, Aansluitend aan mijn brief van 5 december jongstleden ontvangt U bijgaand mijn Business Plan. Er zijn verschillende scenario's mogelijk.

1. Oprichting 1 holding ltd met 1 werkmaatschappij als projectorganisatie.
2. Oprichting 1 holding (50/50 UK/JH) met 9 werkmaatschappijen met meerderheidsbelang JH (ondergetekende).
3. Bij acceptatie samenwerkingsvoorstel 50/50 UK/JH heb ik geen direct belang bij een participatie in de Nederlandse werkmaatschappijen en vertrek ik naar het Verenigd Koninkrijk. Elke in het beleidsplan genoemde partij (waaronder de gemailde bedrijven) kan dan in de verschillende B.V.'s door investering een belang verwerven.
4. U kunt hier uiteraard een eigen versie aan toevoegen.

Persoonlijk kies ik voor versie 3, waarbij ik uiteraard het gebruik van het handelsmerk in rekening breng van de verschillende werkmaatschappijen. In alle gevallen bied ik U aan de leiding over het gehele bedrijf te nemen. Ik streef ernaar de oprichtingshandelingen vóór de kerst te hebben afgerond, zodat de organisatie op 1 januari aanstaande operationeel kan zijn. In het vertrouwen U hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd zie ik Uw reactie met belangstelling op korte termijn tegemoet. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden. P.S. Ik heb de President Directeur van de KLM ter overweging gegeven bij een eventuele fusie met Iberia het nieuwe bedrijf CERVANTES AIR te dopen.

13 DECEMBER 1996 BESLUITVORMING TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN