De heer Paul van Sliedrecht Algemeen Directeur Gelredome NV Batavierenweg 25 6841 HN ARNHEM Datum: 12 september 2002 Betreft: REMINDER

Kenmerk: JH/PvS20020912 Nijmegen, donderdag 12 september 2002 Geachte heer Van Sliedrecht, Hedenmorgen las ik het volgende bericht op de website van de Telegraaf: Vitesse wacht op provincie. Terzake citeer ik mijn dagboek van Donderdag 10 januari 2002 "De hoogte van mijn vordering op de staat ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux staat beschreven in mijn brief aan de heer J. Wilzing, thans Hoofdcommissaris van Politie te Zwolle d.d. 11 september 1996: POSITIEWIJZIGING. De rechtmatigheid van de betreffende vordering heb ik aangetoond in mijn faxberichten en brieven aan de Minister-President en de Minister van Justitie in dezelfde maand september 1996. Kort voor Prinsjesdag. Het bedrag kan door oud Hoofdofficier van Justitie Mr. Hans Vrakking worden ingevorderd. Na betaling van het verschuldigde bedrag van 33.262.089,84 euro vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 juni 1995 is de Stichting Cervantes Benelux bereid hiermede de huidige schulden van het Gelredome af te betalen onder de stricte voorwaarden dat de naam van het multifunctioneel centrum per 2 februari 2002 wordt veranderd in Prinses Diana Stadion en nadien aan de eisen van een zorgvuldige exploitatie van het Prinses Diana Stadion zal worden voldaan.

Het hoofdbestuur van de ABN-Amro is in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux vertegenwoordigd. Aangetekend verzonden onder nummer 3S RRBA 4093238: JH/Gelredome20020110 Cor Guijt, die volgens het boek Verspeelde Energie alleen maar verstand van verzekeren zou hebben, kan zich gaan ontfermen over Cervantes Seguros. Gisteravond heb ik abusievelijk sleutel nummer 89 van de Sauna De Lingetuin meegenomen. Ik breng hem vanavond even terug. 20.42 Terug uit Elst. De trein van 20.16 naar Dukenburg werd gereden door de heer Van der Aar. Hij bood mij een lift aan teneinde een vervolg te kunnen geven aan de film "Op dood spoor" van vader Floris. Ik heb hem en zijn conductrice van mijn laatste ontwikkelingen in kennis gesteld met de mededeling dat ik mijzelf altijd heb voorgehouden op het rechte spoor te blijven, ondanks een klein bochtje na de brug over het Maas-Waalkanaal. Daarmee heb ik in november 1989 een begin gemaakt. Samen met Liesbeth Halbertsma. Ook hebben we onder dat motto op 13 november 1996 nog een oefening gedaan op de Baak. Onder leiding van Harry Starren." Op mijn aangetekend schrijven van 10 januari van dit jaar heb ik tot op heden nog geen reactie ontvangen. Nochtans blijft mijn aanbod gehandhaafd ondanks het feit dat de deadline 2-2-2002 inmiddels is overschreden. We hadden rond die tijd ook andere zaken aan ons hoofd. HOOGACHTEND J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Mijn correspondentie-overzicht inzake bovenvermelde aangelegenheid heb ik op dinsdag 7 mei aan onze huidige nieuwe Minister-President Jan Peter Balkenende doen toekomen onder kenmerk ICB/CDA20020507 onder het motto "Wie mijn boek het beste kan verkopen wordt de nieuwe Minister-President".

News Release

LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind

LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES
by John L. Van der Heyden ISBN 1-55212-939-X

FOR IMMEDIATE RELEASE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN