J.L. van der Heijden NIJMEGEN 024-3781959 AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST De Minister van Binnenlandse Zaken Zijne Excellentie H.F. Dijkstal Postbus 20011 2500 EA 's-GRAVENHAGE Nijmegen, 1 december 1995 Betreft: Instituto Cervantes Benelux Excellentie, Gaarne wil ik u verzoeken mij de ontvangst te bevestigen van mijn fax aan u d.d. 4 november jl. 16.00 uur en mij mede te delen welke acties er naar aanleiding van dit faxbericht zijn genomen. Samenvattend heb ik u verzocht met onmiddellijke ingang uitvoering te geven aan het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en in het eerstvolgende kabinetsberaad een daartoe strekkend besluit te laten nemen, met als prioriteiten:

1. het toekennen van een werkkapitaal
2. voorstel tot invulling van het bestuur
3. de aanstelling van een directeur per 1 januari 1996
4. uitwerking rechtspositionele regeling initiatiefnemer
5. vaststelling overlegstructuur

Uw verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie op 9 november jl. heb ik met belangstelling gevolgd. Uw opmerking dat een motie 'Van der Heijden/Dijkstal' aan de basis heeft gestaan van de instelling van de Commissie Van Traa heeft aan mij een soortgelijke reactie ontlokt als aan u. What's in a name? Gelukkig is er nog humor. Ik ben u en Frans Jozef in ieder geval zeer erkentelijk voor het initiatief. Ik kan mij goed voorstellen dat u eerst kunt reageren op mijn verzoek van 4 november wanneer de resultaten van de enquêtecommissie zijn vastgelegd en het rijksrecherche-onderzoek in Kennemerland/Alkmaar is afgerond. In dat geval verzoek ik u mij dat schriftelijk mede te delen. Met de meeste hoogachting, J.L. van der Heijden

11 JANUARI 1996 UW KENMERK: SG96/U1 (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN