RAAD VAN COMMISSARISSEN; TAAK, PROFIEL, SAMENSTELLING, BENOEMING EN HONORERING

Taak
De Raad van Commissarissen richt zich, conform de wet, bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Onder het volledige structuurregime is de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor de benoemingen in de Raad van Bestuur. Bij vennootschappen die niet zijn onderworpen aan het volledige structuurregime, zal de Raad van Commissarissen het tot zijn taak rekenen voordrachten voor dergelijke benoemingen te doen. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Hij fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid zonder mandaat en onafhankelijk van bij de vennootschap betrokken deelbelangen.

PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN