Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom. De Wellenkamp 1530. 6545 NM NIJMEGEN. Telefoon 024-378 1959. TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Financiën. Voor deze Drs R.P. Florisson, Directeur Centrale Directie Voorlichting. Betreft: Uw brief V97/129. Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 27 februari 1997. Tijd: 20.00 uur. Aantal pagina's: 2. Geachte heer Florisson, Ik bevestig de goede ontvangst van bovenvermelde brief d.d. 25 februari jongstleden waarin u mij mededeelt dat er geen grondslag bestaat voor mijn claim. Dit is uiteraard volstrekte non sens. Nadat ik begin mei 1993 mijn netwerkanalyse en mijn Case Study onder de naam 'De Zaak N.I.E.T.S. B.V.' bij de Nijmeegse politie had ingeleverd - na bedreigende signalen - heb ik anderhalf jaar ondergedoken gezeten om de aanvallen van de vijand af te slaan. Ik ben echter bereid de term Claim te laten vallen en te spreken over Declaratie vanwege geleverde diensten aan de Staat der Nederlanden in het kader van de tip-, toon- en voorkoopgeldenregeling. Ik wil voor de goede orde nogmaals benadrukken dat ik als Instituto Cervantes een wereldwijde naamsbekendheid geniet en het is thans wel voldoende aangetoond dat er zich binnen mijn netwerk elementen bevonden die handelden in strijd met de opiumwet. Ik verzoek u deze zaak nog eens diepgaander te onderzoeken. Ik heb immers al begrepen dat uw eigen departement al een behoorlijk vermogen aan deze zaak heeft verdiend en verzoek u derhalve uw verplichtingen na te komen. Ik ben van mening dat uw departement zich niet meer aan haar verantwoordelijkheden kan onttrekken. Vanaf mei 1993 tot heden is een periode van bijna vier jaar waarin de opbouw van mijn bedrijf is gestagneerd door de onderhavige kwestie. Gaarne dus omgaand overmaking van Hfl. 80.184.176,- op rekeningnummer 668834465 van de National Westminster Bank te Folkestone ten name van Instituto Cervantes Limited. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES België, Nederland, Luxemburg, Engeland, Wales. J.L. Van der Heyden. General Manager. P.S. Ik behoud mij het recht voor de wettelijke rente over het uitstaande bedrag aan te houden. Bijlage: Faxbericht aan de Belastingdienst Particulieren Nijmegen d.d. 27 februari 1997. For a piece of cake.