Directeur Content Beheer Mevrouw S.C. Tóth Bezuidenhoutseweg 273 2594 AN 's-GRAVENHAGE Datum: 13 december 1996 Betreft: BESLUITVORMING Kenmerk: ICB/CB961213 Geachte Mevrouw Tóth, Vandaag vindt in de Deltahal van de RAI in Amsterdam de 15e NVvO-Beurs voor opleiding en training plaats. Helaas ben ik niet in staat daarbij aanwezig te zijn. Voor de goede orde meld ik U evenwel dat ik mijn oud-collega Liesbeth Halbertsma, mede-directeur van de Baak, heb verzocht U en eventuele mede-geïnteresseerden onder haar leiding op de Baak aan de tafel te nodigen. Hoewel ik mag aannemen dat u als oud-directielid van de Baak hiervan op de hoogte bent, lijkt het mij wel zo elegant om U dit hiermede te melden. Ik hoop op zeer korte termijn tot zaken te kunnen komen. Met vriendelijke groet en hoogachting, J.L. Van der Heyden C.c. Directie de Baak

15 DECEMBER 1996 BRIEF VAN UW SECRETARESSE TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN