Instituto Cervantes Postbus 689 3500 AR UTRECHT KINGDOM OF THE NETHERLANDS De fractievoorzitter van de VVD De weledele heer F. BOLKESTEIN Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 7 mei 1998 Betreft: NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING Kenmerk: SCB/VVD980507

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer BOLKESTEIN, Gaarne wil ik U van harte geluk wensen met uw historische verkiezingssucces. Het doet mij uiteraard buitengewoon veel deugd dat de verkiezingsuitslag een nieuw paars regeringsbeleid mogelijk maakt in de komende vier jaar. In dit verband maak ik U erop opmerkzaam dat ik in 1992 de Stichting Cervantes Benelux heb opgericht met als algemene doelstelling Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen. Helaas heb ik in de afgelopen jaren in ons land geen bekwame bestuurders kunnen vinden om aan deze stichting leiding te geven hetgeen mij heeft genoodzaakt als een soort alleenheerser te moeten blijven opereren binnen de Europese Unie en daarbuiten - zoals U wellicht heeft gemerkt - hoewel ik zeer sterk hecht aan onze democratische beginselen. Nu het er naar uitziet dat er wederom een paars kabinet kan worden samengesteld heb ik behoefte aan een bestuurssamenstelling die een afspiegeling is van de verhoudingen van de nieuwe regeringspartijen binnen de Tweede Kamer. Conform de verkiezingsuitslag levert de PvdA 45 zetels, de VVD 39 en D66 14 zetels. Samen 98 zetels. Dat is een absolute meerderheid in de Tweede Kamer. Dat betekent dus dat ik het beleid van de stichting wederom afstem op het beleid van het nieuwe kabinet, zoals ik dat ook in de afgelopen jaren heb gedaan. Hierbij ga ik ervan uit dat er wederom een paars kabinet wordt gevormd. Ik heb behoefte aan 11 bestuursleden om het Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid gestalte te geven en de uitbouw naar European Cervantes Foundation mogelijk te maken conform de toezeggingen die ik aan mijn partner in het Verenigd Koninkrijk heb gedaan. Daartoe nodig ik de PvdA uit vijf bestuursleden te leveren, de VVD vier bestuursleden en D66 twee bestuursleden. Uw redevoering in Madurodam heb ik met belangstelling gevolgd. Daarbij viel mij ook de aanwezigheid op van Uw staatsecretaris Frank de Grave. Hij heeft zich in de afgelopen kabinetsperiode er sterk voor gemaakt tal van groeperingen die niet aan het werk zijn aan het werk te helpen door middel van nieuwe wetgeving. Er zijn echter nog grote vergeten groepen die ook aan het werk willen. Onder hen bevinden zich talloze groepen hooggeschoolde hispanisten die zich in de kaartenbakken van de arbeidsbureaus bevinden. Mijn Beleidsplan Instituto Cervantes is erop gericht deze groepen aan het werk te krijgen. Derhalve verzoek ik U mij in contact te brengen met 4 leden van Uw fractie die de doelstelling van mijn stichting ondersteunen en daarbij vanuit uw partij een budget beschikbaar te stellen om dit arbeidsmarktbeleid - in samenwerking met alle betrokken partijen - mogelijk te maken. Ik word graag van de grote druk verlost van de afgelopen jaren en trek mij graag uit de stichting terug nadat een uit te voeren actieprogramma door het nieuwe bestuur is vastgesteld met mijn goedkeuring en kan worden uitgevoerd. Ik begrijp dat er veel energie en tijd van U wordt gevraagd in de komende formatieperiode. Nochtans stel ik het zeer op prijs op dit verzoek op korte termijn een reactie te mogen ontvangen, zodat ik mijn energie op andere zaken kan gaan richten. Wellicht op de belangen van het Nederlandse en Britse bedrijfsleven, aangezien mijn plan op de Baak geboren is en ik daar mijn wortels heb. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met gevoelens van de meeste hoogachting,

10 JUNI 1998 UW BRIEF VAN 9 JUNI 1998 TER ATTENTIE VAN MR DRS FRITS BOLKESTEIN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN