17 december 1999. Betreft: KONINGSCHAP EN TRANSPARANTIE Kenmerk: JH/LH991217. Dear Elizabeth, Donderdag 16 december 1999. Vandaag valt mijn oog op het bericht: Kok: Koningschap moet moderner. In dit verband breng ik mijn "kerstgedicht" in herinnering van 24 NOVEMBER 1998. Liefde is... ...samen in het bubbelbad Ik heb inmiddels heel wat dames in het bubbelbad gesproken. Dikke en dunne, van alle soorten en maten. Maar enkele verstandige woorden heb ik amper kunnen wisselen. Hoe Wim Kok binnen dit kader aan een bubbelbad denkt is mij nog niet bekend. Ik denk dat hij daarover Het Beste met Rik Felderhoff kan gaan praten. Rik heeft lang niet meer iets van zich laten horen sinds ik hem aan de Televisier-ring heb laten helpen en JEROEN KRABBÉ de domste uitspraak van de eeuw had gedaan. Zij rol als Willem van Oranje onwaardig. 13.30 Gebeld met belastingdienst particulieren buitenland in Heerlen. Mijn aanvraag vrijstelling loonbelasting is toegekend. Bericht is onderweg. Lees verder in Plus Ultra 6:

"Zaterdag 21 oktober1995. Volledige rustdag. Spaanse concepttekst Plan de Empresa gisteren aan Ida overgedragen. Gisteravond leuke feestavond. Gesproken met Oscar Pronk en zijn vriend Maurice. De vader van Maurice is eigenaar van een aantal golfbanen in de omgeving van Marbella. De vader van Oscar is een broer van onze minister van ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk. Vandaag is het idee bij me opgekomen om een Fondo Cervantes Benelux op te richten. Eenieder die sympathiek staat tegenover het doel van de stichting kan hierin een bijdrage storten. Wellicht is er vanuit ontwikkelingssamenwerking ook nog wel geld beschikbaar."

In ieder geval moeten we Jan Pronk in verband met het bovenstaande nu ook inschakelen bij de organisatie van het Congres. Hij heeft nu een eigen web-site waarop hij zijn kerstkaarten verstuurd. 15.00 "Plus Ultra 1 t/m 6" samengevoegd tot 1 document van 182 pagina's. Ontving ook brief van Tjitse Breuker met "Kort verslag van de besprekingen, gehouden op 28 juni 1988 te Madrid over Nieuw Elan - Spanje.

Aanwezig: van de zijde van Spaanse werkgevers (CEOE):
Jimenez Aguilar - secretaris generaal (verwelkoming)
Sanchez Fierro, Julio - gastheer, directeur soc. zaken
Sampedro Criado, Julio - waarschijnlijk projectleider, 33 jaar bij Philips gewerkt
Paloma Adrados Gautier - medewerker
Morevo Pivero - medewerker

van Nederlandse zijde:
Mr.Tj. A.Maris
J. Minderhout - sociaal attaché, Ambassade Madrid
J. van Baal - Minister van Sociale Zaken ESF-expert
Drs. R.J. Glaser

- Naast Sanchez Fiero zijn ook de anderen zeer positief over een gezamenlijk projekt Nederland-Spanje. De aanwezigen wensen de plannen uit te werken en dat wordt staande de vergadering verricht.
* Het idee is om op 1 jan.1989 met een trainingsprogramma in Madrid te starten.
* De problemen m.b.t. de aanpak van structurele werklozen en tegelijkertijd een tekort aan managers is minstens zo nijpend als in Nederland.
- Van de Nederlandse Overheidszijde is benadrukt dat een samenwerking op dit vlak positief wordt ervaren.
- Gezamenlijk dient met de Europese Commissie te worden overlegd opdat het ESF mee kan financieren.
- In bijlage staat een actielijst.

Gezamenlijk is een bezoek gebracht aan Perez Infante, directeur-generaal Werkgelegenheid en twee medewerkers. Van Spaanse overheidszijde bestaat ook grote belangstelling. N.a.v. de discussie is een concept-aanvraag om bijstand uit het ESF ingevuld. Afgesproken is dat vóór 30-6 de C.E.O.E. een aanvraag zal indienen bij Perez Infante. N.a.v. de komende discussies kan nog het één en ander worden bijgesteld.

Drs. R.J.Glaser, Madrid, 28 juni 1988.

Aktielijst Aktie door: dhr. Hagendoorn, dhr Maris, dhr. Glaser, dhr.de Haan

1. Zo snel mogelijk zal op 3 à 4 A4-tjes worden gezet welke onze ideeën zijn m.b.t. het programma in het Engels.
- Wat is het trainingsprogramma Grosso Modo?
- Waarin verschilt het gemeenschappelijke programma met andere projekten?
- D.w.z. een korte toelichting n.a.v. de door dhr. Hagendoorn reeds in telegramstijl neergezette ideeën opgenomen in de concept-aanvrage.
- Kostenplaatje i.v.m. o.a. de berekening van de Spaanse financiering/uitkeringen tellen mee bij nationale financiering.
- De N.E. ideeën zoals die ontwikkeld zijn en nog niet in de brief van Sanchez van 25/5 zijn opgenomen, dienen vermeld te worden.

2. Contactpersoon op dit moment is Paloma. Aan haar dient gezonden te worden: cursusboekjes en al het ander materiaal in het Nederlands (Hagendoorn)

3. Paloma zal geïnformeerd worden op welke wijze de Nederlandse Overheid reeds in projekten financiert indien informeel bekend is dat een projekt door het ESF gefinancierd wordt. (van Baal).

4. dhr. Minderhout zal de ambassadeur, de club van Hollandse zakenlieden, en De Kamer Nederland - Spanje informeren over dit projekt. In het najaar volgt een voordracht voor de twee laatstgenoemde clubs. (Minderhout)

5. Ned. D-G Werkgelegenheid krijgt nog een BEDANKBRIEF en een uitnodiging om de Baak te bezoeken.

6. Van de zijde van de Baak zal van Hede, de Koning etc. op de hoogte worden gesteld van de plannen. Het gaat hier om een samenwerkingsprojekt van nationaal Spaans en nationaal Nederlands belang. Van Baal wordt op de hoogte gehouden. In eerste instantie zal getracht worden "nationale" financiële middelen te genereren. (Maris, Glaser)

7. Vervolggesprek 11 juli om ± 12.00 op de Baak met Sanchez Fierro en Sampre de Grido (Sampedro Criado, JH) over de inhoudelijke kant van het projekt. De heer van Baal is ook aanwezig. (Maris, Glaser, van Baal, Hagendoorn, de Haan)

8. Dhr. van Baal en dhr. Minderhout krijgen de relevante correspondentie (a.u.b. zenden copie van de brief en bijlage van 27/5 aan S.Fierro). (Hagendoorn)

9. Van zowel Spaanse als Nederlandse zijde wordt nagedacht over de Terms of Cooperation tussen de Baak en de C.E.O.E. en op 11 juli zal deze besproken worden. (Maris, Glaser)

10. Op12 juli is er een eerste, informatief gesprek met Dominiquez (René zal wel Domínguez hebben bedoeld, JH) van de Eur. Cie.

Drs. R.J.Glaser, Madrid, 28 juni 1988."

Leuk om onze goede oude kameraad Ed Hagendoorn ook weer eens terug te zien. Hij zal het wel weer druk krijgen in de komende maanden. Als ik mij niet vergis heeft hij ook een juridische achtergrond die hem goed van pas kan komen. Zo is bovenvermeld stuk tevens vergezeld van een kopie van een door Annet de Jong handgeschreven begeleidende brief met als tekst: "11/1/89. Tjitse, - Zojuist is het bericht gekomen dat het hele bezoek van Perez Infante is afgelast! - In overleg met Frans de Haan willen we ons teamoverleg verhuizen naar vrijdag 20 januari om 11.00 uur, bij mij thuis. Annet." Ik heb de driver van de printer nog niet ontvangen. Ik zal de heer Breuker mijn reactie op zijn schrijven doen toekomen en jou hieromtrent berichten. With Love Again!

19 DECEMBER 1999 THE LADY STRIKES AGAIN

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN