Postbus 689 3700 AR Utrecht Kamer van Koophandel Centraal Gelderland De heer H.J.M. Geutjes Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ ARNHEM Datum: 23 september 2001 Betreft: ONDERNEMERSKWALITEITEN Uw kenmerk: CV/01042 Ons kenmerk: JH/KvK20010923 Nijmegen, zondag 23 september 2001 Geachte heer Geutjes, Ik bevestig de goede ontvangst van bovenvermelde brief, die u aangehecht ondertekend van mij retour ontvangt. Tevens bevestig ik hiermede het door mij aan u toegezonden emailbericht d.d. vrijdag 21 september 2001 dat alsvolgt luidt: 11.22 Geachte heer Geutjes, Hartelijk dank voor uw telefoontje van hedenmorgen inzake mijn ANTWOORDFORMULIER. Hierin deelde u mij mede dat u niets met die vragen kunt doen, aangezien de bijeenkomst is bedoeld voor puur startende ondernemers. Ik zal aanstaande maandag dus uitsluitend als toehoorder aanwezig zijn en zie van verdere deelname aan de cyclus af. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN INSTITUTO CERVANTES BENELUX, ENGLAND AND WALES P.S. Voor de goede orde laat ik u weten dat ik uw collega, mevrouw J.A. de Waaijer, ook nog enige juridische bescheiden heb doen toekomen. Ik heb er geen bezwaar tegen als deze worden gefiled voor uw archief. Op maandag 24 september dien ik om 9.00 uur in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te verschijnen voor een aderlating. In de regel heb ik daarna een flinke tijd nodig voor herstel. De geboden mogelijkheid voor een gesprek beschouw ik derhalve als een goed alternatief voor de bijeenkomst van maandagavond. Gaarne verzoek ik u daarom mijn betaling ad Hfl. 50,- over te hevelen naar het gesprek omtrent ondernemerskwaliteiten. Teneinde mijn gesprekspartner de mogelijkheid te bieden dit gesprek goed voorbereid in te gaan geef ik u hieronder een fragment weer van de brief die ik op 30 augustus j.l. aan onze Minister-President heb doen toekomen: BIJ THE FIFTH ANNIVERSARY OF THE FIRST ENGAGEMENT AFTER MY DIVORCE. Dit geeft mijns inziens een beeld van de ondernemingszin die ik sinds mijn oprichting van Het Wijchens Talen Instituut in 1978 tot op heden aan de dag heb gelegd. Teneinde de door mij in de afgelopen tien jaar ontwikkelde beleidslijnen tot uitvoering te kunnen laten brengen heb ik in het najaar van 1998 deelgenomen aan het Businessplan Contest 1998 van de Baak te Noordwijk. De ontvangstbevestiging van mijn ondernemingsplan d.d. 27-10-1998 treft u bijgaand aan. Op 14 oktober 1998 heb ik daar in dit verband een voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond. Ik heb dienaangaande toen onder meer de volgende aantekeningen gemaakt en aan mijn voormalige collega en latere directeur van de Baak - Drs. E.H. Halbertsma - doen toekomen. Voorts heb ik weer genoten op de Baak. Ruud (mijn oud-collega Van der Van der Zalm) heeft mij de opgeknapte bungalow geshowed. Het ziet er een heel stuk beter uit dan de eerste keer dat ik daar binnenkwam. Ik heb met hem afgesproken gezamenlijk van jullie computerapparatuur en programmatuur gebruik te maken. Uiteraard op basis van doorbelasting. Dat is vanzelfsprekend. Volgens Ruud is het FARAO-programma aan het eind van zijn latijn en hebben jullie behoefte aan een compleet geïntegreerd pakket dat kan draaien op Windows. Daar ben ik het volledig mee eens. Nu Ruud in de bungalow zit heb je vast wel weer een kamer naast die van jou op de bovenste etage. Het wordt immers pure noodzaak dat wij weer direct kunnen communiceren, zoals vanouds. Zeker gezien het feit dat er zeer veel op ons afkomt in de komende periode getuige onder meer bijgaande brief die ik vandaag ontving van HRH The Prince of Wales.

Ik citeer; "ST. JAMES'S PALACE LONDON SW1A 1BS. From: The Office of HRH The Prince of Wales. 13th October, 1998. Dear Mr. Van der Heyden, The Prince of Wales has asked me to thank you for your letter of 18th September. Your reasons for writing as you did are appreciated, and His Royal Highness is grateful to you for taking the trouble to let him know of your views. The Prince of Wales has asked me to send you his best wishes. Yours sincerely, Miss Henrieta Rolston. Mr. J.L. Van der Heyden". De brief is op 13 oktober verzonden vanuit BUCKINGHAM PALACE en geadresseerd aan "Mr. J.L. Van der Heyden, Instituto Cervantes Benelux, PO Box 689, NL 3500, AR Utrecht, The Netherlands.

Ik ben uiteraard buitengewoon gelukkig met deze brief. Ik beschouw het op de eerste plaats als een erkenning van mijn bedrijf door de Prins van Wales. De brief geeft bovendien aan dat hij mijn advies serieus heeft genomen. Ik verwacht derhalve op korte termijn de publikatie van Diana's werkelijke testament. Het is dus een goed advies om op dit tijdstip nog niet met vrienden financieel in zee te gaan. De avond aan zee was buitengewoon waardevol. Hélène van den Broek deed het leuk. Ik heb kennis gemaakt met Jan Wokke van KPMG (Alkmaar), Mark Knapen van EasyStart en Marco de Jong van de ING, tot voor kort werkzaam geweest in de sector MKB aan de Daalsesingel hier in Utrecht. Dat was dus ook vertrouwd terrein. Aangezien KPMG ook een vestiging heeft op KENSINGTON PALACE heb ik in deze groep voor het eerst openheid van zaken gegeven over mijn geplande familiebedrijf Van der Heyden/Spencer en de fatale afloop hiervan in Parijs. Dienaangaande is de brief van Charles vandaag op het juiste moment gearriveerd. Met Mark Knapen heb ik bijgaande staafdiagram 'Resultaat voor Vennootschapsbelasting' doorgenomen. Het diagram geeft een winst van 9,5 miljoen te zien in maand 2. Dit zou in feite 80 miljoen moeten zijn, maar dat pakt het programma niet. Ik voel er evenwel voor mijn declaratie niet ten goede te laten komen aan de B.V., maar aan de stichting en ben dan bereid hiervan 50 miljoen af te staan aan de baron van Zuylen ten behoeve van de renovatie van zijn kasteel. Hierna heb ik het plan op advies van toenmalig burgemeester I.W. Opstelten doorgenomen met een van uw collega's van de Kamer van Koophandel in Utrecht. De naam is mij ontschoten (Michel ter Maat), maar het lijkt mij een goede zaak dat uw bedrijfsadviseur zich terdege van de situatie vergewist alvorens het gesprek met mij te voeren. Het wordt nu immers hoogtijd dat de uitvoering van het plan door jonge dynamische ondernemers met een positieve kijk op de toekomst wordt opgepakt. Aangehecht treft u ook nog het schrijven van het bureau Knijff & Partners d.d. 20 september 2001 met een kopie van het Bewijs van Inschrijving van mijn handelsmerk bij het Benelux-merkenbureau d.d. 01/02/1996. Uw uitnodiging voor het gesprek zie ik met belangstelling tegemoet. Bij voorkeur zo spoedig mogelijk en vóór 8 november aanstaande. Want dan ga ik weer naar Spanje terug. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden Bijlagen: Kopieën van in dit schrijven vermelde brieven (9)

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN