PRIORITEITSAANDELEN
Aan PRIORITEITSAANDELEN zijn veelal bijzondere rechten verbonden met betrekking tot benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen. In paragraaf 2.9.5.3 neemt de Directie tot uitgangspunt dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen onder normale omstandigheden het vertrouwen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen moeten hebben en dat zij op termijn zonder dat vertrouwen niet goed kunnen functioneren. De Directie meent dat ook de prioriteit daarmee ernstig rekening moet houden bij de uitoefening van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen. Daarnaast komt het ook voor dat besluiten van andere organen, waaronder de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, ten aanzien van andere onderwerpen dan de samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen aan de goedkeuring van de prioriteit zijn onderworpen, zoals besluiten tot statutenwijziging of besluiten die leiden tot wijziging van het aandelenkapitaal. Met name in situaties waarin de PRIORITEITSAANDELEN zijn uitgegeven ter bescherming van het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming, mag van de houder van PRIORITEITSAANDELEN verwacht worden dat deze ernstig rekening zal houden met de belangen en opvattingen van de kapitaalverschaffers onder inachtneming van de aanbevelingen van de Directie. Indien vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de vennootschap als (leden van het bestuur van de) houder van de PRIORITEITSAANDELEN bepalen hoe er op de PRIORITEITSAANDELEN gestemd zal worden, geldt dit evenzeer. Een praktisch probleem hierbij is dat goedkeuring door de prioriteit meestal vooraf moet zijn verleend. Bij gebreke van die goedkeuring komt het desbetreffende onderwerp in beginsel niet op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ten aanzien van de hiervoor bedoelde PRIORITEITSAANDELEN geeft de Directie in overweging, ook voor situaties waarin de goedkeuring vooraf moet worden gegeven, dat de prioriteit een zodanige opstelling kiest dat zij niet in de weg zal staan aan door de kapitaalverschaffers gewenste besluitvorming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Mocht een dergelijke opstelling alleen mogelijk zijn na wijziging van de statuten van de houder van de PRIORITEITSAANDELEN, dan wordt wijziging in overweging gegeven.

PREFERENTE AANDELEN