J.L. van der Heijden Zwanenveld 91-21 6538 SH NIJMEGEN Tel. 080-447203 TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Binnenlandse Zaken Zijne Excellentie H.F. Dijkstal Telefaxnummer: 070-3639153 Afzender: J.L. van der Heijden Betreft: Uw brief SG95/U179/Instituto Cervantes Benelux

Aantal pagina's: 10 Excellentie, Hiermede verzoek ik U en de overige leden van het kabinet om regeringssteun inzake het volgende: Dezer dagen ontving ik bijgaande brief van het Spaanse 'Instituto Cervantes' d.d. 10 juli 1995 met in het Spaans de volgende tekst: 'Ik richt mij tot u m.b.t. uw brieven d.d. 30 mei en 1 juni van dit jaar teneinde u op de eerste plaats de verachting van uw beroepsmatige en economische aanspraken mede te delen, en op de tweede plaats ons verzoek dat u in de Benelux afziet van het gebruik van de naam Instituto Cervantes, aangezien deze toebehoort aan het instituut dat ik vertegenwoordig, dat het depot van het registreren van het merk verrichtte op 31 januari 1992, vóór uw depot d.d. 25 maart 1992. Als gevolg van het bovenstaande en bij het niet nakomen van ons verzoek zullen wij ons verplicht voelen tot de gepaste wettelijke acties over te gaan teneinde onze belangen te beschermen." In bijgaande brief aan de Casa de España d.d. 30 mei 1995 heb ik de ontwikkeling van het Instituto Cervantes Benelux uiteengezet. In april 1992 heb ik de cultureel attaché van de Spaanse ambassade, mevrouw Alonso, en in mei 1992 de secretaris generaal van het Instituto Cervantes in Alcalá de Henares, de heer Juan Gimeno, persoonlijk op de hoogte gesteld van mijn merkdepot.

Nadien heb ik tot voor kort voortdurend last gehad van bedreigingen, berovingen en intimidaties. Het ziet er naar uit dat het Spaanse Instituto Cervantes het merkdepot te kwader trouw met terugwerkende kracht heeft gedeponeerd nadat ik hen van mijn beleidsplan in kennis had gesteld. Ik laat dit thans uitzoeken. Om twee redenen kan ik momenteel niet aan de operationalisering van het Instituto Cervantes Benelux meewerken:

1. Gezien mijn toezeggingen aan veiligheidsfunctionarissen hiermee eerst per 1 oktober 1996 te beginnen;
2. Gezien het advies van mijn behandelend arts om eerst mijn traumatische ervaringen uit het verleden te verwerken.

Ik ben echter van mening dat er thans zwaarwichtige belangen op het spel staan, met name voor het bonafide Nederlands-Spaanse bedrijfsleven en Nederlandstalige hispanisten. Ik verzoek U met klem om uw medewerking. Hoogachtend.

Bijlagen: 1. Brief Instituto Cervantes, Alcalá de Henares, d.d. 10 juli 1995; 2. Mijn brieven aan de Casa de España d.d. 30 mei en 1 juni 1995; 3. Herregistratie woordmerk INSTITUTO CERVANTES in de Benelux.