26 januari 2001. Betreft: NATIONALE ONDERWIJS TENTOONSTELLING Kenmerk: JH/HdK20010126.

Nijmegen, vrijdag 26 januari 2001. Ik ben woensdagavond noodgedwongen gestopt met mijn dia's. Na dia "19730929.01 Wijchen" te hebben vastgelegd ontstond er een probleem met de scanner.

Ik heb hem daarom gisterochtend moeten terugbrengen naar Verweij op Plein 1944. Ik ben hem minstens twee weken kwijt, hetgeen gevolgen zal hebben voor de geplande presentatie in maart. Gisteren nam ik kennis van de volgende berichten. Kalsbeek openbaart rapport Wallage Ik heb dus de indruk dat Operatie Heidebezem thans in zijn finale fase verkeert. Mede in het licht van de ontwikkelingen bij onze oosterburen. Oorlogsverklaring voor Hells Angels Dit naar mijn bescheiden mening als direct uitvloeisel van de Slag op de Berendonck op 30 april 1993. Voorwaarden Vitesse zinnen Aalbers niet Het doet mij denken aan het gesprek dat ik laatstleden zondag met Loek Gorris uit Zutphen heb gevoerd aan de bar van de sauna Wellecom. Dit gesprek werd nauwlettend gevolgd door een gast uit Eerbeek. Ik heb de man laten weten dat ik daar deels mijn managementopleiding heb doorlopen in het Huis te Eerbeek. Tevens heb ik hem laten weten dat het Karel Aalbers niet is toegestaan om zonder mijn toestemming gebruik te maken van het Business Plan Instituto Cervantes Benelux, Engeland en Wales. Zo trof ik in de sportbijlage van de Telegraaf ook nog een bekend gezicht. Kroonprins ontvangt eerste exemplaar boek Wim de Heer Als ik mij niet vergis heb ik op 6 november 1996 met deze Heer de Heer kennisgemaakt in de Roi d'Espagne te Brussel, na mijn gesprek met ambassadeur Röell en het bezoek aan de Laekense Straat. De foto doet mij in ieder geval sterk denken aan het Verdrag van Málaga d.d. 2 oktober 1992.

Zo kwam ik gisteren nog meer bekenden tegen in het artikel Water in Nieuwspoort.... Ook mijn rode jack. Paul van Vliet haalde uit de tas een groen-geel-rood jack, vol Latijns-Amerikaanse kleuren en zei: ,,Ik hoop dat u hier veel succes mee heeft in Zuid-Amerika."

Bij het lezen van dit artikel heb ik mij de vraag gesteld "waarover spaken zij". Daarom heb ik de gele pet ook maar weer eens opgezet. Zo ben ik gisteren om 10 uur met bus 32 naar Plein 1944 getogen om bij Verweij de DS II af te leveren. Voorts per trein naar Utrecht. In de postbus trof ik de uitnodiging aan voor de jaarvergadering van de Vereniging Spaans op School, gericht aan het Instituto Cervantes Benelux.

VERENIGING SPAANS OP SCHOOL
Penningmeester:
Mw. C.J.M. Ham -van Velzen BILTHOVEN

Bilthoven, 17 januari 2001

Aan alle leden van de VSOS

Geachte leden,

Vanwege de succesvol gebleken formule start de VSOS ook dit nieuwe jaar 2001 met het houden van een studiedag annex jaarvergadering. Het thema van de studiedag is:

Español en las clases de español!

Beide activiteiten vinden plaats op zaterdag 17 februari 2001 in de Lek & Linge Scholengemeenschap Multatulilaan 6 4103 NM Culemborg. De school ligt op 7 minuten loopafstand van station Culemborg en voor degenen die met de auto komen is er voldoende parkeergelegenheid. Het programma van de studiedag en de agenda voor de jaarvergadering staan in bijgaande uitnodiging vermeld. De jaarvergadering heeft een speciaal tintje omdat er een nieuwe naam van de vereniging tezamen met een nieuw logo ter goedkeuring voorgelegd zal worden. Bovendien wordt er afscheid genomen van de voorzitter, Helma Dam en van de penningmeester, Ineke Ham. Er zullen nieuwe kandidaten voorgedragen worden om weer met een sterk bestuur verder te gaan. Wees erbij om je stem te laten horen! Ook bijgesloten is de acceptgiro voor de contributie over 2001. Bij degenen die de bijdrage over het vorig jaar nog niet voldaan hebben staat er een dubbel bedrag vermeld. Als penningmeester verzoek ik u met klem de contributie zo snel mogelijk over te maken. Het bestuur hoopt velen van u op 17 februari te ontmoeten. Met vriendelijke groet, Ineke Ham penningmeester. Bijlagen: uitnodiging acceptgiro.

Programma Studiedag Español en las clases de español!

09.30-09.45 Ontvangst koffie/thee
09.45-09 50 Welkom door de voorzitter
09.50-10.45 Inleiding over het gebruik van de doeltaal als voertaal in de klas
10 45-11 00 Koffie/thee
11 00-12.00 Doeltaal in de praktijk: hoe voelt dat nou? Turkse les door Ayfer Gûnes
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Doeltaal in de praktijk: hoe doe je dat voor Spaans? Spaanse les door Vanessa Urdaneta
14 00-15.00 Uitwisseling ervaringen en conclusie (met koffie en thee)
15 00-16 00 Jaarvergadering
16.00-16.30 Dagfsluiting met cava

Agenda Jaarvergadering VSOS

1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 19 februari 2000
3. Financieel verslag en kascontrole
4 Jaarverslag
5. Bestuurssamenstelling en verkiezing nieuwe bestuursleden
6. Vooruitblik 2001
7. Rondvraag
8. Sluiting

Ik heb mij hiervoor aangemeld. Het is thans zaak hierop adequaat te anticiperen. Zo toog ik nadien naar het jaarbeursgebouw na een korte stop in het Beatrix Theater.

Bij aankomst werd ik al direct aangetrokken door de kleuren van het nieuwe fenomeen Instituto Cervantes Technologies.

Ik had daar een gesprek met mevrouw drs. D.M.A.H. Pieters van het CPS te Amersfoort, omdat wij daar al eerder een jaarvergadering van de VSOS hebben gehouden. Vervolgens had ik een gesprek met drs. Sj. Homminga uit Wognum bij Hoorn. Ik heb hem van al mijn briefwisselingen met de talloze advocaten in kennis gesteld en hem laten weten dat alle relevante op te lossen conflictstof nu bij de rechtbanken en vorstenhuizen berust. Het is thans echter tijd dat er beweging in de ontwikkelingen komt. De heer Homminga is bereid terzake zijn medewerking te verlenen. Dat geldt eveneens voor de heer Roy Apcar, van het bureau Hillenaar en bekend in de Willem de Zwijgerlaan te Oegstgeest.

Ik heb zeer uitgebreid met hem van gedachten gewisseld omtrent mijn ontwikkelingen sinds mijn vertrek uit Noordwijk en het loopbaanadvies dat ik van zijn toenmalige stadgenote heb ontvangen.

Hierna kreeg ik een gele pet aangeboden van het bedrijf Roccade. Ook de heer Frans Beekman heb ik in kennis gesteld van de ontwikkeling van onze organisatie. Hij zal ons met name informeren over de vormen van salarisadministratie met een internationaal karakter. Het betreft de betaling van medewerkers uit de Benelux, Groot-Brittannië en Spanje aan het Cervantes Management Centre in Hotel Cervantes te Torremolinos. Om 15.00 uur wachtte mij een aangename verrassing tijdens de presentatie van het communicatiebureau Keijzer & Botter uit Enschede. De presentatie in het kader van 2001 Europees jaar van de talen werd verzorgd door niemand minder dan mijn oude goede vriend Prof. Dr. Gerard Westhoff uit Deventer. Gerard is hoogleraar Duits aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en als rechtgeaard Germanist gaf hij een presentatie die recht doet aan de waarde van het Duits en het Nederlands in het hart van de Europese Unie. Tijdens zijn presentatie hebben wij een onderhoudende dialoog gevoerd. Zo had Gerard het hart van de Europese Unie gemakshalve in het Ruhrgebied geplaatst en Engeland terzijde geschoven onder het motto: Wij gaan vanuit Deventer vaker in Gronau boodschappen doen dan in Londen of Newcastle. Daarbij heb ik hem laten weten dat wanneer wij de Engelsen erbij trekken dat rode hart weer in Nederland gesitueerd kan worden. Nadat ik tussentijds heb vastgesteld dat de ten behoeve van de presentatie verstrekte gegevens beschikbaar waren gesteld door het bureau Boer & Croon, werd mij al gauw veel duidelijk. Gerard heeft immers met geen woord gerept over de ontwikkeling van Mercosur vanaf 2005. Na afloop van zijn betoog heb ik die ontwikkeling wel ter sprake gebracht. Hij was het met mij eens dat ik dezelfde presentatie in Málaga kan houden en de Spanjaarden daarbij attenderen op de belangrijke functie die Nederland vervult als Hart van de Europese Unie. Hij zal zijn presentatie derhalve naar mij doormailen . Ook heb ik met de heer Botter afgesproken dat ik zijn bureau verder zal betrekken bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van het communicatieplan inzake ons totaalconcept. Voor alle nog te verzorgen presentaties dien ik te beschikken over een zogenaamde beamer en het diapresentatiegramma Powerpoint. Hieromtrent heb ik van gedachten gewisseld met de heer S.N. van der Schoot uit Oudemeer. Ik heb hem in kennis gesteld van de ontwikkelingen inzake Cervantes Air, thans Royal Cervantes Airlines in ontwikkeling. De laatste ronde voerde mij langs de stand van de Leidse Onderwijs Instellingen. De directie wordt thans gevoerd door de heer Sloos, de jongere. Ik heb gesproken met de heer W. Hermans. Onder meer over de voorgenomen fusie in 1984/1985 tussen de LOI en mijn toenmalige organisatie. Die fusie is in die tijd niet doorgegaan vanwege "de gecompliceerde juridische constructie". Ik heb de heer Hermans laten weten dat ik toendertijd in onderhandeling was met de heren Van Duyn en Jansen van der Sligte en mede ten gevolge van hun reactie op mijn fusievoorstel uit die toenmalige organisatie ben gestapt. De heer Hermans heeft mij laten weten geïnteresseerd te zijn in een hernieuwde kennismaking. De tocht eindigde bij de stand van het paarse bedrijfje Digi. In verband met de zilveren keizerskroon met de vijf punten heb ik de drie medewerkers aan de stand mijn hele verhaal verteld. Dan nu het nieuws van vandaag. OM rijdt Nina in de wieltjes Waarvan akte. Daarvoor is slechts één oplossing voorhanden: zorgen dat je meerdere je partner wordt. De Ernst & Luim Band Rythme bestaat niet meer. Ik ben wel benieuwd naar Joost.

LIEFDE IS...
INDRUK OP HAAR MAKEN.

BIJ DEZE

28 JANUARI 2001 SPOORZOEKEN TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING