J.L. van der Heijden NIJMEGEN 024-3781959 AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST De Minister van Binnenlandse Zaken Zijne Excellentie H.F. Dijkstal voor deze, Het Hoofd Bureau Secretaris-Generaal De heer P.R. Heij Postbus 20011 2500 EA 's-GRAVENHAGE Uw kenmerk: SG96/U1 Nijmegen, 11 januari 1996 Geachte heer Heij, In dank bevestig ik uw ontvangstbevestiging van mijn faxbericht d.d. 4 november j.l. aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Uw advies heb ik overgenomen. Ik zal mij inzake het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux thans wenden tot de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Rest mij U en de Heer Dijkstal een gezond en veilig 1996 toe te wensen. Hoogachtend, J.L. van der Heijden

26 FEBRUARI 1996 UW KENMERK SG96/U1 (2) TER ATTENTIE DE MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN