Meeting Point LEIDEN. Datum: 31 maart 1998. Betreft: BIJEENKOMST OP 24 MEI Kenmerk: JH/MP980331. Geachte Heer/Mevrouw, Aansluitend aan mijn brief JH/MP980226 van 26 februari jongstleden kan ik u melden dat ik inmiddels uit Spanje ben teruggekeerd. Ik heb daar inmiddels besloten mij - indien mogelijk - permanent te vestigen. Ik houd de definitieve beslissing daartoe nog even open in verband met mogelijke ontwikkelingen in de relationele en contractuele sfeer. Het is namelijk noodzakelijk dat al mijn verantwoordelijkheden in de Benelux, Engeland en Wales aan een goed management-team worden overgedragen. Ik heb inmiddels in principe wel besloten aan uw ontmoetingsbijeenkomst op zondag 24 mei te Noordwijkerhout deel te nemen en verzoek u hiermede mij een lijst met profielschetsen te doen toekomen van de ingeschreven deelneemsters alsmede de rekening voor de bijeenkomst. Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN.

8 APRIL 1998 BRIEF VAN 6 APRIL 1998 VAN MEETING POINT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN