Nijmegen, 6 juni 1994 D(ecision) day Beste Tjitse, Historische gebeurtenissen, ontmoetingen met mensen en plaatsen roepen associaties op die een vertrekpunt vormen voor nieuw handelen. Vandaag herdenken we dat het vijftig jaar geleden is dat een militaire operatie van start ging die schier onmogelijk leek, maar uiteindelijk toch tot het uiteindelijke doel heeft geleid: de herovering van de vrijheid.

Ik denk dat ons samenzijn gedurende het afgelopen weekend een keerpunt is geweest in de negatieve spiraal waarin jij en ik terecht waren gekomen. Het "Pact van Stiens" opent weer nieuwe perspectieven voor jou en voor mij. Tijdens mijn terugreis van Stiens naar Nijmegen heb ik mijn cassettebandje met "La danza del amor" weer eens gedraaid en heb volop achter het stuur mee zitten zingen. Ik had mezelf weer hervonden en voel me weer gemobiliseerd voor een volgende stap. De beelden op de televisie en het woord 'mobilisatie' uit de brief van Ravenstein en Halbertsma hebben mij dat begrip beter doen doorleven. Ik denk dat ik nu begrijp wat José en L. daarmee hebben bedoeld. Gezien jouw voorgeschiedenis denk ik dat je in de desbetreffende fase ook nog onvoldoende gemobiliseerd was om al snel een nieuwe functie te gaan vervullen. Het was wellicht nodig dat je eerst met de problemen van de complexe Nederlandse samenleving werd geconfronteerd, er a.h.w. door doordrenkt werd, de problemen aan den lijve ondervond, alvorens je in staat geacht mocht worden een rol van betekenis in deze Nederlandse samenleving te vervullen. Jouw praktijkperiode heeft jou weinig geld opgeleverd, ontberingen zelfs, maar je hebt je verrijkt met een schat aan ervaringen, waar je naar mijn idee mee verder kunt. Het gaat er nu om dat je eens inventariseert welke ervaringen je in de strijd tegen de 'spoken uit het verleden' hebt opgedaan, welke inzichten je dit heeft verschaft en wat je ermee kunt doen. Ik heb gemerkt dat je je, in tegenstelling tot vorig jaar, een positiever grondhouding hebt eigen gemaakt, met name door de verandering in jouw brief aan L. die je, na twee nachten slapen, hebt aangebracht. Je hebt mij zelfs gecorrigeerd in positieve zin, omdat je denkt dat dat bij L. beter aanslaat, naar jouw zeggen. Het bezoek had voor mij een rituele lading. De omstandigheden waren daarbij sterk medebepalend. Het contact met Jelle heb ik als prettig ervaren en zoals je hebt gemerkt had ik al snel vertrouwen in jouw broer. Ik denk dat dat heeft te maken met zijn vertrouwelijke verhaal over Barbara Driessen van de Heilige Stoel in Wijchen en de nadrukkelijke aanwezigheid van het boek "Teltsjes en Rimen" van de "Buorren Halbertsma" met het voorwoord van jouw broer Prof. Dr. Philippus Breuker. Het thema 'Halbertsma' is wellicht mede daardoor sterker reliëf gaan krijgen en je hebt in Grouw duidelijk gesignaleerd dat mijn spirituele binding met L. nog steeds bestaat. Ik voelde mij aangetrokken tot de graven van de Halbertsmafamilie en was onder de indruk van het herenhuis aan de Parkstraat 7 dat de uitstraling van een respectabele en geziene familie vertoonde. Geheel in overeenstemming met het beeld dat je broer Jelle van de familie heeft geschetst en in overeenstemming met de uitstraling van een van die nazaten waar ik zo prettig mee heb samengewerkt. Die nazaat heeft zich sterk bedreigd gevoeld door jouw telefoontje van afgelopen vrijdag. Dat kan niet missen. Naar mijn inzichten kun je haar reactie "Dit is chantage" het beste plaatsen in een bredere context. Als ik kijk naar de communicatiepatronen komt het beeld dat jij hebt van 'chantage' voort uit de ontmoetingen met Tjeb Maris en Marianne Hoogendoorn. Zoals ik je al eerder heb gezegd gaat een eenmaal uitgesproken woord een eigen leven leiden. Het is als een bal die wordt doorgespeeld. De "chantagebal" is van Maris en Hoogendoorn op jou overgedragen en jij staat op het punt die bal in te schieten op het doel dat door L. wordt verdedigd. In dat licht dien je haar opmerking te zien. Ze heeft de hoorn op de haak gegooid om te voorkomen dat jij ging schieten en doel kon treffen. Het lijkt me verstandig in deze situatie vast te stellen dat er een nieuw probleem ontstaan is. Het verder opvoeren van de druk zal de weerstand van L. doen toenemen. Jouw brief over mij aan haar kan echter een zeer bevrijdende uitwerking hebben. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat ze van de inhoud van de brief geen kennis neemt. Dat ligt zelfs voor de hand, gezien haar verdedigende reactie. Ik heb mij in de auto verder bezonnen over een nadien te nemen verdere stap en ben uitgekomen bij jouw idee om aansluiting te zoeken bij de ontslagmotivering van Mr. G. van Amstel. Gijs van Amstel was een gemeenschappelijke advocaat van L./de Baak en mij. Het lijkt mij derhalve zinvol de bal bij Van Amstel terug te leggen als L. mocht besluiten haar doel schoon te houden en de bal naar jou terug te schieten. Ik verzoek je daarom op voorhand om schriftelijke toestemming om een kopie van jouw brief aan Mr. Van Amstel te verstrekken. Zoals afgesproken ontvang je hierbij ons op 5 juni besproken "aanvalsplan".

Mijn doelstellingen

Lange termijn

- (laten) starten van Instituto Cervantes Benelux
- persoonlijke PR: persoonlijk verhaal i.k.v. voorbereidingen Cervantes-plan
- (eventueel) baan bij CRI

Korte termijn

- opheldering probleem "criminalisering van het onderwijs"
- Wat wordt daaronder verstaan?
- Wie is daarbij betrokken?

Opheldering over jouw contacten november '92-januari '93

Ik heb opgetekend:

Naar aanleiding van de problemen met de Sociale Dienst heb je in september '92 door ombudsvrouw Meulenbroek een onderzoek in laten stellen. Op 22-10-92 heb je met haar de stukken besproken. In december had je een gesprek met Meulenbroek. De volgende afspraak met haar is geannuleerd wegens ziekte van haar moeder. Binnen drie maanden moest haar rapport klaar zijn. Je deelde mede dat ombudsfunctionarissen bij elkaar komen om problemen te bespreken. Half januari '93 heb je een gesprek gehad met mevrouw D. Winkels (rechten) van het Arbeidsbureau Groningen. In dit voor jou prettige gesprek heeft mevrouw Winkels medegedeeld dat het Arbeidsbureau Groningen geen zaken meer deed met Nieuw Elan. 2 1/2 jaar geleden ben je in contact gekomen met de heer Metus. Hij had gedreigd een artikel over Nieuw Elan te laten publiceren in de Nieuwe Revue. Hij had in maart '91 brieven geschreven aan Snippe en Mensen. Graag ontvang ik van jou een accordering, correctie en/of aanvulling van deze tekst.

Jouw perspectief
Verblijf op eiland tussen Canada en Japan. Boek schrijven over indianencultuur i.s.m. indiaan "Bill". Mogelijkheden tot publikatie via ingangen in Canada en Nederland.

Jouw doelstellingen

1. Observaties
Je bent minder bereid te vechten. Je denkt dat Nieuw Elan over een half jaar verdwenen is. Je vraagt je af of je jouw gevecht nog moet continueren. Je vindt dat jouw verhaal bij de Baak op tafel moet komen. Je vindt dat haast geboden is.

2. Door jou geformuleerde doelstelling
De waarheid boven tafel: aantonen dat je onrechtmatig uit de cursus verwijderd bent, waarbij de Sociale Dienst betrokken is. Je wilt wanprestatie en misleiding aantonen. Je vindt dat de doelstelling van de opleiding een baan moest opleveren. Dat gebeurde niet.

Ik heb verder opgetekend:
"Lang verhaal: contacten Maris met Spanje en Parijs. Slechte aanpak. NEI: culturele factoren. Analyse mislukken NEI-project.". Herhaling van wat je me eerder hebt gescheven en verteld. Het lijkt me zinvol dit in kernpunten vast te leggen.

Aangeven proces hoe alles is gelopen

1. beoordelen: wat is er uit het onderzoek gekomen?
2. zijn er motieven om een schadeclaim in te dienen?

Je wilt eerst een gesprek met L. m.b.t. het vinden van een baan. Je hebt de brief aan L. verzonden om te voorkomen dat zij een onjuiste voorstelling van zaken krijgt m.b.t. de contacten tussen jou en mij.

Gemeenschappelijk doel

Genoegdoening/erkenning (doorbreken stigmatisering)

Communicatieboodschap

Tjitse: Zwaartepunten

- slechte kant opleiding: baanproblematiek
- niet op de juiste wijze hanteren van gemeenschapsgelden: beheerders belastinggelden Sociale Diensten en Arbeidsbureaus: falend proces om doelstellingen te bereiken met gebruikmaking van subsidies

John: na 30 september 1994

- de weg naar de opbouw van het Instituto Cervantes Benelux
- kansen en bedreigingen
- erkend particulier onderwijs en "criminalisering"
- persoonlijke ervaringen:
- Cervantesplan geboren op de Baak
- Reis door Spanje
- Samenwerkingspartners
- Criminele elementen
- Merkwaardige gebeurtenissen
- Plus Ultra!

Ik denk nog steeds dat je op de goede weg bent. Mijn laatste woorden aan jou bij het wegrijden van het erf in Stiens waren: "Maak principekeuzes en bouw daarop verder". Daar was je het mee eens. Ga daar mee door. Je verkeert in zeer gunstige omstandigheden. De naam Breuker is een begrip. Mevrouw Van Wijk kent je nog uit de de tijd van Vancouver. Het is goed om dat soort contacten te koesteren en er iets mee te doen. Ik herhaal dat je niet afhankelijk bent van de structuren van deze maatschappij. Onderschat je positie niet! Max van der Stoel reageert niet zonder reden serieus op jouw sollicitatie en hij is een wereldhervormer! Hij kent jouw broer Philippus en kan zich een beeld vormen van wat jij in huis hebt. Maak gebruik van die situatie. Je hebt een maatschappelijke missie!! Je hoeft je niet te verdiepen in het martelaarschap. Jouw geweldige ervaringen opgedaan in Nederland, Friesland, Canada, Tokio, Manilla, Indonesië, Suriname, etc. etc. overtreffen alle inzichten die jouw natuurlijke opponent (Maris, voor zover ik daar een beeld van heb) zou kunnen hebben. Ik denk dat ik jou het beste kan adviseren in de komende tijd meer in conclaaf te gaan met je eigen broer Philippus. Het visueel contact dat ik met hem had tijdens onze rit naar Bozen heeft mij ingegeven dat hij een uitermate belangrijke rol in het vervolg van jouw leven kan hebben. Mensen zoeken het soms ver, terwijl ze de informatiebronnen bij de hand hebben. Santa Teresa de Jesús de Ávila is niet voor niets in de kerk van Alba de Tormes bij Salamanca bijgezet. Praat hierover ook maar eens met Jelle. Zo rol je van de ene situatie in de andere en zo ben ik het ook eens met Tjeb Maris' kreet "Succes dat doe je zelf".

Kun je hem die erkenning geven?

Menselijke geesten zijn maar beperkt, maar ik nodig je wel uit te onderzoeken welke elementen van de levensvisies van de mensen om je heen, in heden en verleden, voor jouw verdere toekomst een belangrijke rol kunnen spelen. In mijn geval heeft Dolphine Grijns bij Nieuw Elan een sleutelrol gespeeld. Tijdens mijn afscheidsbijeenkomst in juni/juli 1991 heeft ze mij een kaartje toegespeeld met een tekst die helder aangeeft wat er onder integriteit kan worden verstaan. Ik heb zoëven vreselijk gezocht naar de kaart met de desbetreffende tekst, maar kan hem niet vinden. De kern van de boodschap is "blijf dicht bij jezelf en volg de stem van je hart". Uiteindelijk is het van belang wat je uit de grote berg van informatie en ervaringen tot jezelf toelaat. Daar moet je mee verder. Un abrazo. Tu amigo. P.S. Wil je mij een kopie van mijn laatste wilsbeschikking toesturen? Bedankt.

9 JUNI 1994 ONDER POLITIE-ESCORTE TOT DRIEBERGEN NAAR ZOETERMEER