De heer Johan L.L. Agricola Kasteel Landgoed Engelenburg EERBEEKSEWEG 6 6971 LB BRUMMEN Datum: Vrijdag 13 november 2009 Betreft: STICHTING CERVANTES BENELUX Kenmerk: 20091113SCBKLE Geachte Heer Agricola, Aansluitend aan mijn brief HERFST OP DE ENGELENBURG d.d. ZATERDAG 10 OKTOBER 2009 onder kenmerk 20091010JHKLE bericht ik u alsvolgt. Afgelopen zaterdag 31 OKTOBER 2009 trof ik in mijn postbus te Utrecht aangehecht bericht aan van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland d.d. 9 OKTOBER 2009 onder kenmerk K37JOO.

Hieruit blijkt dat de heer ANDRÉ VELTMAN als vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van ABN AMRO als bestuurslid van de STICHTING CERVANTES BENELUX is uitgeschreven. Dit heeft twee consequenties:

1. De Raad van Bestuur van ABN AMRO kan thans zonder inmenging van de STICHTING CERVANTES BENELUX in overleg met DE NEDERLANDSE REGERING gaan werken aan de door mij eerder voorgestelde Transatlantische BANK CERVANTES.
2. De heer VELTMAN kan nu geen aanspraak maken op het nieuw te vormen stichtingskapitaal.

Een bericht van gelijke strekking heb ik op 3 NOVEMBER 2009 verzonden aan de NEDERLANDSE MINISTER VAN FINANCIËN, de heer WOUTER BOS, op wiens verzoek ik dit weer op 11 NOVEMBER 2009 heb doorgestuurd naar Minister ERNST HIRSCH BALLIN van JUSTITIE. Aangezien ik van u op mijn brief van 10 OKTOBER 2009 nog geen reactie heb ontvangen heb ik postbus 689 in Utrecht aangehouden "for the time being". De omstandigheden zijn thans echter optimaal om een nieuwe start te maken met de STICHTING CERVANTES BENELUX. Gezien de zijdelingse betrokkenheid bij deze stichting van de vorstenhuizen van NEDERLAND, BELGIË, LUXEMBURG, SPANJE en het VERENIGD KONINKRIJK lijkt mij DE ENGELENBURG de meest geschikte lokatie om de STICHTING CERVANTES BENELUX statutair te vestigen. Ik verzoek u hiermee mij deze eer te vergunnen. Ik ben bereid in onderling overleg tot wijziging over te gaan van de statuten en de aanstelling van een volledig nieuw stichtingsbestuur. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, STICHTING CERVANTES BENELUX J.L. VAN DER HEYDEN Alleen/zelfstandig bevoegd

10 JANUARI 2010 THE SCOTTISH EXPERIENCE TER ATTENTIE VAN DE HEER JOHAN L.L. AGRICOLA KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN (NEDERLAND)