Aan de Minister van Justitie Hare Excellentie Mevrouw Mr. W. Sorgdrager Schedeldoekshaven 100 2511 EX 's-GRAVENHAGE Datum: 11 maart 1996 Betreft: DECLARATIE Kenmerk: ICB/Justitie960311

Geachte Mevrouw Sorgdrager, Aansluitend aan mijn brieven d.d. 9 maart en 29 februari jl. meld ik u dat ik thans voor de Stichting Cervantes Benelux een rekening heb geopend bij de ING-bank te Nijmegen onder nummer 651817831 (giro van de bank 826319). Ik verzoek u vriendelijk het verschuldigde bedrag ad Hfl. 2.443.333,33 op zo kort mogelijke termijn op dit rekeningnummer over te laten maken. Deze financiële middelen zijn voor de stichting dringend noodzakelijk teneinde de noodzakelijke voorbereidingen voor de aanbieding van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux aan Koning Juan Carlos op 11 mei a.s. zo snel mogelijk in werking te stellen. Van uw departement ontving ik de ontvangstbevestiging op 4 maart jl van mijn brief ICB/Justitie960229, ondertekend door J.F.J. Kornaat. Van de versie die ik met ontvangstbevestiging heb verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken heb ik thans, 11 dagen na dato, nog geen reactie ontvangen. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden

13 MAART 1996 DECLARATIE (3) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN