Aangetekend/Certificado Haags Juristen College Ter attentie van mevrouw Anne van der Pol Landgoed Merlot Leidsestraatweg 79A NL 2594 BB 's-GRAVENHAGE
Datum: 7 maart 2008 Ons kenmerk:
2008030701JHHJC Betreft: UW BERICHT VAN 7 MAART 2008 Geachte mevrouw Van der Pol, Met grote verbazing ontving ik vandaag aangehecht bericht van u met de volgende inhoud:

"From: Freemont Group - Anne van der Pol Subject: File Closed Date: March 7, 2008 9:22:49 AM GMT+01:00 Freemont Cyprus PO box 56229 3305 Limassol, Cyprus Instituto Cervantes Ltd. T.a.v. Dhr. J.L. van der Heyden Roquedal 17 Bloque C 704 29620 TORREMOLINOS, MALAGA Spain By email and mail 7 maart 2008 Betreft: Beeindiging dienstverlening, Instituto Cervantes Ltd. Geachte heer van der Heyden, Hierbij delen wij u mede dat wij het dossier van uw Limited Company op non actief hebben gezet, wegens het niet betalen van de jaarbijdrage. Dit houdt in dat wij de post die aan u of uw Limited Company gericht is, of uw Limited Company betreft, niet langer zullen doorsturen of verwerken. Daarbij zal ook de jaarlijkse bijdrage aan Companies House (Het Britse handelsregister) niet voldaan worden. Tevens hebben wij Companies House medegedeeld dat het registered office niet langer op ons adres gevestigd is Verder houdt dit in dat uw Limited Company door Companies House zal worden opgeheven. Tevens kan het er toe leiden dat de directeur van de Limited Company persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt wegens het niet nakomen van diens verplichtingen. Verder wijzen wij u er op dat indien u de onderneming voortzet op eigen naam in bijv. een eenmanszaak of VoF, of op naam van de Limited Company nadat deze is opgeheven, u persoonlijk aansprakelijk bent voor alle schulden uit de onderneming Indien bovenstaande niet uw bedoeling is verzoeken wij u zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen. Wanneer de opheffing van de Limited Company juist datgene is wat u beoogt, raden wij u een zgn. striking-off procedure aan. Hierdoor voorkomt u dat de Limited Company wegens onregelmatigheden door Companies House wordt opgeheven en dat mogelijk de bestuurders in het "Disqualified Directors Register" worden opgenomen en/of dat aan hen een boete wordt opgelegd. Als u nog vragen heeft kunt u ons daarover bellen of een e-mail sturen. Met vriendelijke groeten Freemont Cyprus."

Ik heb vanavond rond 19:30 uur onmiddellijk telefonisch contact met u gezocht, maar kreeg geen gehoor. Vervolgens heb ik ook uw collega gebeld te ´s-Gravenhage. Hij was echter in gesprek. Uw bericht bevreemdt mij vooral aangezien ik op woensdag 5 maart jongstleden van uw collega Magdalena Madej het eveneens aangehechte bericht ontving met de tekst:

Datum: Wed, 05 Mar 2008 15:32:32 +0200 Van: Customer Service - Magdalena Madej Onderwerp: Invoice Annual Fee Geachte heer van der Heyden, We hebben uw brieven goed ontvangen. De Annual Return en Annual Accounts zijn ondertussen voor u gefiled bij Companies House. In de bijlage vindt u de factuur voor uw boekhouding van de Annual Fee 2008. Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groeten, Magdalena Madej Customer Service Freemont Cyprus Katsounotou Street Kitallides Building 6A 3036, Limassol, Cyprus

Mevrouw Madej refereert hierin aan mijn brieven FORWARD ANNUAL RETURN AND ANNUAL ACCOUNTS d.d. 21 FEBRUARI 2008 met kenmerk 20080221JHHJC en VOOR ALLE ZEKERHEID d.d. 27 FEBRUARI 2008 met kenmerk 20080227JHHJC waarvan u aangehecht eveneens een kopie aantreft. Ik maak uit het bovenstaande op dat uw adminstratie mijn betaling van 395 EURO wel degelijk heeft ontvangen en stel dus vast dat het een intern communicatieprobleem betreft binnen uw bedrijf. Ik verzoek u daarom MET KLEM uw actie richting COMPANIES HOUSE ogenblikkelijk te corrigeren. Het is geenszins mijn bedoeling deze limited op te heffen. Als wettig eigenaar van het handelsmerk INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX sinds 1992 heb ik sinds 18 DECEMBER 1996 in de ontwikkeling van INSTITUTO CERVANTES LIMITED geïnvesteerd teneinde werkgelegenheid te creëren voor mijn Nederlandstalige collega-hispanisten, hun studenten en leerlingen. Op 9 november vorig jaar heb ik echter wel de leeftijd bereikt van 60 jaar. Ik ben daarom bereid al mijn in de loop van de afgelopen zestien jaar opgebouwde rechten te verkopen aan een CONSORTIUM VAN BEDRIJVEN en mij - zo mogelijk - te wijden aan een dienende taak als AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN in MADRID. Mocht u een geïnteresseerde partij weten, dan verneem ik dat graag van u. Op maandag 10 maart keer ik weer naar Nederland terug. Mijn logeeradres is NIJMEGEN. U kunt mij meestentijds bereiken op mijn mobiele nummer. Uw bevestiging dat u uw berichtgeving aan COMPANIES HOUSE heeft gecorrigeerd zie ik graag BINNEN 24 UUR NA ONTVANGST VAN DEZE BRIEF van u tegemoet. Een kopie van dit schrijven heb ik eveneens gezonden aan uw vestiging te 's-Gravenhage. Sincerely, J.L. VAN DER HEYDEN. J.L. van der Heyden NIJMEGEN (vanaf 10 maart 2008) Roquedal 17 , C704, E29620 TORREMOLINOS, SPANJE

7 MAART 2008 UW BERICHT VAN 7 MAART 2008 TER ATTENTIE VAN MEVROUW ANNE VAN DER POL VAN FREEMONT CYPRUS