Stichting Onze Kleine Weeskinderen T.a.v. mevrouw Caroline Lindner Antwoordnummer 1222 NL 1200 WB Hilversum Datum: 17 juli 2001 Betreft: STICHTING CERVANTES BENELUX Kenmerk: JH/OKW2001717

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Torremolinos, dinsdag 17 juli 2001 Geachte mevrouw Lindner, Naar aanleiding van ons gesprek op dinsdag 3 juli jongstleden zend ik u hierbij het gespreksverslag zoals ik dat voor mijzelf heb genoteerd. Mocht u hieromtrent op- of aanmerkingen hebben, dan verneem ik dat gaarne. Inmiddels ben ik hier in Spanje ook via het internet bereikbaar, zoals u ziet. Ik heb de volgende aantekeningen gemaakt.

"Leuk weer terug te zijn op bekend terrein. Hans van den Broek heeft zijn middelbare schooltijd nog doorgebracht op het Alberdingk Thijmcollege aan de Emmastraat. Na het adres van de Stichting Onze Kleine Weeskinderen te hebben gevonden achter de Sint

Vituskerk kort bezoek gebracht aan de Hilvertshof. Op het terras van de hiertegenover gelegen Guardian aan de Groest onder het genot van een kopje capucino en de wilde geluiden van een 'fucking Englishman' - om zijn eigen taalgebruik te hanteren - een overzicht gemaakt van de meegebrachte correspondentie ten behoeve van het bestuur van de Stichting,

dat alsvolgt luidt:

1. Brief Eton College d.d. 4-4-1997 2. Brief aan Lady Sarah McCorquodale d.d. 28-4-1998 3. Foto Sarah 4. Brief PWA d.d. 24-1-1996 5. Statuten SCB KvK Amsterdam 14-5-1998 6. Overeenkomsten Nauta Dutilh d.d. 30-11-1992 7. Fax aan Bureau Gevers d.d. 10-4-1997 15.45 Eerste 2 pagina's. 8. Brief Stadhouderlijk Hof d.d. 13-11-1996 9. Bewijs van Inschrijving Instituto Cervantes Benelux Merkenbureau d.d. 1-2-1996 10. Registratiebewijs Knijff & Partners d.d. 13-3-1996 11. Brief Roosevelt Stichting d.d. 19-3-1996 12. Brief JH/RS9709224 aan The Ambassador of the UK 13. Brief JH/LSM990128 aan Lady S. McCorquodale. 14. Brief Monarchist League d.d. 15-11-1997 + kopie enveloppe 15. Dagboek 30-6-2001 t/m 2-7-2001 (2-7-2001, 22.17) 16. CD 20010702.01 OKW

Betrekken
1) Halbertsma/Van Amstel 2) Vereniging Docenten Spaans in Nederland 3) Hoofdofficier van Justitie Hans Vrakking (Arnhem)

Openstaande posten:
1) Vordering SCB op Staat der Nederlanden ad Hfl. 73,3 mio + wettelijke rente af 21-5-1995
2) Schuld SCB aan JvdH privé ad Hfl. 80.000,- + enkele posten

Vestigingsadres: Winthontlaan 200 B12, Utrecht. Vordering Instituto Cervantes Limited op Harrods ± Hfl 180 m.

Nadat Hofleverancier Geurtsen zijn wijn had gelost of geladen ben ik vervolgens naar de Achterom 152 gegaan. Heleen van den Berg was niet aanwezig in verband met een spoedoperatie aan de amandelen. Zij werd echter uitstekend vervangen door Caroline Lindner. Caroline beschikte over een kopie van mijn brief ONTVANGSTBEVESTIGING aan de heer Hans Ouwehand. Aan de hand van bovenvermelde stukken heb ik de situatie uiteengezet, waarbij ik heb laten weten het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux te willen verlaten teneinde mij aan de opbouw van de holding te kunnen wijden. De activiteit van de Stichting Onze Kleine Weeskinderen past in de door mij beoogde European Cervantes Foundation. Er zijn derhalve statutenwijzigingen noodzakelijk. Caroline liet weten te zijn geshockeerd door de zin "vóór de tragische ontvoeringspoging met dodelijke afloop te Parijs" maar lijkt dit thans te begrijpen. Ik houd dit standpunt staande. De heer Al Fayed heeft persoonlijk in het openbaar toegegeven dat zijn zoon zich had voorgenomen mijn partner naar zijn appartement te nemen in de fatale nacht van 30 op 31 augustus 1997. Na al mijn documentatie aan Caroline Lindner te hebben overgedragen (getekend voor ontvangst) heb ik enige documentatie ontvangen over hun activiteiten waaronder een videoband uit 1996 met Leonie Sazias. De CD die ik heb verstrekt bevat mijn Powerpointpresentatie 20010612 PLUS ULTRA; het programma AppleWorks 6; mijn Business Plan bestaande uit 16e Redesign Business Plan IC, 1st English Version 1996, 8th English Version USA 1997, Español en het Mission Statement SCB; mijn Dagboek 2001; Gran Hermano en Letters to Diana. Ik heb haar laten weten dat mijn brieven aan Liesbeth Halbertsma hiervan geen deel uitmaken, aangezien ik haar als 'mijn alter ego' beschouw. "Harry Starren heb ik volledig geïnformeerd" heb ik haar laten weten en hen uitgenodigd deel te gaan uitmaken van het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Rond 15.00 uur hebben wij het gesprek afgerond. Op 15 september vindt er een samenkomst van de medewerkers van de Stichting 'Nuestros Pequeños Hermanos' plaats. Rond die tijd zullen we de besprekingen hervatten. Hierna ben ik naar The Guardian aan de Groest teruggekeerd en heb daar enige tijd vanaf het terras de bewegingen aldaar gadegeslagen. Met name de bewegingen van de leden van het politiekorps Gooi- en Vechtstreek in verband met de kwalijke reputatie die dit korps ten tijde van het zogenaamde 'koningskoppel' in 1993 had opgebouwd. Ik kreeg echter de indruk dat men deze dag een goede beurt wilde maken. Na de hieronder afgebeelde supporter van de Arnhemse voetbalclub te hebben laten weten dat het zwart in zijn shirt binnenkort in paars dient te veranderen - hetgeen hij beaamde - en te hebben vastgesteld dat het publiek op de Groest grotendeels uit meerdere fietsende vorsten en wandelaars is komen te bestaan ben ik in de richting van het station gewandeld.

Ter hoogte van de winkel met het opschrift 'stofzuigers' werd ik aangesproken door een heer met de naam Vincent van Gorcum naar zijn zeggen. Hij liet mij weten eigenaar van het betreffende pand te zijn.

Vanzelfsprekend deed het opschrift mij denken aan de stofzuiger die Liesbeth en ik respectievelijk in Noordwijk en Hoofddorp hebben gehanteerd. Hij nodigde mij uit voor een drankje op het terras van café de Waag met een groepje 'kale mannetjes'. Nog tijdens ons onderhoud over de vraag waarom André Agassi zijn hoofd kaal scheerde met mesjes van Wilkinson werd een van de heren 'achterover getrokken', zoals Jan Wilzing dat zo plastisch wist uit te drukken voor de parlementaire Enquêtecommissie 'Opsporingsmethoden'.

Na van dit voorval getuige te zijn geweest heeft de heer Van Gorcum de rekening betaald en ben ik vervolgens met de trein van 18.42 naar Utrecht teruggekeerd."

Voorts ontvangt u hierbij de laatste stukken die ik ik op 26 SEPTEMBER 2000 van de Kamer van Koophandel in Amsterdam heb ontvangen. Graag tot ziens, John L. Van der Heyden

15 SEPTEMBER 2001 UW BRIEF VAN 18 JULI 2001 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING WERELDOUDERS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN