Hotel Paleis Het Stadhouderlijk Hof. T.a.v. de heer Marco ten Hoor. General Manager. Hofplein 29. 8911 HJ LEEUWARDEN. Datum: 10 augustus 1999. Betreft: PROGRAMMA SPANJEBEZOEK Kenmerk: JH/SHL990810. Geachte heer ten Hoor, Naar aanleiding van ons korte onderhoud op vrijdag 7 augustus jongstleden in Het Stadhouderlijk Hof ontvangt u bijgaand mijn reisverslag FRIESLAND BOPPE van het afgelopen weekend. Met de heer THEO DOUMA heb ik nadien in de Prinsentuin kennis gemaakt. Ik heb mij bereid verklaard na zijn vakantie nog een keer naar Leeuwarden terug te keren teneinde aan de door ons besproken gedachten een concrete invulling te geven. Ik zie uw uitnodiging voor dat tweede gesprek gaarne van u tegemoet. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED. JOHN L. VAN DER HEYDEN. Vice President. Bijlage: Interne beleidsnota FRIESLAND BOPPE d.d. 9 augustus 1999. P.S. Mijn excuses voor enkele typefouten. Het stuk is in sneltreintempo geproduceerd.