MINISTER JAN KEES DE JAGER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, de Heer JAN KEES DE JAGER

PRINSJESDAG 2011

Datum: Donderdag 14 oktober 2010 Betreft: GELUKWENS BENOEMING Kenmerk: 20101014JHBiza Geachte Heer De Jager, Langs deze weg wil ik u als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux van harte gelukwensen met uw herbenoeming tot MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Momenteel vervul ik de functie als voorzitter van de STICHTING CERVANTES BENELUX.

Ten behoeve van deze stichting heb ik reeds vanaf 1996 een correspondentie lopen met uw voorgangers inzake een vordering van 35 miljoen euro in het kader van de voormalige Tip-, toon en voorkoopgeldenregeling van het MINISTERIE VAN JUSTITIE. Terzake geef ik u een opsomming in chronologische volgorde van de brieven die ik uw voorgangers ZALM en BOS heb doen toekomen: 19 NOVEMBER 1996 VORDERING (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 22 NOVEMBER 1996 NIEUW BEDRIJF TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 22 NOVEMBER 1996 NÓG EEN NIEUW BEDRIJF, 27 NOVEMBER 1996 AANDELENTRANSACTIE TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (voor de goede orde zij hierbij vermeld dat ik in die periode contact heb gelegd met PRINSES DIANA in het VERENIGD KONINKRIJK), 28 NOVEMBER 1996 UITSTAANDE VORDERING (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 30 DECEMBER 1996 UITSTAANDE VORDERING (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 30 DECEMBER 1996 SPECIFICATIE TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 27 JANUARI 1997 BETALING OP REKENING 66834465 VAN DE NATIONAL WESTMINSTER BANK TE FOLKESTONE (Of die betaling ooit heeft plaatsgevonden is mij niet bekend aangezien mijn Britse partner inmiddels is overleden en ik daar vanaf 1 SEPTEMBER 1997 uitsluitsel zou hebben gekregen volgens haar lijfwacht op ETON COLLEGE. Dat dienen wij dus samen nog na te trekken), 27 FEBRUARI 1997 FAXBERICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 1 JANUARI 2001 ACHT JAAR PAARS EN ORANJE TER TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 21 FEBRUARI 2001 PAARSE WENSEN TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 22 MEI 2002 OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER GERRIT ZALM VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER WOUTER BOS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, en 3 NOVEMBER 2009 BETALINGSHERINNERING 2 TER ATTENTIE VAN MINISTER WOUTER BOS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Nu u met uw nieuwe ministersploeg aan het werk gaat verzoek ik u met klem terzake onmiddellijk schoon schip te maken. Er zijn twee mogelijkheden: A. De rekening is in februari 1997 betaald aan de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES in LONDEN. In dat geval verzoek ik u mij het bewijs daarvan te overleggen. B. De rekening is nog niet betaald. In dat geval verzoek ik u het bedrag van 35 miljoen euro (afgerond) per direct in overleg met uw MINISTER-PRESIDENT over te maken op rekeningnummer 4729266 van de STICHTING CERVANTES BENELUX te Nijmegen. Voor de klaarblijkelijk broodnodige TRANSPARANTIE treft u deze correspondentie ook op mijn website aan. Y ahora lo toca a Usted, om het eens in het Spaans tot uitdrukking te brengen. Bijgaand ontvangt u een CD met het interview van CONSTANTINO DE MIGUEL van RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP uit het voorjaar van 1989 met de titel EXPERIENCIAS HOLANDESAS dat ik in die tijd voor mijn toenmalige werkgever DE BAAK in NOORDWIJK heb afgegeven waardoor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en zijn oprichter een wereldwijde naamsbekendheid heeft verworven. Dit houdt in dat ik inmiddels meer dan 21 jaar op wereldwijde schaal verantwoordelijkheid voor deze zaak heb genomen. Ik hoop van ganser harte dat u aan dit beleid een succesvol vervolg zult geven. Mocht het bovenstaande nog vragen bij u oproepen dan ben ik graag bereid om naar Den Haag te komen voor een persoonlijk onderhoud.

HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN

P.S. MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE heb ik een kopie van dit schrijven doen toekomen. Bovendien verzoek ik u om een ontvangstbevestiging van deze zending.

4 NOVEMBER 2010 Ontvangen:

Ik citeer: "Geachte heer Van der Heyden, Met uw brief van 14 oktober wenst u minister De Jager geluk met zijn herbenoeming tot minister van Financiën. Ook refereert u aan een vordering die de Stichting Cervantes Benelux, waar u de voorzitter van bent, zou hebben. Ik dank u voor uw gelukwensen. Ten aanzien van de vordering die u stelt te hebben, wil ik u wijzen op voorgaande correspondentie, laatstelijk enkele weken terug. In antwoord op een aan het ministerie van Financiën toegezonden brief, door iemand anders dan uzelf, namens uw stichting, schreef ik: "We ontvingen een brief van de heer J.L. van der Heyden van het Instituto Cervantes, gedateerd 25 oktober 2009, met daarop handschreven opmerkingen van u. Dezelfde brief van de heer Van der Heyden hebben wij een jaar geleden ontvangen. Daarop hebben wij gereageerd dat de in de brief beschreven kwestie geen zaak voor Financiën betreft. Wij hebben tevens laten weten de brief door te hebben gezonden naar het ministerie van Justitie. Overigens kan ik uit de brief niet opmaken wat uw relatie is met de heer Van der Heyden. Nogmaals wil ik erop wijzen dat de in de brief genoemde kwestie geen zaak is van het ministerie van Financiën. Als u van mening bent dat u onrecht is aangedaan en dat de Nederlandse Staat u genoegdoening of een geldbedrag is verschuldigd, kunt u daarover de instanties die er rechtstreeks bij betrokken zijn aanspreken, danwel een zaak aanhangig maken bij de rechter." Om een herhaling van zetten te voorkomen, beschouw ik hierbij de correspondentie over dit onderwerp met u als beëindigd. Het ministerie van Financiën kan u in genoemde kwestie niet verder helpen. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, R. Dolstra Directeur Directie Communicatie"

MAANDAG 26 MAART 2012 Ik wil hierbij benadrukken dat terzake uitsluitend de voorzitter en de secretaris/penningmeester van de STICHTING CERVANTES BENELUX gerechtigd zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen en mededelingen te doen.