Accountants-belastingadviseurs R.M. Tijssen MALDEN Datum: 13 april 2002 Betreft: AANSLAG 681.87.038.H.96 Kenmerk: JH/RMT20020413 Nijmegen, zaterdag 13 april 2002 Geachte Heer Tijssen, Voor de goede orde memoreer ik in deze brief mijn emailbericht van donderdag 4 april 2002 (14.43) dat alsvolgt luidt: Geachte heer Tijssen, Hartelijk dank voor uw prompte reactie. Aangaande die andere zaken zie ik eveneens met belangstelling uit naar de verdere ontwikkelingen. Vanmiddag heb ik contact opgenomen met de belastingdienst in Heerlen om de eenvoudige reden dat ik niet over EUR 7008 beschik en derhalve om een betalingsregeling heb gevraagd. De desbetreffende ambtenaar citeerde mijn brief JH/Belastingdienst20020227, waarvan ik u een kopie heb doen toekomen. Ik heb hem laten weten dat mijn vordering op de staat los staat van de aanslag, aangezien de opbrengst van de vordering ten goede dient te komen aan de Stichting Cervantes Benelux. De belastingdienst liet mij tevens weten dat u op 8 maart contact met hen hebt opgenomen omtrent de hoogte van de aanslag, waarvoor mijn hartelijke dank. Op 13 maart is bij hen een bezwaarschrift van u binnengekomen, waarop een deel van het bedrag is bestreden. Ik vind de opgelegde premie volksverzekeringen eveneens buitenproportioneel hoog. De terugontvangen inkomstenbelasting/premie was Hfl. 18.072. Hiervan zou Hfl. 14.235 de premie volksverzekeringen bedragen. Dat zou betekenen dat er over elf maanden slechts Hfl. 3.837 aan loonbelasting zou zijn ingehouden. Hetgeen gemiddeld neerkomt op Hfl. 349,- per maand. Ook de heffingsrente van Hfl. 1.209,- kan ik niet plaatsen. Graag verneem ik van u de hoogte van het bestreden bedrag, zodat ik voor het overblijvende deel een betalingsregeling kan treffen. De belastingdienst zal mij terzake een vragenformulier doen toekomen op mijn logeeradres in Nijmegen, waar ik tot 23 april - vanwege behandeling in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis - aanstaande verblijf houd. Gisteren heb ik Procureur en Advocaat Mr. Gijsbrecht van Amstel te Bunnik terzake het volgende emailbericht doen toekomen: Geachte heer Van Amstel, Ik reageer vandaag op de horoscoop in de Telegraaf. Een uitstekend communicatiemiddel. Ik opereer - vanuit de Nieuw Elantijd - zelf onder het teken 'Schorpioen'. Dit zijn de sterrenbeelden van de zogenaamde "Gouden Driehoek". Ik bevind mij op dit moment - tot 23 april - in Nijmegen. Van de Nederlandse belastingdienst kreeg ik het verzoek om vóór die datum EUR 7008,- te betalen. Dat geld heb ik niet. Vorige week heb ik nog EUR 505,- aan Knijff & Partners betaald voor de vernieuwing alsmede aantekening van adreswijziging bij mijn Benelux registratie nr. 508277 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41. Ik heb aan al mijn financiële verplichtingen voldaan jegens de Stichting Cervantes Benelux, de Limited Company Instituto Cervantes England & Wales en mijn internetdomeinnamen. Op de Stichting Cervantes Benelux heb ik een vordering van (Hfl. 89.968,24) EUR 40.824,46 (y pico), zijnde alle gemaakte kosten vanaf de oprichting op 8 oktober 1992. Ik heb dit bedrag op 1 januari 2001 verantwoord aan de Minister-President, de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken (op CD). Verder heb ik kosten moeten maken voor het handhaven van mijn rechten op het handelsmerk 'Instituto Cervantes', de Limited Company Instituto Cervantes en de internet-domeinnamen Cervantes.nu, Cervantesweb.nl, Cervantesweb.be, Cervantesonline.nl, Cervantesonline.be, Cervantesonline.info, Cervantesonline.biz. Alsmede voor de produktie van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales. Tot op heden heb ik vanuit deze rechtspersonen nog geen inkomsten genoten. Van het boek zijn slechts drie exemplaren verkocht. Een exemplaar ten behoeve van mijn collega's Halbertsma en Starren heb op donderdag 21 maart aan hun collega Frits Wiersema afgegeven op de Baak in de Malietoren te 's-Gravenhage. Meer informatie over dit boek op website www.trafford.com/robots/01-0341.html Mijn collega's Ottenhoff en Halbertsma heb ik verzocht alles m.b.t. de ontwikkeling van de holding in overleg met u te regelen. Zij beschikken ook over mijn beleidsplan. Mevrouw Halbertsma heeft van mij een volmacht om terzake alle juridische stappen te nemen die voor de opbouw van ons bedrijf noodzakelijk zijn. Gaarne verneem ik van u welke ontwikkelingen terzake al zijn gerealiseerd, zodat ik ook aan mijn overige verplichtingen kan voldoen. Ik ga graag op zo kort mogelijke termijn met de nieuwe onderneming aan het werk.

Vandaag ontving ik aangehechte beschikking van de belastingdienst te Heerlen d.d. 12 april, waarin mij uitstel van betaling is verleend todat er op het bezwaarschrift is beslist. Ik hoop dan ook dat de verrekeningen met de Stichting Cervantes Benelux definitief kunnen worden afgewerkt. Terzake daarom ook de ontvangstbevestiging van mijn CD namens de Minister van Financiën, kenmerk CDV01/0023. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN P/a NIJMEGEN (tot 23-04-2002).

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

TORTOLA, DE VORDERING OP DE STAAT DER NEDERLANDEN EN CURSUSPLAATS 180

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN