ING Bank. Postbus 1800. 1000 BV AMSTERDAM. Datum: 15 maart 1997. Betreft: UW BRIEF VAN 13 MAART 1997 Kenmerk: ICB/ING970315. Uw kenmerk: 14026422 / 185.08. Geachte Anonymus, Hiermede zend ik u bovenvermelde brief van 13 maart jongstleden retour. U kunt hieruit opmaken wat mijn eerste reactie is geweest. Ik teken met name ernstig bezwaar aan tegen de tekst 'Het hierboven vermelde bedrag dient thans binnen tien dagen op uw hypotheekrekening te zijn bijgeschreven. Indien u hieraan geen gevolg geeft, dient u deze brief te beschouwen als een formele ingebreke stelling. Dit houdt in, dat de hypothecaire lening in zijn geheel opgeëist zal kunnen worden, vermeerderd met incassokosten. Tevens zullen wij het Bureau Krediet Registratie van uw wanbetaling op de hoogte moeten stellen, tengevolge waarvan uw kredietwaardigheid - ook voor de toekomst - ernstig geschaad wordt.' Bijgaand ontvangt u eveneens afschrift van mijn brief d.d. 16 februari 1997. Hierop heb ik geen reactie ontvangen. Nochtans heb ik inmiddels maatregelen genomen. Het huis heb ik verkocht en het verschuldigde bedrag overgemaakt. Als een van uw belangrijkste cliënten in de toekomst wens ik nimmer meer een dergelijke brief van u te ontvangen en zeker niet anoniem. U kunt bijgeval in de toekomst persoonlijk contact met mij opnemen ingeval er onverhoopt eens een keer een betalingsachterstand mocht ontstaan. Ik draag beleidsverantwoordelijkheid voor vijf landen. Dit doe ik alléén en met bescheiden middelen. Daar mag vanaf heden ook wel iets tegenover komen te staan. Ook van de zijde van uw bank, waarmee ik als oud-medewerker van het Management Centrum VNO-NCW een goede relatie dacht te hebben. Van dit soort zaken ben ik echter absoluut niet gediend. Uw excuses zie ik graag omgaand tegemoet. INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN.

ACCOUNT NUMBER 66834465 ON BEHALF OF MR T COTTRELL NATWEST KENSINGTON HIGH STREET

6 OKTOBER 1999 KLUIS 44

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN