Donderdag 28 juni 2001
Slechts één berichtje uit de markt. STE herroept eerder standpunt in Content-zaak Ik ben benieuwd welke brief ik dinsdag in de postbus aantref. Yoyo is afgelopen vrijdag overigens tot 2 juli naar Castelnau d'Auzan in Frankrijk vertrokken. Haar eerstvolgende mijmeravond is op donderdag 27 september. Liefde is... ...hem helpen bij zijn nieuwe baan. Ik hoop dat het haar lukt vanaf vandaag. In de kluis trof ik drie notariële akten aan uit 1982 van het notarissenkantoor H. van Beusekom en F. van Dijk te 's-Gravenhage. De teksten:

H. VAN BEUSEKOM en F. VAN DIJK
NOTARISSEN 'S-GRAVENHAGE, 3 november 1982
2517 EV 'S-GRAVENHAGE GROOT HERTOGINNELAAN 178 TELEFOON 46.9S.02
POST-GIROREKENING 146274
Mr.J.W.M. Koch (kand-not)

De heer J.L.van der Heijden
Plattenberg 2
Ref: K/v.W. 3951 AR Maarn

Zeer geachte heer,

Ingesloten doe ik U toekomen de diverse afschriften betreffende de transacties Linguarama in de meest uitgebreide zin des woord genomen.

Voorts gelieve U hierbij aan te treffen een copie van mijn declaratie voor de in het kader van gemelde transacties verrichte werkzaamheden, welke orgineel nota t.a.v. de heer G.P. Boogaard is verzonden.

Hoogachtend,

Mr.J.W.M.Koch

Banken te 's-Gravenhage: AMRO Bank no. 47.30.39.001, Alg. Bank Nederl. no. 5l.51.14.618, Nederl. Mldd. Bank no. 66.83.13.595 8ank Mees & Hope no. 025.70.77.618, Furnée & Co. no. 24.90.66.904.0

Heden één november negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, Fokke van - Dijk, notaris ter standplaats 's-Gravenhage:
1. de heer Johannes Lambertus van der Heijden, directeur, wonende te Maarn, ten deze handelend als directeur van de te 's-Gravenhage gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linguarama Nederland B.V.;
2. en de heer Paul Willem Karis, directeur, wonende te VEENENDAAL, Blauwgras 2, ten deze handelende als directeur van de te 's-Gravenhage besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nationaal Instituut voor Onderwijs en Wetenschappen (N.I.O.W.) Talen B V "
De comparant sub I-(hierna te noemen 'verkoper'), verklaarde per één en dertig juli negentienhonderd een en tachtig als going concern' te hebben verkocht en in eigendom over te dragen aan de comparant sub 2 (hierna te noemen 'koper'), die verklaarde te hebben gekocht en in eigendom te aanvaarden: de bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder nummer 96380 ingeschreven - onderneming onder de naam - Linguarama Nederland B.V. (oud Frans/Spaans Instituut B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, welk bedrijf ten doel heeft het geven van onderwijs in de Franse en Spaanse taal op welke wijze en in welke vorm dan ook, in het bijzonder door het organiseren van hetzij mondelinge, hetzij schriftelijke cursussen (bijv. ggkd.) met alle daarbij behorende goederen, rechten, verplichtingen, opgenomen in de balans per een en dertig juli negentienhonderd een en tachtig, opgesteld door de accountants Klynveld Kraayenhof & Co te Utrecht.
De overdracht van duurzame activa, vorderingen op korte termijn, liquide middelen en schulden op korte termijn zijn nader gespecificeerd op een door partijen getekende aan deze akte gehechte bijlage.
Deze overeenkomst van verkoop en koop en deze (eigendomsoverdracht zijn geschied onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:
1. Deze verkoop en koop en (eigendoms)- overdracht zijn geschied in de staat waarin de onderneming en alles wat daartoe behoort zich op een en dertig juli negentienhonderd één en~tachtiq bevonden met alle lusten en lasten, rechten en verplichtingen, zoals die per genoemde datum aan verkoper toekwamen.
2. Alle sedert laatstgenoemde datum verrichte handelingen op naam van en/of direct betreffende - de onderneming worden geacht - voor rekening van de koper te zijn verricht nemende de koper -voor zoveel nodig hierbij nog uitdrukkelijk alle hieronder vallende goederen, rechten en verplichtingen, baten en schulden van de door verkoper gedreven onderneming aan en over.
3. De verkoop is geschied voor een totaalprijs van veertigduizend vijfhonderd negen en veertig gulden ( 40.549,--), nader te splitsen zoals opgemeld over de verschillende in de koop en overdracht begrepen onderdelen van de onderneming, welke koopsom de verkoper verklaarde van koper ontvangen te hebben en daarvoor kwijting te verlenen.
4. Onder deze verkoop en eigendomsoverdracht en schuld-overneming zijn de goederen, rechten, verplichtingen begrepen, zoals deze zijn vermeld in een aan deze akte gehechte balans, opgesteld door voornoemde accountant per de sub 1 gemelde datum, op welke datum de onderneming met alle lusten en lasten op de koper overgaat. Op deze balans staan vermeld alle in de koop en overdracht begrepen rechten en goederen en verplichtingen, welke in de - overdracht zijn begrepen.
5. De verkoper staat er voor in, dat de hiervoor bedoelde goederen en rechten op de dag van de aanvaarding van de onderneming door de koper aanwezig zijn en volledig voldoen aan de daarvoor gegeven omschrijving; hij staat er voor in dat de levering van de goederen en rechten geschiedt in volle, vrije en onbezwaarde eigendom, vrij van huur en gebruiksrechten, vrij van beslagen, zonder enig eigendomsvoorbehoud door anderen en zonder fiduciaire eigendom van anderen. Overigens is de verkoper tot geen enkele vrijwaring gehouden, ook dus niet voor verborgen gebreken, onder- of overmaat of gegoedheid van schuldenaren of wederpartijen.
6. De koper heeft de hiervoor bedoelde en gespecificeerde schulden overgenomen, onder gehoudenheid deze schulden geheel als zijn eigen schuld te voldoen onder vrijwaring van de verkoper voor de volledige voldoening door hem, koper. Overigens heeft de koper geen schulden overgenomen.
7. Verkoper en koper doen afstand van de rechten ontbinding deze overeenkomst te vragen op grond van het bepaalde in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek.
8. Voor de uitvoering van deze overeenkomst en alle gevolgen van dien, verklaarden de comparanten woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze minuutakte.
9. De kosten van deze overdracht en overigens aan deze verkoopoverdracht en bedrijfsvoortzetting verbonden zijn voor rekening van koper.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Goedgekourd op bladzijde een in regel zeven en twintig de bijvoeging van navolgende veertien woorden: "van duurzame activa, vorderingen op korte termijn liquide middelen en schulden op korte termijn"; op bladzijde een in regel drie en twintig en vier en twintig de doorhaling van drie woorden;
WAARVAN AKTE IN MINUUT
Verleden te 's-Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op de volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. Getekend: J.L.van der Heijden, P.W.Karis, F.van Dijk.

***********

Heden, één november negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, Fokke van Dijk, notaris ter standplaats 's-Gravenhage:-

1. de Heer Paul Willem Karis, directeur ener besloten vennootschap, wonende te VEENENDAAL, Blauwgras 2.
2. de Heer Johannes Lambertus van der Heyden, directeur ener besloten vennootschap, wonende te Maarn, Plattenberg-2, ten deze handelende in zijn hoedanigheid van directeur van de te 's-Gravenhage gevestigde besloten vennootschap in oprichting "J.L. van der Heyden-Holding B.V. i.o.". De komparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat op-drie september negentienhonderd twee en tachtig door de komparant sub 1 genoemd, als verkoper, en door de komparant sub 2 genoemd, als koper, een koopovereenkomst is gesloten betreffende achthonderdvijftig (850) aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte-aansprakelijkheid Nationaal Instituut voor Onderwijs en Wetenschappen N.I.O.W. Talen B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage;
dat het hier gewone aandelen betreft, elk nominaal groot tien gulden (10,--) in het register van aandeelhouders genummerd 1 tot en met 850 en blijkens dat register volgestort;
dat de overdracht plaatsvindt tegen een waarde van de aandelen per een augustus negentienhonderd een en tachtig,, een en ander zoals vastgelegd in een rapport van de accountants Klijnveld, Kraayenhof & Co., welk rapport is vastgehecht aan opgemelde overeenkomst de dato drie september negentienhonderd twee en tachtig (koers vijfennegentigprocent) (95%);
dat de koopprijs bedraagt derhalve tien gulden ( 10,-)--zodat de koopprijs in totaal bedraagt achtduizendvijfenzeventig gulden (f 8075,--);
dat met het oog op de levering van deze aandelen de blokkeringsregeling zoals deze voorkomt in wet en statuten in acht is genomen en zich te dezer zake niets tegen levering verzet.
De komparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat zij wensen over te gaan tot bedoelde levering;
dat de komparant sub 1 genoemd bij deze levert aan de komparant sub 2 genoemd, handelend als gemeld, achthonderdvijftig (850) aandelen van nominaal tien gulden ( 10,--), ieder in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nationaal Instituut voor Onderwijs en Wetenschappen N.I.O.W. Talen B.V. gevestigd te 's-Gravenhage, genummerd 1 tot en met 850;
dat de komparant sub 2 genoemd, handelende als gemeld, de geleverde aandelen verkrijgt in volle en onbezwaarde eigendom;
dat de komparant sub 1 genoemd de koopsom heeft ontvangen en deswege aan de komparant sub 2 genoemd volledige kwijting verleent.
Voorts verklaarde de Heer Paul Willem Karis, directeur ener besloten vennootschap, wonende te VEENENDAAL, Blauwgras 2, thans handelende in zijn hoedanigheid van directeur van de vennootschap bij deze de levering te erkennen en zich te verbinden de levering te zullen aantekenen in het register van aandeelhouders. Tenslotte verklaarden de komparanten, handelend als gemeld, dat de kosten van deze akte voor rekening zijn van de komparant sub 2 genoemd;
dat ieder recht om ontbinding of vernietiging dezer overeenkomst te eisen om welke reden ook, in het bijzonder omzulks te doen op grond van de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitgesloten.
Partijen kiezen, ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging, onveranderlijk woonplaats ten kantore van de-bewaarder van deze akte.
De komparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE
in minuut verleden te 's-Gravenhage ten dage in het hoofd-dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben dezen verklaard van de inhoud-van deze akte te hebben kennisgenomen en op de volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de komparanten en mij, notaris, ondertekend.
Getekend: P.W. Karis, J.L.van der Heijden, F.van Dijk.

*******

Heden, één november negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, Fokke van Dijk, notaris ter standplaats 's-Gravenhage:
1. de Heer Johannes Lambertus van der Heyden, directeur ener besloten vennootschap, wonende te Maarn, Plattenberg 2.
2. de Heer Paul Willem Karis, directeur ener besloten vennootschap, wonende te VEENENDAAL, Blauwgras 2, ten deze handelende als lasthebber van: de Heer Dr. Walter Ottiger, advocaat, wonende te 6004, Luzern, Kapelgasse 21, Zwitserland, in zijn hoedanigheid van directeur van de te Luzern gevestigde vennootschap Bucele S.A. Blijkende van gemelde lastgeving uit een onderhandse akte van volmacht welke na voor echterkenning overeenkomstig de wet aan deze akte is gehecht. De komparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat op drie september negentienhonderd twee en tachtig door de komparant sub 1 genoemd, als verkoper, en door de komparant sub 2 genoemd' als koper, een koopovereenkomst is gesloten betreffende eenduizend negenhonderd (1.900) aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met-beperkte aansprakelijkheid Linguarama Nederland B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage;
dat het hier gewone aandelen betreft, elk nominaal groot tien gulden ( 10,--) in het register van aandeelhouders genummerd 1 tot en met 1900 en blijkens dat register volgestort;
dat de overdracht plaatsvindt tegen een waarde van de aandelen per een augustus negentienhonderd een en tachtig, een en ander zoals vastgelegd in een rapport van de accountants Klijnveld, Kraayenhof & Co., welk rapport is vastgehecht aan opgemelde overeenkomst de dato drie september negentienhonderd twee en tachtig (koers honderd procent (100%);
dat de koopprijs bedraagt derhalve tien gulden ( 10,-) per aandeel, zodat de koopprijs in totaal bedraagt negentienduizend gulden ( 19.000,--);
dat met het oog op de levering van deze aandelen de blokkeringsregeling zoals deze voorkomt in wet en statuten in acht is genomen en zich te dezer zake niets tegen levering verzet.
De komparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat zij wensen over te gaan tot bedoelde levering;
dat de komparant sub 1 genoemd bij deze levert aan de vennootschap Bucele S.A., gevestigd te Luzern, eenduizend-negenhonderd (1.900) aandelen van nominaal tien gulden ( 10,--), ieder in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linguarama Nederland-B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, genummerd 1 tot en met 1900;-----dat de komparant sub 2 genoemd, handelende als gemeld, de geleverde aandelen verkrijgt in volle en onbezwaarde eigendom;
dat de komparant sub 1 genoemd de koopsom heeft ontvangen en deswege aan de komparant sub 2 genoemd volledige kwijting verleent.
Voorts verklaarde de komparant sub 1 genoemd, thans handelend in zijn hoedanigheid van directeur van de vennootschap, bij deze de levering te erkennen en zich te verbinden de levering te zullen aantekenen in het register van aandeelhouders.
Tenslotte verklaarden de komparanten, handelend als gemeld, dat de kosten van deze akte voor rekening zijn van de komparant sub 2 genoemd;
dat ieder recht om ontbinding of vernietiging dezer overeenkomst te eisen om welke reden ook, in het bijzonder om-zulks te doen op grond van de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitgesloten. Partijen kiezen, ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging, onveranderlijk woonplaats ten kantore van de-bewaarder van deze akte.

De komparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE
in minuut verleden te 's-Gravenhage ten dage in het hoofd-dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op de volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de komparanten en mij, notaris, ondertekend. Getekend: J.L.van der Heijden, P.W. Karis, F. van Dijk.

DECLARATIE no. 2601
van de Notarissen H. VAN BEUSEKOM & F. VAN DIJK Groot Hertoginnelaan 178 2517 EV 's-Gravenhage voor De heer G.P.Boogaard Linguarama p/a Mesdaglaan 1 3735 LK Bosch en Duin

3-11-1982 ter zake van

- wegens het concipieren, passeren en minuteren van 10 akten van overdracht aandelen in de besloten vennootschappen Linguarama en N.I.O.W. Talen alsmede afgifte van diverse afschriften
- wegens bespreking en correspondentie van de overeenkomst tussen de heer Boogaard, de Vries, van der Heijden en Karis
- wegens bespreking en telefoongesprekken met Bucele S.A., gevestigd te Luzern
- wegens het up to date invullen van het aandeelhoudersregister
- wegens een verkoop en koop oud FSI aan oud IES
- wegens een bespreking met de accountants Klynveld en Kraayenhof & Co
- wegens het notuleren van een aandeelhoudersvergadering
- wegens het indienen van een kapitaalsaangifte
- wegens financiele afwikkeling
- wegens afronding transactie Boogaard c.s. met Karis incl.verschotten en leges 11 525, -

Banken te 's-Gravenhagen: AMRO Bank no. 47.30.39.001, Alg. Bank Nederl. no. 51.51.14.618, Nederl. Midd. Bank no. 66.83.13.595 Bank Mees & Hope no. 025.70.77.618, Furnée & Co. no. 24.90.66.904.0.

20.00 Wederom enkele bekenden op het RTL4-Journaal. Ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag ontving Prins Bernhard een geschenk van het Wereld Natuur Fonds uit handen van Hans Wijers. Ik dacht naast de prins eveneens de heer Niels Halbertsma te hebben waargenomen. De heer N.F. Halbertsma is volgens de CD-foongids woonachtig in de Ruijsdaellaan 9, 3712 AP Huis ter Duin, niet ver van de Mesdaglaan 1 in Bosch en Duin. Het rapport van Klijnveld Kraayenhof (thans KPMG) luidde alsvolgt.

Stukken d.d. 1 februari 1982
Waardebepaling aandelen IES per 31 juli 1981

Eigen vermogen per 31 juli 1981 f ./. 54.100
Correctie debiteurenvoorziening f 20.000
Goodwill 1800 x f 31 ,, 55.800
Meerwaarde "vaste activa" " 41.392
Afkoop claim NCB 50% van f 5.400 " 2.700 f 119.892
Af: Belastinglatentie 45% " 53.951 ,, 65.941

Compensabel verlies per 31 juli 1981 bedraagt f 118.969 a 20% " 23.794 f 35.635
=============

Totaal v.d.H B dV K

Huidige aandeelhouders verkopen 35.635 - 9.265 8.552 17.818 -
Nieuwe aandeelhouders nemen deel in NIOWT.- b.vr. voor ieder 25% 35.636 8.909 8.909 8.909 8.909

Per saldo te ontvangen (+)
of te betalen (./.) ./. 1./.8.909 + 356./. 357 +8.909
====== ===== ===== ===== ======

Bij 2500 aandelen a f 10 per aandeel nominaal is de verdeling in stuks: 625 - 625 - 625 - 625

De prijs per aandeel is dan 35636 = f 14,2544 oftewel een koers van 142,5.

Balansbeeld NIOW Talen na inbreng per 1-8-1981

 

  IES

  FSI

  NIOW

 Totaal

Duurzame activa

  55.826

  16.741

  18.000

  90.567

License fee  

 15.000

 

 15.000

Goodwill  

 43.400

 108.500

 151.900

Vorderingen kort

  97.327

  40.680

  31.069

 169.076

Rekening-courant Holland Publishers

 45.146

   

 45.146

Geldmiddelen

 82.609

 6.239

 

 88.848

Totaal

  280.908

 122.060

  157.569

 560.537

Eigen vermogen

 ./.54.100

   

 ./.54.100

Schulden lang 

  237.500

   

  237.500

Schulden kort

 97.508

 81.511

 

 179.019

Rekening-courant FSI  

 40.549

 

 40.549

Rekening-courant NIOW/BMO  

 

 157.569

 157.569

 

  280.908

 122.060

 157.569

  560.537

ZEIST, 1 februari 1982.

Aankoop FSI (activa en passiva) door NIOW Talen

 

Afsluiting 31-7-1981

 Verkoop activiteiten e.d. mutatie

 Totaal

Duurzame activa

 12.761

 3.980

 16.741

License fee

 15.000

 

 15.000

Goodwill  

 43.400

 43.400

Vorderingen kort

 40.680

 

 40.680

Geldmiddelen

6.239

 

 6.239

 

  74.680

  47.380

 122.060

     
Eigen vermogen

  ./.6.831

   ./.6.831

 
Rekening-courant FSI  

 40.549

 40.549

Schulden kort

 81.511

 

 81.511

 

 74.680

 47.380

 122.060

ZEIST, 1 februari 1982.

Balansbeeld aankoop Talensectie BMO door NIOW Talen 31-7-1981

Duurzame activa 18.000
Goodwill 108.500
Debiteuren 31.069

157.569

Rekening-courant NIOW/BMO 157.569

ZEIST, 1 februari 1982.

Financiele mutaties u.h.v. reorganisatie t.z.v. de heer Van der Heyden

Oprichting personal holding (PH):

Aandelenkapiteal f 35.000
Te financieren met opbrengst aandelen FSI 19.000
Nog te financieren in privé 16.000
Banksaldo PH 35.000
Investering in NIOW T ./. " 8.909
Te betalen oprichtingskosten stel: ./. " 1.000
Resteert banksaldo in PH f 25.091

Financiering zou als volgt kunnen worden opgelost:

NIOW T leent aan VdH f 16.000. VdH stort de f 16.000 in de PH. De PH leent f 16.000 aan NIOW T. De rentepercentages van beide leningen dienen gelijk te zijn. Rentepercentages nog nader vast te stellen. Effect: VdH krijgt privé f 16.000 ter beschikking. De transactie is voor NIOW T neutraal.

In PH valt rentebate hetgeen ter dekking is van bijv. de oprichtingskosten.
Rest winst is fiscaal belast (48%).
Privé is de betaalde rente aan NIOW T fiscaal aftrekbaar.
Aflossing: T.z.t.-kan aflossing vanuit het inkomen in NIOW T aan NIOW T plaatsvinden. De alsdan afgeloste bedragen dienen door NIOW T aan de PH als aflossing te worden voldaan.

ZEIST, 1 februari 1982.

Financiële mutaties u.h.v. reorganisatie FSI

Eigen vermogen 31 juli 1981 ./. 6.831
Meerwaarde "vaste activa" 3.980
Goodwill 1400 cursisten a f 31 43.400
f 40.549
===========

Aandelen kunnen nu verkocht worden tegen nominale waarde.

Totaal v.d.H B dV K Linq.
Huidige aandeelhouders verkopen Nieuwe aandeelhouders nemen deel in aandelenkapitaal Linguarama (nom. f 42.000)

41.000 - 19.000 - 7.500 - 7.500 - 7.000
42.000 - 5.250 - 5.250 - 10.500 - 21.000
Aandelen nom. f 250 per stuk Per saldo te ontvangen (+) of te
betalen (./.) ./. 1.000 + 19.000 +2.250 +2.250 ./. 3.500 /.21.000
====== ======= ===== ===== =====

Stukken per 15 april 1982

Financiële mutaties u.h.v. reorganisatie t.z.v. de heer Van der Heyden

Oprichting personal holding (PH):
Aandelenkapitaal f 35.000
Te financieren met opbrengst aandelen FSI 19.000
Nog te financieren in privé 16.000
========

Banksaldo PH f 35.000

Investering in NIOW T ./. " 5.940
Te betalen oprichtingskosten stel: . /. " 1.000
Resteert banksaldo in PH f 28.060

========

Financiering zou als volgt kunnen worden opgelost:

NIOW T leent aan VdH f 16.000. VdH stort de f 16.000 in de PH. De PH leent f 16.000 aan NI0W T. De rentepercentages van beide leningen dienen gelijk te zijn. Rentepercentages nog nader vast te stellen. Effect: VdH krijgt privé f 16.000 ter beschikking. De transactie is voor NIOW T neutraal. In PH valt rentebate hetgeen ter dekking is van bijv. de oprichtingskosten. Rest winst is fiscaal belast (48%). Privé is de betaalde rente aan NIOW T fiscaal aftrekbaar.
Aflossing: T.z.t. kan aflossing vanuit het inkomen in NIOW T aan NIOW T plaatsvinden. De alsdan afgeloste bedragen dienen door NIOW T aan de PH als aflossing te worden voldaan.

ZEIST, 15 april 1982

Notitie inzake waardebepaling aandelen IES per 31.7.81

Bij administratieve verwerking van de consequenties van genoemde waardebepaling is het volgende geconstateerd.

1. Bij de bepaling van de meerwaarde vaste activa is een dubbeltelling geslopen, welke tot gevolg heeft dat de meerwaarde f 25.000,- te hoog is opgevoerd.

2. Uit de aangifte vennootschapsbelasting 80/81, welke heden is opgemaakt, blijkt een cumulatief compensabel verlies van f 128.352,- De hieruit voortvioeiende correctie is tevens in de berekening doorgevoerd.

De gecorrigeerde berekeningen gaan hierbij. U wordt verzocht de oude bladen te verwijderen.

ZEIST, 15 april 1982

Waardebepaling aandelen IES per 31 juli 1981

Eigen vermogen per 31 juli 1981 f ./. 54.100 =

Correctie debiteurenvoorziening f 20.000
Goodwill 1800 x f 31 " 55.800
Meerwaarde "vaste activa" 16.392
Afkoop claim NCB 50% van f 5.400 " 2.700
f 94.892

Af: Belastinglatentie 45% 42.701 52.191 =
Compensabel verlies per 31 juli 1981 bedraagt f 128.352 a 20% f 25.670 = f 23.761 =

=======

Totaal v.d.H B dV K

Huidige aandeelhouders verkopen 23.761 - 6.177 5.703 11.881

Nieuwe aandeelhouders nemen deel in NIOWT. b.v.
voor ieder 25% 23.760 5.940 5.940 5.940 5.940
Per saldo te ontvangen (+) of te betalen (./.) 1. /.5.940 + 237 ./. 237 + 5.941

====== ===== ===== ===== ====== =
Bij 2500 aandelen a f 10 . = per aandeel nominaal is de verdeling in stuks : 625 - 625 - 625 - 625

De prijs per aandeel is dan 23760 = f 9,504 oftewel een koers van 95,0

29 JUNI 2001 FAMILIEHUIS DIANA OPEN