TELEFAX Bestemd voor: Belastingdienst Particulieren Nijmegen. T.a.v.: De heer A.M. Koppen. Telefaxnummer: 024-3810399. Betreft: Uw kenmerk 0681.87.038. Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 27 februari 1997. Tijd: 19.35 uur. Aantal pagina's: 1. Geachte heer Koppen, Aansluitend aan mijn faxbericht van 13 februari jongstleden 20.00 uur kan ik u melden dat ik vanmiddag mijn aangifte inkomstenbelasting door accountantskantoor Tijssen heb laten verwerken. Ik sta u hiermee toe dit bedrag te verrekenen met de openstaande post van Hfl 1.581.-. Dit betekent automatisch dat de schuld van de staat aan mij per 31 december jongstleden door mij weer is teruggebracht tot Hfl. 80.184.176,-. Van de directeur Voorlichting van het Ministerie van Financiën ontving ik vandaag het volgende bericht: "Geachte heer Van der Heyden, Naar aanleiding van uw voortdurende correspondentie over een claim jegens de Staat der Nederlanden deel ik u mede dat voor deze vermeende claim geen enkele grondslag bestaat." Dit is uiteraard volstrekte non sens. Nadat ik begin mei 1993 mijn netwerkanalyse en mijn Case Study onder de naam 'De Zaak N.I.E.T.S. B.V.' bij de Nijmeegse politie had ingeleverd - na bedreigende signalen - heb ik anderhalf jaar ondergedoken gezeten om de aanvallen van de vijand af te slaan. Ik ben echter bereid de term 'Claim' te laten vallen en te spreken over 'Declaratie vanwege geleverde diensten aan de Staat der Nederlanden in het kader van de tip-, toon- en voorkoopgeldenregeling'. Ik wil voor de goede orde nogmaals benadrukken dat ik als Instituto Cervantes een wereldwijde naamsbekendheid geniet en het is thans wel voldoende aangetoond dat er zich binnen mijn netwerk elementen bevonden die handelden in strijd met de opiumwet. Afschrift van dit faxbericht zal ik aan de directeur Voorlichting van het Ministerie van Financiën doen toekomen. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES België, Nederland, Luxemburg, Engeland, Wales. J.L. Van der Heyden. General Manager. CC De Directeur voorlichting van het Ministerie van Financiën.