FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De MINISTER VAN FINANCIËN De heer WOUTER BOS Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: Dinsdag 3 november 2009 Betreft: BETALINGSHERINNERING 2 Kenmerk: 20091103SCBFIN Geachte Heer Bos, Aansluitend aan mijn BETALINGSHERINNERING 1 d.d. 25 OKTOBER 2009 onder kenmerk 20091025SCBFIN bericht ik u alsvolgt. Afgelopen zaterdag 31 OKTOBER 2009 trof ik in mijn postbus te Utrecht aangehecht bericht aan van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland d.d. 9 OKTOBER 2009 onder kenmerk K37JOO.

Hieruit blijkt dat de heer ANDRÉ VELTMAN als vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van ABN AMRO als bestuurslid van de STICHTING CERVANTES BENELUX is uitgeschreven. Dit heeft twee consequenties:

1, De Raad van Bestuur van ABN AMRO kan thans zonder inmenging van de STICHTING CERVANTES BENELUX in overleg met DE NEDERLANDSE REGERING gaan werken aan de door mij eerder voorgestelde Transatlantische BANK CERVANTES.
2. De heer VELTMAN kan nu geen aanspraak maken op het nieuw te vormen stichtingskapitaal als vermeld in BETALINGSHERINNERING 1.

Ik verzoek u thans vriendelijk doch dringend OMGAAND over te gaan tot overmaking van Hfl. 80.184.176,-- zijnde EUR 34.755.396,83 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 JANUARI 1997 op rekening nummer 4729266 van de ING ten name van de STICHTING CERVANTES BENELUX. De kosten die ik vanaf 1991 tot en met 1998 voor de STICHTING CERVANTES BENELUX heb gemaakt bedragen EUR 47.149,99 (op 1 SEPTEMBER 1998).

Op persoonlijke titel maak ik uitsluitend aanspraak op laatstvermeld bedrag. Na verrekening van mijn gemaakte kosten kan in nader overleg een nieuw stichtingsbestuur worden geïnstalleerd. Ik ben bereid het geheel door EEN ERKEND REGISTERACCOUNTANT te laten controleren. Hoogachtend, STICHTING CERVANTES BENELUX J.L. VAN DER HEYDEN Alleen/zelfstandig bevoegd

14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER JAN KEES DE JAGER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN