Aan de burgemeester van Nijmegen De weledelgeboren heer Mr E.M. d'Hondt Burchtstraat 20 6511 RD NIJMEGEN Nijmegen, 19 mei 1995

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Hooggeachte Heer d'Hondt

Uw brief van gisteren, kenmerk BD14r/jr, heb ik in dank ontvangen.

Ik stel het zeer op prijs dat u tijd en moeite heeft genomen om mij persoonlijk te berichten. Uw adviezen zal ik ter harte nemen. In het verlengde hiervan wil ik u graag van onderstaande punten in kennis stellen.

1. Dissertatie-programma

Ik heb thans een aanvang gemaakt met een dissertatie met als hoofdthema 'Het Geslacht Van der Heijden in de Neder-Duits-Spaanse betrekkingen'. Mijn promotor is Prof.Dr. H. de Schepper van de faculteit geschiedenis van de Katholieke Universiteit. Op mijn kamer heb ik een vooroorlogse pagina uit De Gelderlander hangen met de titel "Een nog bloeiende tak der Canisius-familie". De stamboom begint met Jacob Dirkszoon Kanis, burgemeester van Nijmegen. Kanis is uiteraard de gelatiniseerde vorm van d' Hondt. Een kleindochter van Jacob Kanis' zoon Gijsbert verbond zich volgens het artikel 'in den echt met Arend van der Heyden, rentmeester van Schenk van Toutenburg en drost van het slot Schuylenburgh bij Terborg, die de stamvader werd van de huidige Baronnen van der Heyden'. Arend voerde als aanvoerder van de Staatse troepen onder Maarten Schenk op 11 augustus 1589 bij de Sint Anthonispoort een aanval uit op Nijmegen. Schuin achter deze poort bevond zich - voor zover het zich mij laat aanzien - het woonhuis van de familie Canis. Wellicht bij die gelegenheid verloor Arend van der Heyden zijn hart aan Wendelina Canis, waardoor hoogstwaarschijnlijk de Oranje-aanval is mislukt en Nijmegen onder de invloedssferen van Spanje en de jezuïeten van Petrus Canisius bleef. Een wellicht aardig gemeenschappelijk stukje familiegeschiedenis.

2. Instituto Cervantes Benelux

Vanaf mijn ontslag als stafmedewerker bij het VNO-managementopleidingscentrum de Baak/Nieuw Elan in juni 1991 heb ik - in overleg met de Baakdirectie - een beleidsplan ontwikkeld onder de naam Instituto Cervantes Benelux. Ik beschik over het exclusieve merkenrecht van de naam 'Instituto Cervantes' in de Benelux. Tijdens de strategische ontwikkelingsfase heb ik redelijk wat weerstand ondervonden. Dit probleem is in de tussentijd aardig aangepakt onder de bij uw politiecommissaris bekend zijnde namen 'Operatie Spider' en 'Operatie Heidebezem'. De operaties waren erop gericht om optimale omgevingsfactoren te creëren teneinde tot ontwikkeling van het Instituto Cervantes Benelux over te kunnen gaan en eventuele criminele invloeden in het Nederlands-Spaanse bedrijvennetwerk tot een absoluut minimum terug te dringen. Hier wordt nog steeds met grote voortvarendheid en vastberadenheid in beleidsbepalende kringen aan gewerkt. Dat is u uiteraard bekend.

3. Samenwerking met Instituto Cervantes España

Inmiddels is mij bekend geworden dat het Spaanse Instituto Cervantes te Alcalá de Henares naar samenwerkingsvormen zoekt en graag op het Erasmusgebouw een activiteit onder de naam Instituto Cervantes wil opstarten. Hiertoe is uiteraard mijn persoonlijke toestemming nodig. Ik sta hier welwillend tegenover mits voordien een gemeenschappelijk Nederlands-Belgisch beleid wordt ontwikkeld met het doel de arbeidsmarktpositie van Nederlandstalige hispanisten voor de toekomst zeker te stellen. Er is thans al een proces in gang gezet teneinde die doelstelling te realiseren.

4. Probleemsituatie van Nederlandstalige hispanisten

De positie van in Nederland afgestudeerde academici in de Spaanse taal- en letterkunde is zorgwekkend. Binnen het kader van het regulier onderwijs zijn er te weinig openingen gecreëerd en binnen de Nederlands-Spaanstalige bedrijvenmarkt bestaat het risico dat Nederlandse hispanisten - vaak buiten hun medeweten - worden ingezet ten behoeve van criminele organisaties. De handelsrelatie tussen enkele Nederlandse bedrijven en de drugskartels van Colombia is hiervan een illustratief voorbeeld. Op 8 oktober 1992 heb ik de Stichting Cervantes Benelux opgericht. De stichting heeft ten doel:

a. de bevordering van de Spaanse taal en cultuur; en

b. de bevordering van Nederlands-Spaanse samenwerkingsprojecten in de meest ruime zin.

5. Parasol-organisatie

Ik stel de rechtspersoon Stichting Cervantes Benelux beschikbaar als zogenaamde 'parasol-organisatie' van alle bonafide instellingen die zich binnen de Nederlands-Spaanse relatie bewegen. Uiteraard dient zorgvuldig te worden vastgesteld wat er onder 'bonafide' dient te worden verstaan. Ik heb daar wel een beeld van. Ik zoek thans - met betrachting van uiterste zorgvuldigheid - naar bestuurders uit de sectoren bedrijfsleven, onderwijs cultuur en wetenschap, economie, justitie en buitenlandse zaken in Nederland, België en Spanje.

6. Het eerste Instituto Cervantes in Nijmegen, een niet te missen kans

De activiteit Instituto Cervantes Benelux zal op 21 september 1997 operationeel moeten zijn. Ik denk dat een vestiging van deze activiteit in Nijmegen een uitstekende bijdrage aan de geschiedenis van Nijmegen en aan de werkgelegenheid kan bieden. Hare Majesteit Koningin Beatrix en Su Real Majestad Don Juan Carlos de Bobón y Borbón zijn van mijn initiatief op de hoogte gesteld. Het plan wordt onder meer gesteund door de Baak/VNO. Ook de Exportbevorderings- en Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Economische Zaken heeft het plan positief beoordeeld. De Stichting heeft nu uitsluitend nog behoefte aan financiële middelen teneinde het ontwikkelingsproces op gang te brengen. Een groot aantal human potentials kan voor de uitvoering van het plan worden gemobiliseerd. Ik denk dat onze stad er zeer mee gediend is als de activiteit vanuit Nijmegen wordt opgestart. Ik verzoek u daarom dit initiatief te ondersteunen, bijvoorbeeld door een vermogensinjectie door de gemeentelijke overheid in de vorm van een schenking aan de Stichting. Met het oog op de bovenstaande internationale probleemsituatie ben ik voorlopig nog niet gediend met publiciteit. Hierover kunnen PR-afspraken worden gemaakt. Uiteraard ben ik bereid u van alle mij ter beschikking staande informatie in kennis te stellen, waaronder mijn persoonlijke ervaringen binnen het betreffende werkgebied. Ik licht u het beleidsplan gaarne in een mondeling onderhoud toe. Desgewenst zend ik u vooraf de statuten van de Stichting Cervantes Benelux en het beleidsplan van het Instituto Cervantes Benelux. Dit geldt ook voor mijn brieven aan de Nederlandse en Spaanse vorsten d.d. respectievelijk 3 en 4 mei jl. Ook ben ik bereid u aanvullende informatie te verstrekken van door mij persoonlijk genomen stappen ná mijn ontslag bij de Baak. De heren Velings en Stoutjesdijk van de Nijmeegse politie kunnen u vooraf uiteraard al mededelingen doen m.b.t. de voorbereidende fase van het ontwikkelingsplan, zodat ik die informatie als bekend mag beschouwen. Wellicht heeft u er een beeld van dat ik de reacties op mijn genomen initiatieven als stressverhogend heb ervaren. Momenteel werk ik aan een lichamelijk en geestelijk herstelprogramma, waarvan mijn dissertatie-onderzoek deel uitmaakt. Met hartelijke groet.

21 MEI 1995 CORRECTIES TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN