1.1.2a.2.10.7 Maria Isabella van der Heyden , VChr 6 apr 1671, Roermond Death 20 jun 1726, Roermond
Echtgen. Judocus Meyer, M
Death 31 maa 1743, Roermond
Occ J.U.L., advocaat.
Vader Frederik Meyer, M
Moeder Adriana Scheyven, V
Marr 19 jun 1699, Roermond
 

1.1.2a.2.10.8 Everardus Petrus van der Heyden Senior , M

Chr 25 aug 1674, Roermond Burial 17 feb 1684, Roermond
Casparus Comans, pastoor van Roermond, tekent in het overlijdensregister 1684-1692 op: 17 Febr. 1684 "door mij begraven het kint van Mevrouw van der Heyden in onsen kerck."
 

1.1.2a.2.11 Jacobus van der Heyden , M

Death ca 1716 Occ Drossaard van het Ambt Montfort 1681-1716
Ook voorkomen in de doopregisters van Nijmegen als Jacobus Franciscus en Jacobus Franciscus Xaverius. Drossaard van het Ambt Montfort 1681-1716, als zodanig aangesteld door de Prins van Oranje, na de dood van zijn broer Gerardus van der Heyden.

Uit een proces dat Jacob van der Heyden, drossard van het Ambt Montfort, 1696-1697 tegen de Heer Peter Ruyl "Rentmeester van Syne Brittannische Majesteyts Domeinen der stadt Grave, lande van Cuyck, en Middelaer" had te voeren, blijkt, dat hij op 5 mei 1692, toen hij te Grave voor Jonkheer Louis van Montfort, Drossaard te Middelaer, borg was gebleven, zijn domicilie had gehouden op het Huis Heijendael onder Nijmegen, en toen niet de bediening van zijn Drossaardambt had uitgeoefend, "mits dat hij hetselve overgelaeten hadde ofte tunc temporis gecedert aen den heere N. van Aefferden, ende denselven daervan tot Momfort (Montfort) gestelt in volle possessie mit alle privilegiën, recht ende gerechtigheydt daervan dependerende".

Ik citeer hieronder uit mijn persoonlijk dagboek 'Plus Ultra' d.d. 26 januari 1995:

"Heyendael

In een stuk van Professor Du Moulin over de voorgeschiedenis van het Landgoed Heyendael lees ik dat men de naam Heijingendaell voor de eerste maal in een Latijnse schepenacte ontmoet, gedateerd op de dinsdag na de derde vastenzondag van het jaar 1532. Deze acte handelt niet over Heyendael zelf, maar over een stuk land dat aan de Hatertseweg grenst en de naam 'Heijingendaell' heeft. Du Moulin stelt:

"Het handschrift laat twee lezingen toe - door een stuk grond dat aan een zekere Henricus ingen Daell toebehoorde".

Ik heb een derde lezing. Wellicht is de naam onduidelijk geschreven en moet voor de tweede -i- van het woord -de- gelezen worden. Dan staat er: Heijdendaal. Willem Frederik van der Heijden (1880-1961) vestigde zich op 13 januari 1921 aan de Hatertseweg 213, na 12 dagen een onderkomen op nummer 215 te hebben gehad. Volgens natuurwetten trekken mensen terug naar de geboortegrond van hun voorouders. In het Oud Archief Nijmegen (OAN) nr. 2182 , uit de periode 1652-'55, komt het goed voor onder de naam Heijnsdal. In 1659 komt Heyendael voor onder de naam "Matthijs Clabbershoff". Matthijs is een veel voorkomende naam binnen het Geslacht Van der Heijden. In de RBS-boeken van de gemeente Hien en Dodewaard uit de periode 1701-1709 wordt er gesproken over een Thijssen van der Heijden. Een van de zonen van Floris van der Heijden uit Dodewaard (1754-1821) heet Matthijs. Deze naam heeft zich in de desbetreffende familietak vervolgens doorgezet, zoals dat ook het geval is met de voornamen Floris en Leendert. Ik sluit dus niet uit dat Matthijs Clabbers een Van der Heijden was.

Du Moulin schrijft:

"In 1662 blijkt Matthijs Clabbers, die in 1616 met Ottgen van Dusseldorp in het huwelijk trad, te zijn overleden. Een zekere Jan Wemmers kan dan rechten op de boedel van Matthijs Clabbers doen gelden, wat hem echter ook in moeilijkheden schijnt te brengen". Op 13 februari van dat jaar 'wijsen de heren schepenen voor regt' in een zaak tussen Johan Wemmers en Gerritjen Janssen, weduwe van Zaliger Jan de Bruijn.

Er bestaan ook familierelaties met leden van de familie de Bruijn in Herveld in de Betuwe, het dorp waar een tak van de Nijmeegse Van der Heijdens ruim tweehonderd jaar is gevestigd.

Het duurt nog tot 1664 voordat Johan Wemmers de onroerende goederen van de weduwe van Matthijs Clabbers te koop stelt. Voor de somma van fl. 3.300, wordt Johan Bors eigenaar van dit grondbezit. Du Moulin verhaalt dat Heyendael in 1705 nog in het bezit is van de familie Bors. ORAN, nr. 1901: Christina Bors en haar man Jacob van der Heijden, drossart des ampten Montfort' dragen op 10 decmeber van dat jaar een groot bezit aan huizen en landerijen over aan hun vier kinderen gezamenlijk en laten dit transport offcieel registreren.
Echtgen. Christina Bors, V
Birth ca 1648, Nijmegen
Vader Johan Bors, M
Moeder Hendrina de Roy, V
Marr 1679, Nijmegen
Kinderen Hendrina Maria, V
Jacobus Franciscus Xaverius, M
Jacobus Ignatius, M (-1743)
Maria Cecilia, V
Joanna (Maria), V

1.1.2a.2.11.1 Hendrina Maria van der Heyden , V

Chr 22 aug 1682, Sint Christoffel te Roermond
Echtgen. Johannes Zacharias in der Maur v. Strelbourg, M
Marr 28 apr 1700, Roermond
 

1.1.2a.2.11.2 Jacobus Franciscus Xaverius van der Heyden , M

Chr 23 mei 1684, Nijmegen (Jezuïetenkerk)
 

1.1.2a.2.11.3 Jacobus Ignatius van der Heyden , M

Chr 25 sep 1685, Nijmegen (Jezuïetenkerk) Death 7 jan 1743, Montfort Limburg Occ Drossaard
Drossaard van het Ambt Montfort 1716-1743. Scholtis van Echt 1718-1728.

Jacobus Ignatius van der Heyden was in 1718 en voorgaande jaren in proces met de pachters van de twee leenroerige hoeven genaamd "Genouwen" te Sint Odiliënberg over het weiden van de schapen; en in 1719 (toen hij ook scholtis van Echt was), met de rentmeester van de Vrouwe Abdis van het Munster te Roermond; in 1724 met de grootgeërfden van Linne en in 1736-1737 met Franciscus Ludovicus Sanguessa, bisschop van Roermond.

Op 20 november 1715 kocht hij van de echtelieden Jacobus Verwijns en Anna Mertens twee huizen of gehuchten met moeshof en land daarachter groot te samen ongeveer een half boender te Swalmen op de Leucker gelegen. Op 4 april 1737 verbond hij zijn hof te Merum ten behoeve van Jacobus Ludovicus Rulkens, tot supplement van diens geestelijke titel, om daarop gewijd te kunnen worden.

Ik vervolg hieronder mijn fragment uit 'Plus Ultra' d.d. 26 januari 1995:

"In 1719 vindt een nadere boedelscheiding plaats, waarbij Heyendael aan Jacob Ignatius van der Heijden toevalt (ORAN, nr. 2092, fol 43), deze is inmiddels zijn vader in het Montfoortse drostambt opgevolgd. In het protocol van bezwaar, waarin dit ligt vastgelegd, staat in de kantlijn het landgoed - met nog andere - omschreven als 'eenige slechte landerien van de Heijde gemaeckt'.

Jacob van der Heijden junior kan het op den duur financieel niet rooien. Hij is nog maar nauwelijks alleenheerser of een schuldeiseres uit de stad, Mejuffrouw Cunera Heijmans, weduwe en boedelhouderesse van 'wijlen deser Stads en Quartiers drukker Abraham van Wesel', laat op 25 december 1721 beslag leggen op al zijn goederen". Nota bene op eerste kerstdag! Du Moulin noemt het een kordaat optreden van de drukkersweduwe."

Zo teruglezend heb ik vastgesteld dat ik mij van enige subjectiviteit in de notitie van 26 januari 1995 niet heb kunnen onthouden. Ik vervolg in dit stuk alsvolgt:

"Het is niet onmogelijk dat hierop, zoals van Schevichaven vermoedt, executie is gevolgd. De overdracht van de overige familieleden aan Jacob van der Heijden junior, die reeds in 1719 had plaatsgevonden, is in 1722, vier maanden na het lafhartige optreden van de drukkersweduwe, officiëel geregistreerd en reeds op 27 mei daaraanvolgend wordt Heyendael aan de gezusters Sara en Maria Margaretha Schoneman verkocht. Op 25 april wordt het landgoed verkocht aan Frans Jurgens uit Oss. Zijn kleinzoon Frans was een schoolgenoot van mij op de Ds. Creutzbergschool en een klasgenoot op het Nijmeegs Lyceum." Op de groepsfoto ter gelegenheid van de "Reünie Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud 25-11-95" is Frans Jurgens aan mijn linkerzijde vereeuwigd met naast hem twee overige klasgenoten: Hans van Helden en Dick van Bruchem. Twee rijen hiervoor, zittend, geheel links, mijn oud-klasgenoot Hans Boerema.
Echtgen. Rebecca Clasina van Esvelt, V
Death 25 nov 1746, Roermond
Burial 27 nov 1746
Vader Wilhelmus van Esvelt, M
Moeder Maria Elisabeth Heerman de Randenbroeck, V
Marr 1730
Kinderen Wilhelmus Franciscus, M
Maria Elisabeth, V (-1733)
Anna Mechtildis, V (-1770)
Rudolphus Eugenius Stephanus, M
Joannes Baptista, M (-1800)

1.1.2a.2.11.3.1 Wilhelmus Franciscus van der Heyden , M

Chr 9 jul 1731, Montfort Limburg
 

1.1.2a.2.11.3.2 Maria Elisabeth van der Heyden , V

Chr 18 jun 1733, Montfort Death 26 jun 1733, Montfort
 

1.1.2a.2.11.3.3 Anna Mechtildis van der Heyden , V

Chr 30 jan 1735, Montfort Death 26 apr 1770, Roermond
Echtgen. Henricus Gerardus Josephus van der Renne Ridder, M
Birth 16 dec 1739, Eindhoven
Death 31 aug 1790, Roermond, leeftijd: 50
Vader Cornelis van der Renne, M
Moeder Anna Isabella van Rijswijck, V
Marr 2 apr 1766, Wessem
 

1.1.2a.2.11.3.4 Rudolphus Eugenius Stephanus van der Heyden , M

Chr 7 aug 1737, Montfort
 

1.1.2a.2.11.3.5 Joannes Baptista van der Heyden , M

Chr 2 jun 1724, Montfort Death 16 feb 1800, Roermond
Hij wordt op 13 november 1767 vermeld als peter bij de doop van zijn nicht Isabella Joanna Maria van der Renne te Roermond.
 

1.1.2a.2.11.4 Maria Cecilia van der Heyden , V

Chr 22 nov 1686, Nijmegen (Jezuïetenkerk) Occ Ursuline te Düsseldorf
 

1.1.2a.2.11.5 Joanna (Maria) van der Heyden , V

Chr 11 aug 1688
Echtgen. Antonius Maximilianus van den Poll, M
Marr 17 okt 1706, Nijmegen (Jezuïetenkerk)
 

1.1.2b Arnold van der Heyden drost* (Zie boven)

Echtgen. Wendelina Canis, V
Death 1 mei 1636, Doetinchem
Vader Gijsbert Canis, M
Moeder Lutgardis Jordensdochter van Melen, V
Marr 1598
Kinderen Gijsbert, M (1598-1663)
Angela, V (-1669)
Elisabeth, V (-1681)
Jan, M

Andere echtgenoten: Engelberta Meyerinck

1.1.2b.1 Gijsbert van der Heyden , M

Birth 1598 Death 22 feb 1663, Doetinchem, leeftijd: 65 Occ Licenciaat in de rechten


Ook Gisbertus genaamd. Heeft zich geplaatst in het Graafschap Zutphen en won een zoon. Beleend met Zelle na de dood van zijn halfzuster Gerarda, weduwe van Jorden Canis, 29 januari 1625, met het goed Venhuysen, Hummelo 1627.

Arndts zoon Gijsbert koos aanvankelijk Doesburg tot woonplaats en schaarde zich pas even vóór 1628 bij zijn familie. De Van der Heydens woonden er rond 1630 o.a. in de Hamburgerstraat, één der hoofdstraten. In 1647, toen zijn laatste kind geboren was, kocht Gijsbert het 'Voorsten Spycker' te Doesburg, waar zijn schoonfamilie woonde, om pas rond 1660 weer in Doetinchem terug te keren. Hij en zijn vrouw overleden er allebei.
Echtgen. Richarda van Beuckevoort, V
Birth 1596, Doesburg
Death 22 feb 1674, Doetinchem, leeftijd: 78
Vader Adriaen van Beuckevoort, M
Moeder Wendela Haeck, V
Marr 1630, Doesburg
Kinderen Joannes Everhardus Canisius, M (-1711)
Arnoldus, M
Adrianus, M (-1662)
Petrus, M (-1714)
Wendelina, V (-1662)
Johanna Elisabeth, V (-1665)
Maria Lucia, V (-1712)
Joannis Henricus Gijsbertus, M (-1683)Vorige * VolgendeInhoud * Index * Familienamen * Neem contact op met