TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie. Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICB. Datum: 12 april 1996. Betreft: NIETS BV. Aantal pagina's: 4.

Excellentie, Aansluitend aan mijn fax van hedenmiddag meld ik U hiermede dat de in mijn fax van 16 november 1995, 22.20 uur, vermelde heren "X" en "Y", tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de werkgroep deficiënties van de Open Universiteit te Heerlen - rond 1984 - aanwezig zijn geweest namens de door henzelf opgerichte 'Stichting Nationaal Onderwijs'. Gemelde heren hebben mijn collega Ottenhoff en mij ooit valselijk als bestuurders van die stichting bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Na afloop van die bijeenkomst te Heerlen, waarin ook de in mijn fax van vanmiddag genoemde heer Verdonck aanwezig was, hebben deze heren mij een lift gegeven. We hebben tussentijds gedineerd in een restaurant in Hasselt te België. De heren hebben de rekening voor dat diner toen door BV "B" laten voldoen. Vanaf dat moment was mijn vertrouwen in deze toenmalige "partners" verdwenen. Ik meld U dit omdat de in mijn fax van hedenmiddag vermelde Danny Leclere volgens § 6.6.2.7. afkomstig is uit Hasselt en zijn liquidatie nooit is opgelost. De liquidatie van Leclere wordt in het rapport in één adem genoemd met de liquidatie van Jacob Adriaan van der Heijden (in het rapport onder § 6.6.2.8. met 'Van der Heiden' aangeduid). Volgens het rapport is niet gebleken dat J. van der Heijden als informant werkzaam was. De heer Kray kan de rijksrecherche hieromtrent wellicht meer informatie verschaffen. Bijgaand ontvangt u ter illustratie mijn tekst 'En un lugar de La Mancha......', die ik eergisteren aan de heer Kray heb doen toekomen. In het kader van de staatsveiligheid beschouw ik het als een erekwestie om u dit te melden. Ik wens u geluk met de in principe toegezegde capaciteitsuitbreiding. Ik ben hier ook zeer gelukkig mee. Hoogachtend, J.L. van der Heyden.

13 APRIL 1996 VERENIGING SPAANS OP SCHOOL TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (FAXBERICHT)