Tweede Kamerfractie VVD Mevrouw Mr B.M. de Vries Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 15 december 1996 Betreft: Uw kenmerk F586.96 Kenmerk: ICB/VVD961215

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte mevrouw De Vries, Van uw fractiesecretariaat ontving ik bericht dat mijn brief d.d. 11 december 1996 aan u ter kennis is gesteld. Tijdens de begrotingsdebatten na PRINSJESDAG heeft uw fractievoorzitter gemeld dat hij ruimhartig is, nadat ik mijn declaratie op 13 september daaraan voorafgaand bij de Minister President had gedeponeerd. Gaarne verneem ik van u op welke wijze uw fractie deze ruimhartigheid jegens mijn toekomstige organisatie tot uitdrukking zal brengen. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux J.L. Van der Heyden Eigenaar handelsmerk

7 MEI 1998 NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER FRITS BOLKESTEIN VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN