AANGETEKEND De heer Paul van Sliedrecht Algemeen Directeur Gelredome NV Batavierenweg 25 6841 HN ARNHEM Datum: 10 januari 2002 Betreft: OVERNAME GELREDOME

Ref: JH/GELREDOME20020110 Nijmegen, donderdag 10 januari 2002 Geachte heer Van Sliedrecht, De Stichting Cervantes Benelux, waarvan ondergetekende tezamen met het hoofdbestuur van de ABN-AMRO in de persoon van de heer André Veltman, vooralsnog het bestuur vormen, heeft een vordering op de Staat der Nederlanden groot EUR 33.262.089,84 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 juni 1995. De financiële bescheiden van de stichting berusten - met name in verband met de berekening van de wettelijke rente tot op heden - bij accountants en belastingadviseursbureau R.M. Tijssen, De Horst 10, 6581 Malden. Gelet op de opmerking De directie van voetbaltempel Gelredome moet voor 17 januari aanstaande haar aflossingsverplichting van 450.000 euro nakomen, maar heeft dat geld niet. Zij hoopt daarom dat het consortium van banken onder aanvoering van de ABN Amro-bank zich alsnog bereid toont tot herfinanciering van de schulden, ruim 27 miljoen euro. Zo niet, dan is het stadion definitief failliet. in de Telegraaf van gisteren, verklaart de Stichting Cervantes Benelux, die tot op heden 'slapend' is geweest en waarvan ondergetekende de vertegenwoordigingsbevoegdheid conform Artikel 9.3 van de statuten per volmacht heeft overgedragen aan Drs. E.H. Halbertsma, voormalig algemeen directeur van de Stichting Management Centrum VNO/NCW 'de Baak' in Noordwijk (tot 31 december 1998), zich bereid - in het kader van de ontwikkeling van het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en het Verenigd Koninkrijk tot overname van het Gelredome na betaling van het verschuldigde bedrag van EUR 33.262.089,84 door de Staat der Nederlanden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 juni 1995 - hiermede de huidige schulden van het Gelredome af te betalen onder de stricte voorwaarden dat de naam van het multifunctioneel centrum per 2 februari 2002 wordt veranderd in Prinses Diana Stadion en nadien aan de eisen van een zorgvuldige exploitatie van het Prinses Diana Stadion zal worden voldaan. De rechtmatigheid van de bovenvermelde vordering heb ik aangetoond in mijn faxberichten en brieven aan de Minister-President en de toenmalige Minister van Justitie in de maand september 1996. Kort voor Prinsjesdag. Het bedrag kan door oud Hoofdofficier van Justitie Mr. Hans Vrakking worden ingevorderd. Ik ben bereid mij na ontvangst van de ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux daadwerkelijk door mij gemaakte kosten ad EUR 40.825,69 - welke ik op 1 januari 2001 aan de Minister van Financiën, de Minister-President alsmede de Minister van Economische Zaken heb verantwoord - uit het bestuur van de Stichting terug te trekken. Voor nader overleg kunt u zich tot mij wenden via het emailadres ******* HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN.

12 SEPTEMBER 2002 REMINDER TER ATTENTIE VAN ALGEMEEN DIRECTEUR PAUL VAN SLIEDRECHT VAN HET GELREDOME TE ARNHEM

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN