Readers Digest. T.a.v. J. Verheul. Hogehilweg 17. 1101 CB AMSTERDAM. Datum: 5 november 1996. Betreft: WANBETALING Kenmerk: ICB/RD961105. Geachte heer Verheul, Met grote verbazing nam ik heden kennis van bijgaande betalingsherinnering. Ik sta bij uw bedrijf bekend als een van uw meest gewaardeerde klanten. U ontvangt derhalve hiermede uw acceptgiro met het opschrift 'wanbetaling' retour. Ik beschouw dit als een zeer ernstige aangelegenheid. Op 17 oktober jongstleden heb ik het betreffende pakketje met muziekcassettes retour afzender gezonden met de mededeling dat ik om CD's had verzocht. Het pakket heb ik aangeboden bij het postagentschap Zijpendaalstraat 142, 6535 PZ Nijmegen. Uw CD's heb ik echter nog niet ontvangen. Ik verwacht omgaand van u een schriftelijke verklaring omtrent deze betreurenswaardige aangelegenheid. Mocht u in de toekomst ooit een ommissie van mijn zijde constateren, dan sta ik u toe mij telefonisch te benaderen. Op deze wijze wens ik echter NIMMER MEER te worden aangesproken. Ingeval u desondanks in gebreke zult blijven acht ik mij genoodzaakt u in het vervolg mijn door u opgeëiste tijd in rekening te brengen op basis van de door mij gehanteerde tarieven. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN. Oprichter Instituto Cervantes Benelux.

14 NOVEMBER 1996 UW KENMERK BEVESTC TER ATTENTIE VAN READERS DIGEST

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN