TELEFAX Bestemd voor: De heer G. Görtemöller. Betreft: VOORTGANGSRAPPORTAGE Afzender: J.L. VAN DER HEYDEN. Datum: 1 augustus 1997. Tijd: 14.30 uur. Aantal pagina's: 3.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste George, Op deze historische dag - het is voor mij precies een jaar geleden dat ik een kaars in Canterbury Cathedral heb ontstoken - wil ik je graag langs deze weg van mijn laatste ontwikkelingen sinds april in kennis stellen. Tijdens mijn reis in Engeland, van 17 tot en met 30 april, heb ik mijn bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk gedelegeerd. Ik heb daar het signaal doorgekregen om nog even terug te gaan naar de Benelux om hier de zaak van de grond te krijgen.

Daartoe heb ik - uit strategische overwegingen - een appartement op het Neude, te Utrecht betrokken, niet ver van het Domplein, waar mijn Spaanse naamgenoot is gevestigd. Ik werk nu met het volgende actieplan: 1. Aantrekken venture capital/participanten. 2. Aanstellen Commercieel Manager en Management Team. 3. Uitbreiding Bestuur Stichting Cervantes Benelux (tijdelijk). 4. Omzetting Stichting Cervantes Benelux in European Cervantes Foundation. 5. Opbouw Cervantes Recruitment & Selection op Luchthaven Schiphol. 6. Opbouw Cervantes Education & Training. 7. Ontwikkeling trainingsprogramma ten behoeve van personeel Luchthaven Schiphol. 8. Aanstelling landenmanagers.

De ontwikkelingen zijn alsvolgt:

1. Aantrekken venture capital/participanten
Het NeBIB is zeer actief. Bijgaand ontvang je de profielgegevens uit de NeBIB-nieuwsbrief nummer 3 - juli 1997. De volgende financiers kunnen aantrekkelijk zijn: 103, 118, 125, 128, 132, 143, 145, 147, 149, 150, 152, 158, 164, 165, 166 en 170. Ik zal dit aan het NeBIB melden. Voorts ben ik tijdens een NeBIB-borrel te Loosdrecht ook in contact gekomen met de heer R.L. de Jong Leusden. Hij zal trachten partijen uit de uitzendbranche om de tafel te krijgen teneinde gezamenlijk te gaan participeren in Cervantes Recruitment & Selection B.V. Tevens heb ik Mevrouw M.E. van Putten-Cleveringa te Leusden toegestaan namens mij met de heer De Jong in contact te treden. Aangaande de opbouw van Cervantes Education & Training B.V. zoek ik het in de wereld van de uitgeverijen. Nog vanmorgen had ik een kort gesprek met Professor Dr J.G. Knol in Utrecht. Wij zijn ooit gezamenlijk bestuurslid geweest van de Vereniging van instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs (VBMO), een overkoepelende organisatie van erkende particuliere opleidingsinstituten. Ik heb hem voorgesteld bedrijven als Reed-Elsevier en Wolters-Kluwer hun op de Spaanstalige markt afgestemde cursusactiviteiten in Cervantes Education & Training B.V onder te brengen en tevens een aandelenkapitaal te nemen in de vennootschap van enkele miljoenen. Hij zal hierover binnenkort spreken met de heer Jaap van Loon, directeur van het ISW. Tevens zal ik de Spaanse uitgevers SM en Edelsa aanbieden in het bedrijf te gaan deelnemen. Maandag heb ik een gesprek met het NRC Handelsblad in verband met het plaatsen van een advertentie om bedrijven voor de activiteit te gaan interesseren, eventueel gekoppeld aan een PR-activiteit in het verlengde van de Government Game Competitie, waarvoor ik als boegbeeld dienst doe.

2. Aanstellen Commercieel Manager en Management Team
Ik vond het zeer prettig je afgelopen 20 juni op de Baak te treffen. Ik begrijp dat je nog steeds op zoek bent. De hoofdtaak van de Commercieel Manager dient op dit moment te zijn het regelen van de participaties. Erop toezien dat de aandelen worden volgestort en dat het gestorte kapitaal tegen het hoogst mogelijke rendement wordt weggezet, waarmee de initiële activiteiten kunnen worden bekostigd. Dit proces dient te worden bewaakt. In feite hebben we iemand nodig als Ruud van der Zalm. Idealiter zou Ruud dat eventueel in zijn vrije tijd kunnen doen. Dat is vertrouwd. Ik heb hem ooit eens ingewerkt bij de Baak en uiteindelijk is mijn bedrijf ook een kindje van de Baak, getuige de ooievaar op de brochures van De Nieuwe Economie.
Voor de goede orde meld ik je dat ik Liesbeth periodiek een korte voortgangsrapportage doe toekomen. Ik heb haar laten weten dat ik er geen enkel bezwaar tegen heb als zij met jou daarover van gedachten wisselt. Ik vind dat zelfs wenselijk. Van 17 tot 21 augustus ben ik weer in Engeland (Windsor). Ik hoop dan een goed onderhandelingsresultaat te kunnen presenteren en hoop dienaangaande ook op je medewerking te kunnen rekenen. Ik streef ernaar het bedrijf als familiebedrijf op 28 september van start te kunnen laten gaan. Dat is dus een keiharde deadline. Ik werk er hard aan en hoop dat het veld ook meedoet.

5 AUGUSTUS 1997 NRC/NEBIB TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER