Drs Jan G. Bloem RA CMC PSOpartners BILTHOVEN Datum: Dinsdag 24 maart 2009 Betreft: DILEMMA'S TE LIJF Kenmerk: 20090324JHJB Beste Jan, Dank voor jouw reactie per email op mijn brief van vorige week maandag 16 maart. Onderstaand mijn feedback. Ik hanteer hierbij een sinds 3 maart 1993 beproefde standaardmethode door fragment na fragment op jouw schrijven te reageren.

"Heb het document nu helemaal tot mij genomen. Imposant. Kleurrijk. Vooral het stukje uit HET PAROOL trekt mijn aandacht en met name de notatie dat je 4 weken na DIANA's overlijden in het huwelijk zou treden! Het boek heb ik nog niet mogen ontvangen, hopelijk landt het een dezer dagen in mijn postbus. Ben nieuwsgierig."

REACTIE 1
Het artikel in
HET PAROOL is vooral juridisch van groot belang in verband met de CLAIM OP HARRODS in de NORTHAMPTON COUNTY COURT waarvan het dossier bij het HAAGS JURISTEN COLLEGE berust.

Van LIESBETH nog geen teken van leven ontvangen. Ik vind dat je LIESBETH meer mag dwingen om uit de kast te komen. Geen vrijblijvende briefjes sturen om een afspraak met mij te maken. Daarbij heb je verschillende opties. Ik noem er hier twee, natuurlijk zijn er meer:
1) Je gaat zelf met LIESBETH aan tafel.
2) Je benoemt mij in deze kwestie als je zaakwaarnemer, met een duidelijke (beperkte) opdracht en bijbehorende randvoorwaarden.
In optie 1 kan ik als je adviseur in het gesprek met LIESBETH naast jou aanschuiven. Ik zou ook het maken van de afspraak op me kunnen nemen, lezende dat ze niet reageert op jouw eerdere uitnodigingen. Dat houdt in: LIESBETH benaderen en een datum en lokatie inplannen."

REACTIE 2.
Ik ken haar veel te goed dat zij zich niet laat dwingen. Zij is zelf goed getraind in interventietechnieken en gewend haar eigen lijn te volgen. Telg uit een gerenommeerd Fries patriciërsgeslacht waarvan de noordelijke stijfkoppigheid spreekwoordelijk is. Nochtans was zij voor mij in november 1989 al liefde op het eerste gezicht. En daar zit natuurlijk ook gevoelsmatig een probleem. Nadat ik het contact met haar in 1993 ben kwijtgeraakt ben ik in een depressie terechtgekomen. Ik had daar nog meer moeite mee dan met mijn echtscheiding. Het was bij het hele personeel van de Baak bekend dat wij té goed met elkaar overweg konden. Dus als wij samen weer aan tafel gaan zitten zal dat verstrekkende consequenties kunnen hebben, zowel voor haar als voor mij. Mijn briefjes aan haar hebben beslist geen vrijblijvend karakter. Aangezien ik schrijf vanuit de rechtspersonen die ik vertegenwoordig ­ STICHTING CERVANTES BENELUX en INSTITUTO CERVANTES LTD ENGLAND AND WALES - alsmede als eigenaar van het handelsmerk
INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX en als zodanig juridisch collega van de KONING VAN SPANJE hebben al deze briefjes rechtskracht en kunnen in rechtbanken en op het allerhoogste juridische niveau van doorslaggevende betekenis worden.

"Daarnaast wil ik meer inzicht in de zakelijke CASE die jij met LIESBETH hebt. En waarover je duidelijkheid van haar wilt hebben. Je hebt me wel iets verteld daarover, maar nu concreet op papier zetten van jouw beeld van de CASE. Wat is jouw beeld van de fondsen die ze voor je heeft beheerd. Wat zijn de bedragen, datums, inkomsten bij benadering? Heb je documenten die als bewijsvoering kunnen dienen? Die informatie vooraf van jouw kant schetsen om het beeld in jouw en mijn hoofd helder te hebben (uitgangspositie) kan het gesprek met LIESBETH veel waardevoller maken. Wat zeker niet betekent dat jij die informatie bij het aangaan van het gesprek blootgeeft."

REACTIE 3
Die CASE betreft het project
STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 waarmee op 10 september 1996 een aanvang is gemaakt in het programma EEN AVOND AAN ZEE onder leiding van de Amerikaanse DIANA WATTS (in a name). Het onderwerp was CHANGE MANAGEMENT zoals verwoord in mijn FIRST STATE OF THE UNION aan onze toenmalige Minister-President op 19 september 1996. Op die dag heb ik eerst nog op PALEIS HUIS TEN BOSCH twee brieven afgegeven ten behoeve van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN en PRINS JOHAN FRISO (vandaar dat hij dat jaar niet op prinsjesdag aanwezig was op het balkon, naar mijn bescheiden mening). Het was de uiteindelijke strategie dat dit zou leiden tot een bijeenkomst van de vijf door mij benaderde vorstenhuizen van de BENELUX, SPANJE en het VERENIGD KONINKRIJK in de te herbouwen VALKHOFBURCHT in Nijmegen op 25 december 2000 ter gelegenheid van het feit dat 1200 jaar eerder ons aller KAREL DE GROTE in Rome tot Keizer van de Europese Unie was gekroond en waar ik - volgens afspraak - met Diana zou kunnen gaan wonen. Tengevolge van de ongevraagde interventie door de heer MOHAMED AL FAYED en zijn zoon uit Málibu is dat feest helaas niet doorgegaan. Ik heb nadien op de Baak nog de bijeenkomst MANAGEMENT MAAKT MEER KAPOT DAN JE LIEF IS bijgewoond op 13 september 1999, daags voor de opening van MUSEUM HET VALKHOF te Nijmegen door HARE MAJESTEIT DE KONINGIN als vermeld in JOINT VENTURE en 13 oktober 1999. Na deze bijeenkomst hebben HARRY STARREN en MARTIN METSELAAR in aanwezigheid van RUUD VAN DER ZALM mij verzocht de relatie met hen gedurende een half jaar te verbreken. Voordien ­ 1998 - heb ik buiten mededinging als lid van de BAAK-KRING - na enkele bijeenkomsten uit het programma Baak à la Carte - ook deelgenomen aan het BUSINESS PLAN CONTEST. Van de brieven die ik terzake van de Baak heb ontvangen tref je bijgaand kopieën aan d.d. 29-01-1998,

18-05-1998,

18-06-1998,

30-06-1998,

16-07-1998,

17-07-1998,

01-10-1998,

19-10-1998

(excuus voor de slechte printkwaliteit, nieuwe cartridge in een nieuwe printer), 27-10-1998,

29-10-1998,

01-12-1998,

10-12-1998,

22-12-1998,

04-01-1999,

01-03-1999,

12-04-1999,

19-05-1999

en 01-11-1999.

Dat BUSINESS PLAN CONTEST was een samenwerkingsproject tussen de Baak en de Utrechtse Kamer van Koophandel. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van het computerprogramma EasyStart van ProFinance Software in Woerden. Hierbij heb ik betrokken: LIESBETH HALBERTSMA (samen in de postbus, omdat ze over de sleutel beschikt), mijn voormalige studiecoördinator Peter Ottenhoff en Sylvia Tóth als vermeld in Easy Starts Cervantes Recruitment and Selection d.d. 7 augustus 1998 aan Sylvia. Het resultaat heb ik op 10 september 1998 ­ toen ik nog op de Neude woonde in Utrecht ­ aan de heer Ter Maat op de Kamer van Koophandel overgedragen en op maandag 21 september vanaf 13.30 geëvalueerd als vermeld in FINANCIËLE TRANSACTIES van die datum aan Peter Ottenhoff. Ik citeer:

15.40 Gesprek achter de rug met de heer Ter Maat van de Kamer van Koophandel. De heer Ter Maat heeft het plan uitgebreid bestudeerd en er een positief oordeel over gegeven. Vervolgens heeft het programma EasyStart een analyse-aandachtspunten geproduceerd en een analyse-inconsistente data (bijgevoegd). Ik geef hierop mijn reactie.

ANALYSE - AANDACHTSPUNTEN
H 1.0 Uitgegaan is van de Limited Company, uit te bouwen tot holding met werkmaatschappijen. EasyStart voorziet niet in die constructie. Bij het opnemen van de vijf ondernemers is het uitgangspunt dat deze ondernemers door mij worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de betrokkenen binnen de inner circle dit onderling doorcommuniceren op een zorgvuldige basis. Het is niet bekend of genoemde geïnformeerde ondernemers tot de oprichters kunnen worden gerekend. Zij worden hiermee wel hiertoe uitgenodigd. Ondernemer 1 is "samenwonend in de postbus". De symboliek hiervan betreft de bestaande vertrouwensbasis tussen ondernemers 1 en 2 op grond van de goede collegiale ervaringen in het verleden. Het plan voorziet in een huwelijk met 'de Baak'. Dit is een zakelijk huwelijk. Dit houdt overige toekomstscenario's overigens open. De vertrouwensrelatie bestaat uit het overdragen van de sleutel van de postbus, hetgeen reeds is geschied. De punten H 1.2 t/m H 1.7 zijn irrelevant, aangezien genoemde ondernemers reeds een onderneming drijven.
H 2.3 De onderneming gaat niet importeren en/of exporteren. EasyStart heeft dit geconcludeerd op basis van het feit dat uitbreiding naar het buitenland aan de orde is.
H 2.6 De administratie zal zelf worden uitgevoerd ingeval de Baak medegebruik van het computersysteem toestaat. De personeelsadministratie wordt uitbesteed.
H 3.5 Dit punt zal worden aangepast. Het verdient de voorkeur dat cliënten eerst tot de activiteit worden toegelaten na betaling van de factuur.
H 3.7 Uitgegaan is van de informatie verstrekt door makelaardij Mens te Lisse. Het verdient echter de voorkeur dat de Baak een ruimte beschikbaar stelt ten behoeve van de manager van het bedrijf en daarbij de kosten offreert. Vooralsnog is het plan gebaseerd op de voormalige situatie van Nieuw Elan aan de Parallelboulevard. De Koningin Astridboulevard heeft echter de voorkeur.
H 3.8 Dit moet wel mogelijk zijn.
H 4 Over inbreng van eigen vermogen van ondernemers 2 t/m 5 is nog geen besluit genomen. Ondernemer 1 beschikt over de rechten op het handelsmerk, persoonlijke goodwill en de auteursrechten op het boek Letters tot Diana, Princess of Wales. Een accountant dient hiervan de waarde vast te stellen en te adviseren op welke wijze dit in het bedrijf kan worden ingebracht. Dat geldt eveneens voor de vordering die de oprichter heeft op de Staat der Nederlanden. De punten aangaande privé-specificatie zijn vooralsnog irrelevant.
H 1.4 Inkomen. Dit punt verdient nadere aandacht.
De analyse-inconsistente data is volledig correct. Geboortedatum ondernemer 2: 13 september 1955. (Correctie 2 juli 2003: Uit mijn brief van 6 oktober 2000 aan Mr. G. van Amstel blijkt dat dit 13 september 1956 moet zijn). Verdere persoonlijke gegevens gaarne medewerking. Het punt H 3.6 inkoopmarkt zal ik aanpassen. Promotie en reclame, ziektekostenverzekering en overige verzekeringskosten dienen te worden vastgesteld. Dit zijn de eerste correcties vanuit de KvK. Een tweede survey dient nu door een accountant te geschieden. Ik zou het zeer op prijs stellen als jouw echtgenote nog een keer een onbaatzuchtige bijdrage zou willen leveren op dit punt. Met name ten aanzien van punt 4 en uiteraard het gehele bovenstaande verhaal. Voorts heb ik met de heer Ter Maat afgesproken een volgende adviseur eveneens het aan dit businessplan ten grondslag liggende beleidsplan te beoordelen aangaande de filosofie en bestuurlijke structuur. Voor de goede orde meld ik dat deze tekst eveneens is opgenomen in mijn rapportage aan de directie van de Baak (standaardprocedure) en ik het businessplan in het bezit van de heer Ter Maat heb gelaten.

Tijdens de prijsuitreiking in de Malietoren te 's-Gravenhage op 10 december 1998 heeft Harry Starren mij laten weten dat LIESBETH per 31 december 1998 ontslag had genomen als directeur van de Baak. Op 12 december heb ik haar laten weten dat ik ze graag heb als directeur van de holding. De BENOEMING heb ik haar op 17 december 1998 doen toekomen op een ludieke manier. Daarna ben ik op 1 februari 1999 definitief met toestemming van mijn uitkerende instantie naar Torremolinos verhuisd.

"Ik wil graag met je meedenken over de miljoenen die via het Cervantes netwerk kunnen binnenkomen. Het begint met een visie (die bouwt op dingen die er zijn en dingen die er nog niet zijn, stromingen en behoeften in de markt en dingen van jezelf en je netwerk), vervolgens een strategie (het plan hoe stap voor stap van het hier en nu naar de visie te geraken) en daarna het daadwerkelijk zetten van de stappen, het uitvoeren van de projecten en het daadwerkelijk runnen van de business. Deze aanpak ken je natuurlijk. Wat houdt je tegen?"

REACTIE 4
Dit is inderdaad een bekende aanpak. Ik herken het nog uit mijn samenwerking met JOHAN LAMAN TRIP in het kader van het blok ORGANISATIE-ONTWIKKELING. Een specialisme overigens van LIESBETH. Haar vader was hoogleraar op dat gebied op de TU Twente.

"Tijd en energie die daarvoor nodig is heb ik beschikbaar in de komende maanden. Er is daarvoor wel financiering nodig. Mijn tarief ligt tussen de 745 en 895 euro per dagdeel (exclusief BTW), afhankelijk van de omvang van de klus. Korte klussen van een of enkele dagdelen zijn hoog tarief, langlopende klussen van meerdere dagdelen kunnen tegen lager tarief. Ik heb geen idee wat jouw middelen zijn om het opbouwen van de business te bekostigen. Misschien ligt een deel van de sleutel daarvoor bij LIESBETH en de CANADESE UITGEVER van je boek?"

REACTIE 5
Ik ken inderdaad deze tarieven. Wij hanteerden ze ook tijdens mijn werkzaamheden voor Nieuw Elan/de Baak. Maar in de huidige situatie moet ik heel eerlijk zijn: Ik kan je dat niet betalen met een bescheiden uitkering van een kleine 2600 euro in de maand, waar al mijn privékosten nog afmoeten. Vanaf 1 juni aanstaande komen daar nog de huurkosten bij van mijn pied à terre in Nederland. Vanaf 1991 heb ik vanuit privé al meer dan 125.000 euro aan ontwikkelingskosten gemaakt voor de hierboven vermelde rechtspersonen die ik vertegenwoordig. Daar hebben nog geen inkomsten tegenover gestaan. In dit verband werd ik ook aangesproken op 18 februari in
DE BILTSCHE DUINEN tijdens de discussie over de rode, groene en oranje vlaggetjes. Enige tijd geleden heb ik mijn vlag op rood gezet. Dat neemt niet weg dat Oranje ook een mooie kleur is en we wellicht vandaaruit weer op Groen kunnen overschakelen. Daarbij heb ik ervoor gekozen om eerst mijn MANAGEMENT INFORMATIE SYSTEEM op orde te krijgen qua structuur en inhoud. In die fase zit ik nu. Je zult zien dat de meeste webpagina's van mijn website een witte achtergrond hebben. Via deze site controleer ik alle ontwikkelingen in de markt. Pagina's die in de belangstelling staan - hetgeen ik kan vaststellen via mijn statistiekprogramma - geef ik een roomkleurige achtergrond. Dit is de kleur van het drukwerk dat ik vanaf mijn startactiviteit voor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX vanaf De Wellenkamp in Nijmegen heb gebruikt in de tijd dat Di nog leefde. Hiervan zijn honderden - juridisch zeer waardevolle - brieven in omloop. Als voorbeeld ontvang je hierbij afdruk van de enveloppe met de brief aan Diana's zuster Lady Sarah MacCorquodale d.d. 28 april 1998.

Ook de kroonprinsen van de Benelux en Spanje heb ik op 31 juli 1996 mijn uitnodigingen voor het bestuurslidmaatschap van de STICHTING CERVANTES BENELUX in die enveloppen doen toekomen. Vandaag zijn MASSAGE OF SAUNA, HET BLIJDE NIEUWS en MY ROYAL MISSION in beeld. Toevallig gaat dat ook over jou en Peter Sieben. De sleutel qua bekostiging ligt inderdaad bij LIESBETH. Zij heeft van mij een VOLLEDIG MANDAAT gekregen op 9 oktober 1997 (kopie bijgevoegd).

Op basis van deze volmacht kan zij uiteraard ook de royalties doorsluizen naar een bankrekening. Op 24 maart 2006 ontving ik nog een uitnodiging van de ROYAL BANK OF CANADA op de Kanaaleilanden om een bezoek te brengen aan een van hun aangesloten hotels. Daarvoor heb ik nog niet de tijd genomen. Zelfs van de moeder van Hillary Clinton (Dorothy Rodham) kreeg ik op 17 januari 2009 het verzoek om haar dochter financiële steun te verlenen in verband met de kosten die zij tijdens haar verkiezingscampagne heeft gemaakt. Ook heb ik op 21 april 1997 nog een bankrekening geopend ten behoeve van Di en mij bij NatWest in Kensington High Street, precies tegenover haar paleis. Dus je ziet wel: ik heb tot nu toe gewoon de tijd niet gehad om aan dat geld te denken, terwijl Hillary mij al heeft aangesloten bij de organisatie NoLimits.org. Bijgaand ontvang je ook informatie over een aantal verkoopkanalen all over the world. Maar kijk maar eens in Google. Dan vind je er nog veel meer. Afgelopen zondagavond had ik in Arnhem een gesprek met de schrijver Henk Vaessen. Hij heeft mij zijn uitgever aanbevolen om de Nederlandse versie van mijn boek uit te geven. Die vertaling heb ik al jaren klaar en ik heb dat contact inmiddels gelegd. De Spaanstalige versie van de hand van mijn collega RAFAEL DEL MORAL uit Madrid moet nu ook wel klaar zijn. Dat zal ik volgende maand wel horen in Buenos Aires. Dan draag ik hem ook direct voor als nieuwe Presidente van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL. Voorts is er nog steeds een groepering INFORMAL INVESTORS in beeld, zoals NeBIB in Maarssen van Mr Ben Lacor. Daar houdt voormalig NCH-directeur GEORGE GÖRTEMÖLLER zich mee bezig. En ook voormalig Amsterdams gemeenteraadslid Tjalling Halbertsma lijkt mij een goede investeerder. Ik heb begrepen dat hij ook elk jaar een boottochtje maakt in Grouw met de HALBERTSMA STICHTING. Ik heb LIESBETH overigens voorgesteld om van ons bedrijf een familiebedrijf VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA te maken nu het bedrijf VAN DER HEYDEN/SPENCER niet is doorgegaan vanaf 31 augustus 1997. Dat heb ik op 22 augustus 1998 nog persoonlijk aan Rik Felderhof laten weten, omdat ik mag aannemen dat hij wel weet wat de heren Al Fayed junior en senior met MIJN VERLOOFDE hebben uitgespookt in de nacht van 13 op 14 juli 1997 in die villa in St. Tropez!

"Stap 1 na of parallel aan het gesprek met LIESBETH is toch echt het bouwen van een visie en business plan. Hoeveel tijd zullen we daarvoor nodig hebben? En hoeveel tijd en kwaliteit heb je zelf beschikbaar?"

REACTIE 6
Stap 1 heb ik al gezet in de periode 30 oktober 1989 tot 15 juli 1991. We hebben toen ook aan visie-ontwikkeling gedaan in een achterkamer van het pand van Nieuw Elan aan de Parallelboulevard in Noordwijk tegenover Hotels van Oranje. Hiermee hebben wij inmiddels een aantal regeringen in het zadel geholpen in Nederland, België, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Thans is Zuid-Amerika aan de beurt. Mevrouw Kirchner is hiervan ongetwijfeld al op de hoogte, aangezien ik gisteren nog een kopie van mijn paspoort naar Buenos Aires heb moeten mailen dat door de Nederlandse Ambassadeur in Madrid is afgegeven. Met voormalig ambassadeur Schelto baron van Heemstra heb ik in dat verband steeds een goed contact gehouden en zijn consul in Torremolinos is ook mijn huisarts. Mijn business plan heb ik al ontwikkeld vanaf het moment dat ik bij de Baak ben vertrokken tot op heden. Je treft het op mijn website aan met uitzondering van de financiële paragraaf. Die heb ik aan mijn andere hersenhelft overgelaten in Buitenkaag. Zij weet precies wat haar te doen staat. Dat staat beschreven in de 1172 brieven die zij vanaf 1 augustus 1991 van mij heeft ontvangen en door Mr Gijsbrecht van Amstel worden gechecked in Bunnik.

"Toen we in DE HOEFSLAG spraken was het overlijden van je moeder nog heel vers in je geheugen. Hoe is het daar nu mee? Soms bakenen dit soort gebeurtenissen - hoe triest ook - een periode in je leven af en komt er energie vrij voor verandering! Maar dat heeft wellicht nog even tijd nodig bij je."

REACTIE 7
Ik stel het zeer op prijs dat je daar aandacht aan besteedt. Daar heb je inderdaad gelijk in. Een moeder is het meest dierbare wat een mens bezit. Ieder mens komt daar immers uit voort. Zowel mannetje als vrouwtje. Toen ik tijdens de begrafenis zo achter die zwarte auto liep - zoals "mijn boys" in september 1997 achter die van hun moeder in Kensington High Street naar Westminster Abbey - voelde ik mij nog met de navelstreng verbonden. Zij was voor mij een belangrijk klankbord. En als dat wegvalt is dat een heel merkwaardige gewaarwording. Dat had ik toen ook met LIESBETH. Ik dineer nu weer elke avond met een lege stoel en dat is niet prettig. Dat is al vaker voorgekomen vanaf 25 december 1996 in PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF in Leeuwarden. Het liefst zou ik weer met al mijn goede collega's onder één dak willen wonen. Wie weet kan jij daar nog iets aan doen. Hiermee heb ik je nog geen antwoord gegeven op de onder
REACTIE 1 door jou vermelde twee opties. Maar het staat je vrij om LIESBETH daarover vrijblijvend te polsen. Zij staat voor een belangrijke keus. En dat dien ik te respecteren zonder interventie van mijn kant.

"Wel John, ik hoop je niet te hebben overvallen met bovenvermelde zaken. En dat je hiermee in ieder geval een steun in de rug hebt ontvangen om de zaak in beweging te brengen. Voel je vrij om naar me terug te reageren! Hartelijke groet, Jan. Jan Bloem PSOpartners guides you to profit from projects."

REACTIE 8
Het overviel mij inderdaad wel een beetje terwijl ik condoléancekaarten zat in te plakken. Maar ik ben je buitengewoon erkentelijk voor jouw gedachten. Hier kunnen we naar mijn idee op doorbouwen. Maar terugdenkend aan al het ontwikkelingswerk dat we vanaf 1991 tot en met nu in eendrachtige samenwerking hebben verricht denk ik dat we het beste direct de volledige HOLDING MET WERKMAATSCHAPPIJEN dienen te operationaliseren. Dan kan ik met een gerust hart op 11 april naar BUENOS AIRES. It's up to you. Met hartelijke groet, J.L. van der Heyden NIJMEGEN

Bijlagen: 1. Getuigschrift betreffende de heer J.L. van der Heijden van de directie van de Baak; 2. 19 aan mij gerichte brieven vanaf 15 december 1995 tot en met 1 november 1999 van de Baak in Noordwijk; 3. Kopie enveloppe van brief aan Lady Sarah MacCorquodale d.d. 28 april 1998; 4. Kopie MACHTIGING ten behoeve van Drs E.H. Halbertsma d.d. 9 oktober 1997; 5. Enkele uitdraaien uit Google van verkoopkanalen van de Engelstalige versie van mijn boek; 6. One last request d.d. 17 januari 2009 van de moeder van de huidige Minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten van Noord-Amerika; 7. Bericht van 23 maart 2009 (gisteren) van NoLimits.org inzake een nieuwe Liz als company director. Ook een leuke meid!

16 MEI 2009 DE CRISIS TE LIJF TER ATTENTIE VAN DRS. J.G. BLOEM