VERTROUWELIJK EN PERSOONLIJK. De heer Ed Nijsten, huisarts te NIJMEGEN. Datum: 22 juli 1996. Betreft: VERTROUWENSRELATIE Kenmerk: ICB/huisarts960722. Geachte heer Nijsten, Hiermede deel ik u mede dat ik er ernstig bezwaar tegen aanteken dat u mij hedenmiddag zonder zorgvuldige diagnosticering en kennisname van de feitelijke omstandigheden een onjuiste medicatie heeft verstrekt. Dit heeft de vertrouwensrelatie arts-patient ernstig geschaad. Een soortgelijke foutieve diagnosticering heeft in de maand mei 1993 reeds tot ernstige maatschappelijke problemen geleid. Teneinde verdere precedentwerking te voorkomen en u alsnog in de gelegenheid te stellen het geschonden vertrouwen te herstellen kunt u zich hiertoe uitsluitend wenden tot de Minister-President van de Staat der Nederlanden. Zijn telefoonnummer is *******. Ik heb de Heer Kok hedenmiddag per fax een afschrift van dit schrijven doen toekomen. Hoogachtend, J.L. van der Heyden

12 SEPTEMBER 1996 UITNODIGING AAN MIJN VROEGERE HUISARTS IN DE KEIZER KARELSTAD

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN