De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Aan de Minister van Buitenlandse Zaken Voor deze Jonkheer E. Röell Postbus 20061 2500 EB 's-GRAVENHAGE Datum: 10 april 1996 Betreft: Mijn brief d.d. 17 januari 1996 Kenmerk: ICB/Buza960410 Geachte Heer Röell, In mijn brief van 17 januari jongstleden heb ik verzocht de heer D. Tuin te verbinden aan mijn Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Ik heb de heer Tuin hiervan in een later stadium in kennis gesteld. Vandaag ontving ik het bericht dat hij dit niet op prijs heeft gesteld. Op zijn verzoek breng ik u hiervan in kennis. Hierdoor is mijn vertrouwen in de heer Tuin echter niet weggenomen. In het vertrouwen u hiermede correct te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, J.L. van der Heyden Instituto Cervantes Benelux Stichting Cervantes Benelux

22 APRIL 1996 UW KENMERK DCV/96/562 (3) GERICHT AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MR. H.A.F.M.O. VAN MIERLO

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN