Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Buitenland De heer J.M. Frusch Schakelweg 5 6411 NX HEERLEN Datum: 25 juni 2002 Betreft: AANSLAG 681.87.038.H.96 Uw kenmerk: 681.87.038 Ref: JH/Belastingdienst20020625 Torremolinos, dinsdag 25 juni 2002 Geachte Heer Frusch, Naar aanleiding van mijn brieven JH/Belastingdienst20020408 en JH/Belastingdienst20020408.1 d.d. 8 april 2002 - waarvan bijgaand afschrift van hedenmiddag 16.09 en 16.14 - ontving ik hedenmiddag een brief van uw kantoor met de volgende tekst. Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland Particulieren/Ondernemingen Telefoon (045) 573 66 66 Telefax (045) 573 66 84 Postbus 2865 6401 DJ Heerlen TEAM4 /000 Doorkiesnummer (045) 573 66 96 J L VAN DER HEIJDEN CALLE ROQUEDAL 17 BLOQUE C704. E-29620 TORREMOLINOS, SPANJE Datum 19 juni 2002 Uw kenmerk Kenmerk 1 681.87.038 Betreft Kennisgeving van vervallen van uitstel van betaling Geachte heer/mevrouw, Aan u, werd uitstel van betaling verleend voor de volgende Aanslag Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Jaar/tijdvak 1999 Aanslagnummer 0681.87.038.H96 Openstaand bedrag EUR 7.008 Openstaande kosten EUR 0 Hierbij deel ik u mee dat het uitstel is vervallen omdat de in de uitstelbeschikking genoemde termijn inmiddels is verstreken of op het bezwaar- of beroepschrift inmiddels is beslist. De bovenstaande belastingschuld moet worden betaald binnen de op het aanslagbiljet gestelde termijn. Als deze termijn is verstreken, moet het openstaand bedrag (inclusief rente en vervolgingskosten) binnen tien dagen na dagtekening van deze brief worden betaald. Bij betaling na afloop van de enige of laatste betalingstermijn van een aanslag is rente verschuldigd. Betalen kan met de acceptgiro die is toegestuurd. Dit is de eenvoudigste manier van betalen. U kunt het bedrag ook per bank of giro overmaken op bankrekening van de Belastingdienst. Vermeld bij de betaling dan het aanslagnummer en het kenmerk van deze brief. Bij overboekingen hebben de banken enige verwerkingstijd nodig. Houd u daarom voor een tijdige betaling rekening met enkele dagen verwerkingstijd. Contant betalen kan op het postkantoor. Neem wel de toegezonden acceptgiro mee. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met mij op. Het telefoonnummer staat boven aan deze brief. Hoogachtend, Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland Particulieren/Ondernemingen buitenland, de ontvanger. In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden Bezoekadres Schakelweg 5 Heerlen DB39

Naar aanleiding hiervan heb ik de volgende opmerkingen:

1. Deze brief maakt geen melding van de kenmerken van mijn brieven t.w. JH/Belastingdienst20020227, JH/Belastingdienst20020408 en JH/Belastingdienst20020408.01. Ik verzoek u in uw reactie dan ook het kenmerk van deze brief te vermelden t.w. JH/Belastingdienst20020625.
2. Bij 'geachte heer/mevrouw' staat mijn naam niet vermeld. Dat geeft de indruk dat mijn correspondentie puur ambtelijk is afgedaan.
3. Uw uitstelbeschikking d.d. 12 april 2002 vermeldt "U heeft om uitstel gevraagd omdat uw cliënt een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de aanslag. Ik heb besloten dat uw cliënt uitstel van betaling krijgt totdat er op het bezwaarschrift is beslist." Dat bezwaarschrift is naar uw zeggen ingediend door mijn belastingadviseur R.M. Tijssen te Nijmegen en niet door mijn cliënt. Wat is er toch allemaal gaande bij de belastingdienst in Nederland? Er is in deze brief van 12 april 2002 geen sprake van een termijn. Ik maak hieruit dus op dat er een beslissing is genomen op dat bezwaarschrift. Gaarne verneem ik van u dan ook de inhoud van dat besluit. Met name de wijze waarop mijn vordering op de Staat der Nederlanden vanaf mei 1995 vermeerderd met de wettelijke rente tot op heden aan de Stichting Cervantes Benelux ten goede is gekomen en mijn kosten die ik voor die stichting heb gemaakt zijn verrekend. Ik heb de daarwerkelijk gemaakte kosten op 14 juni jongstleden nogmaals vastgesteld op EUR 40.824,36
4. In de volgende correspondentie verzoek ik u de term 'u moet' te vervangen door 'u wordt vriendelijk verzocht'.
5. Betaling van het door u vermelde bedrag binnen tien dagen na dagtekening van deze brief is wel wat kort. Dat zou dus vóór 29 juni a.s. zijn. Dan heb ik nu nog drie dagen. Aangezien ik bovenvermeld bedrag nog niet op mijn rekening bijgeschreven heb zien worden zou ik in die tussentijd dus een regeling dienen te treffen met mijn bank in Spanje. Ik hoop echter dat dat niet nodig is. Dus gaarne bevestiging van de terzake verrichte verrekeningen. Bij voorkeur per omgaande, zodat ik dan nog aan uw wensen kan voldoen. U kunt daarbij gebruik maken van mijn nieuwe emailadres.
6. Het is mij niet bekend of ik op het postkantoor van Torremolinos kan betalen en of dat nodig is. Zodra ik het bovenvermelde bedrag van EUR 40.824,36 op mijn postbankrekening in Nederland heb ontvangen kan ik het bedrag rechtstreeks in Nederland laten overmaken. Dat gaat het snelst.

Uw reactie zie ik gaarne omgaand tegemoet. Ik zal u de inhoud van deze brief daarom ook per fax doen toekomen alsmede aan de heer Ted Tijssen te Nijmegen. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

AANSLAG 681.87.038.H.96

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN