18 mei 1995. Geachte redactie, Ik bevestig de ontvangst van uw standaardbrief d.d. 15 mei 1995. Gaarne verzoek ik u mij een wat genuanceerdere motivering te geven voor het niet plaatsen van mijn ingezonden stuk. Het is mij bekend dat journalisten van uw blad enige tijd geleden fl. 30.000,- hebben geboden voor informatie m.b.t. mijn achtergrond. Deze informatie heb ik ontvangen van de heer Drs. Breuker te Groningen, met wie ik het contact ogenblikkelijk daarna heb verbroken en heb geadviseerd deze actie van uw journalisten ogenblikkelijk aan de Officier van Justitie te melden. Gaarne op korte termijn een inhoudelijke motivering. Met hoogachting.

12 JUNI 1995 NU BRAND WEER!(1) TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF