Datum: zondag 10 april 2005 Betreft: NAAR ALTHORP TERUG Kenmerk: 20050410JHTBG Beste Tjitse, In verband met lopende juridische procedures ontvang je als mijn getuige bijgaand afschrift van mijn brief Nun komm der Heiden Heiland aan mijn gevolmachtigd directeur. CC Halbertsma Executive Consultancy

21 APRIL 2005 WITTE ROOK VOOR KLOKKENLUIDERS