Belastingdienst Particulieren. Mevrouw C. Ozcan. Postbus 18400. 3501 CK UTRECHT. Datum: 30 november 1998. Betreft: UW KENMERK 68187038 Kenmerk: ICNBLEW/IBN981130. Geachte mevrouw Ozcan, Hiermede wil ik u hartelijk dank zeggen voor uw schrijven d.d. 27 november 1998 met de tekst: "Geachte heer/mevrouw Van der Heijden, Ik heb uw bezwaarschrift tegen de aanslag inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 1996 aanslagnummer 681.87.038.H66 op 27 november 1998 ontvangen. U kunt in beginsel binnen zes weken na deze ontvangstdatum een uitspraak op uw bezwaarschrift verwachten. Als deze termijn niet haalbaar is, dan ontvangt u voor die tijd bericht daarvan. Heffingsrente. Als de Belastingdienst heffingsrente in rekening heeft gebracht bij de berekening van de aanslag, zal deze rente wijzigen als het te betalen belastingbedrag verandert door de afhandeling van uw bezwaarschrift. Hoogachtend, Belastingdienst/Particulieren Utrecht, de inspecteur. Mw. C. Ozcan.' Op dit moment bevindt mijn archief zich nog in verhuisdozen in Nijmegen. Maar ik neem aan dat het hier mijn declaratie betreft van Hfl. 80.000.000,- aan de Minister-President in verband met mijn aan de Staat der Nederlanden bewezen diensten in de periode april/mei 1993 tot en met 8 september 1996, exclusief wettelijke rente. Ik stel vast dat er in de tenuitvoerlegging van mijn instructies terzake een stevige vertraging is opgetreden binnen uw organisatie. Ik verzoek u derhalve met klem het uitstaande bedrag omgaand over te maken op postbankrekening 4729266 van de Stichting Cervantes Benelux te Utrecht, zodat deze stichting op de kortst mogelijke termijn kan worden omgezet in European Cervantes Foundation, zoals ik mijn op 31 augustus 1997 in Parijs verongelukte partner heb toegezegd. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer Bert Schaake, voormalig ambtenaar op het Ministerie van Financiën te 's-Gravenhage en directeur van het bureau Psychotechniek te Utrecht. De heer Schaake heeft mij in het voorjaar van 1991 een loopbaanadvies verstrekt dat tot de gemelde ontwikkeling heeft geleid. Hoogachtend, Johannes L. Van der Heyden.

Bijlage: Kopie kerstkaart 1997.

P.S. U zult begrijpen dat u de term 'mevrouw' in volgende correspondentie kunt doorhalen. 'Mevrouw Van der Heyden/Spencer' ligt thans begraven in Althorp House, Northamptonshire GB.